ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ และขอขอบคุณที่โหวตให้อุ้มค่ะ
มาถ่ายภาพที่วัดมณีวนาราม หรือเรียกกันติดปากว่าวัดป่าน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พระสงฆ์ จำนวน 85 รูปซึ่งมี พระราชธีราจารย์ วัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษเป็น "พระเทพวราจารย์" ด้วยน่ะค่ะ
ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังดังนั้น อุ้มจึงนำภาพที่ไปถ่าย ณ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มาฝากค่ะวัดมณีวนาราม หรือเรียกกันติดปากชาวบ้านว่า "วัดป่าน้อย"
ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงและถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีเดินจากบ้านอุ้มแล้วประมาณ 200 เมตรเองค่ะ สมัยเด็กๆ อุ้มเคยมาปีนเก็บมะม่วงกินในวัด
และเล่นลูกยางนาที่วัดป่าน้อยเป็นประจำเลยล่ะค่ะวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 2332 ที่ชายดงอู่ผี้งผู้สร้างคือ อุปฮาดก่ำ โอรสพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลฯ เจ้าเมืองคนแรกอุโบสถหรือภาษาอีสานเรียกว่าสิม ซึ่งสิมวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยแห่งนี้
นับเป็นสถาปัตยกรรมอีสานผสมช่างเมืองหลวง สังเกตว่าจะคล้ายคลึงกับหอพระบาทวัดทุ่งศรีเมือง
กล่าวคือ ส่วนล่างเป็นแบบพื้นบ้าน ส่วนบนเป็นแบบเมืองหลวงครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี
พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้หัวเมืองอุบลราชธานีมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นแบบเดียวกับคณะสงฆ์กรุงรัตนโกสินทร์
พระองค์ ให้มีการรวบรวมพระไตรปิฎกให้เป็นหมวดหมู่
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้พระมหาสุ่ย เปรียญธรรม 3 ประโยค
แห่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ พระอิรยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลคณาวิบาลสังฆปาโมกข์
แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระอริยวงศาจารย์กลับไปเป็นเจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลฯ เป็นพระมหาเถระรูปแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ดำเนินการบริหารคณะสงฆ์ ให้มีระเบียบแบบแผนขึ้น มีการกระจายอำนาจบริหาร
โดยได้รับมอบหมายให้พระสงฆ์ที่ทรงคุณวุฒิมีความเป็นผู้นำมีความรู้ทางพระปริยัติธรรมดี
ซึ่งเจ้าอาวาสรูปที่แรกนี้ ได้รับการยกยองเป็น "พระสงฆ์สำคัญของแผ่นดิน"ภาพในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง คือ
พระพุทธมณีรัตน์ และพระแก้วโกเมน (แก้วสีแดง) มีอายุเก่าแก่กว่า 238 ปี

เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์
ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปเก็บรักษาไว้ที่
วัดบ้านกุดละงุม อำเภอวารินชำราบ
และคณะผู้รักษาพระแก้วโกเมน ได้นำท่อนไม้จันทร์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้
ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป
การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ(หรือครอบ)พระแก้วไว้นั้น ภาษาอีสานเรียกว่า “งุม”
วัดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “ วัดกุดละงุม ” มาจนปัจจุบันครั้งเมื่อศึกสงบลงจึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตามเดิม
ซึ่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับสืบต่อกันมา
ทั้งนี้เนื่องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเกรงจะสูญหาย
จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยมาโดยตลอด

พระแก้วโกเมน เป็น พระบูชาปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง ประมาณ 5 นิ้ว
สันนิษฐานกันว่าอุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระแก้วบุษราคัม ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

พระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปอัญมณี ตระกูล “นพรัตนชาติ” แก้วเก้าประการอันได้แก่ สีขาวผ่องเพชรดี ทับทิมสีมณีแดง เขียวใสแสงมรกตเหลือใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลไพฑูรย์
คณะกรรมการวัดได้อัญเชิญพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานให้ได้กราบไหว้บูชาและสรงน้ำในเทศกาลวันวิสาขบูชา

พระแก้วโกเมนแหงวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยถือว่า เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
เรื่องราวต่างๆในอดีตของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะณ วัดป่าน้อยแห่งนี้มีโบราณสถาน ที่สำคัญ 2 หลัง นั่นคือ
กุฏิพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย)

นับตั้งแต่ครั้งสมัย พระบาทสมพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ได้ทรงแต่งตั้งพระมหาสุ้ย สำนักวัดสระเกศราชวรวิหาร
(สามเณรและพระภิกษุจากอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี)
เป็นพระหลักคำ ให้ปกครองคณะสงฆ์ทั่วภาคอีสานและราชอาณาจักรลาวบางส่วนในสมัยนั้น

รวมทั้งให้เป็นที่ปรึกษาให้สิทธิทางการปกครองแก่ฝ่ายบ้านเมือง เมืองอุบลราชธานี
และพระราชทานทินนามให้เป็น "พระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์" เมื่อปีพ.ศ. 2371
โดยพำนักอยู่ที่วัดมณีวนาราม หรือวัดป่าแก้วมณีวัน ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกขานกันว่า "วัดป่าน้อย"
และจำพรรษา ณ "กุฏิแดง" แห่งนี้กุฏิแดง มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งเสายกพื้นสูง
ตีผนังแบบเรือนไม้ฝาปะกน ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้แบบโบราณ ควรค่าแก่การเห็นกับตามากเลยค่ะพอเดินชมความงามของกุฏิแดงเสร็จแล้วต้องห้ามพลาดโบราณสถานหลังที่สองอยู่เยื้องๆ กันค่ะ
นั่นคือ "กุฏิธรรมระโต" นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งของอุบลเมืองนักปราชญ์"พระเทพวราจารย์" เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ได้บูรณะซ่อมแซมกุฏิโบราณ 100 กว่าปี
เป็นกุฏิทรงไทยสวยงามอีกหลังหนึ่งเลยค่ะ"กุฏิธรรมระโต" เป็นที่พำนักของพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลคณาภิบาล สังฆปราโมกข์ (สุ้ย)
เจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2330-2410)
และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วกุฏิธรรมระโตนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 หรือ 102 ปีก่อน เป็นเรือนไม้หลังคาปั้นหยาที่งดงามโดยญาท่านพระครูวิจิตรธรรมภาณี( พวง ธมฺทินโน)
เพื่อใช้เป็นที่ร่ำเรียนหนังสือของลูกหลานชาวอีสาน รุ่นแล้วรุ่นเล่า
เป็นกุฏิที่เป็นแหล่งอาศัยบ่มเพราะบ่อเกิดนักปราชญ์ มากมายหลายรุ่นชาติภูมิ : พระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย)
ด้วยเพราะท่านเกิดในสมัยเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกฉนทร์
ที่บ้านกวางคำ (บางท่านว่าบ้านแขม) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีอุบลเมืองนักปราชญ์ : พระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลฯ เป็นพระมหาเถระรูปแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
และได้บริหารคณะสงฆ์ให้มีระเบียบแบบแผนขึ้น
โดยกระจายอำนาจบริหารให้พระสงฆ์มีทรงคุณวุฒิมีความเป็นผู้นำ
ให้มีความรู้ทางพระปริยัติธรรมดีตลอดทั้งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนพื้นที่ต่างๆ
นับเป็นการเริ่มต้นเค้าแห่งความเจริญทางปริยัติธรรม และหนังสือไทยจนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีสมญานามว่าอุบลเมืองนักปราชญ์ นับเป็นมรดกสืบมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาที่จ.อุบลราชธานี แวะมาสักการะที่วัดมณีวนาราม หรือวัดป่าน้อยนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะอยากให้เดินมาเยี่ยมชมความงามรอบๆ บริเวณวัดนะคะนับเป็นการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ณ เมืองอุบลค่ะ
ทุกครั้งที่มาจังหวัดอุบลฯ อุ้มมักจะแวะมาสักการะที่วัดแห่งนี้เสมอ เพราะเป็นวัดที่ต้องผ่านเสมอ
อยู่ติดกับวัดทุ่งศรีเมือง และเป็นทางผ่านไปวัดป่าใหญ่ วัดมหาวนาราม
ใกล้บ้านมากเลยค่ะ ก็เลยนำภาพงามๆ มาฝากค่ะ
ขอบคุณทุกคอมเม้นท์นะคะขอขอบคุณ : เพลง : คิดถึงอุบล : สายัณห์ สัญญา
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า

Create Date : 16 สิงหาคม 2559
Last Update : 17 สิงหาคม 2559 7:51:07 น. 30 comments
Counter : 2001 Pageviews.

 
สวัสดีคะ..

ตอนปิดเทอม ได้ไปอยู่อุบลทั้งเทอม

จากบ้านที่อุบล..ชอบเดินผ่านวัดป่าน้อย..แล้วไปตลาดใหญ่

ตรงสะพานใหญ่..เดินไปเรื่อยๆ สนุกดี

ดูวิวไปเรื่อย..เดินตลาดไปเรื่อยๆ หาทอดมันอุบลทาน..อร่อยดีคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:7:00:49 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

มาชมวัดป่าน้อย อุบลราชธานี ในมุมมองผ่านเลนส์ฝีมือคุณอุ้ม
ถ่ายภาพได้สวยมาก ภาพคมชัด แสงสีสดใสครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Parenting Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Maeboon Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog


ปล.ผมมีภาพทิวทัศน์จากบล็อกตอนใหม่มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:9:39:39 น.  

 
ตามไปเที่ยววัดด้วยคนค่ะพี่อุ้ม

ไปไกลถึงอุบลเลยนะเนี่ย

ขอบคุณที่แวะทักทายค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:10:17:45 น.  

 
โหวต Photo Blog ครับ

พี่อุ้มให้ประวัติไว้ด้วย
ดีจังเลยครับ
เผื่อใครเคยไปก็ได้ทราบประวัติอีกรอบ
ใครไม่เคยไป
อ่านแล้วก็อยากไปเที่ยวบ้างเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:11:08:25 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พันคม Literature Blog ดู Blog
LoveLikli Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณอุุ้ม ตามมาเที่ยวอุบลด้วยค่ะ วัดสวยมากนะคะ อยากไปเที่ยวบ้างเพราะที่จังหวัดอุบลพี่กิ่งไม่เคยเข้าไปเที่ยวเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะได้แต่เดินทางผ่านเท่านั้น โหวตให้ภาพสวยๆค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปโหวตให้เรื่องของแม่นะคะ

มีความสุขวันอังคารนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:11:20:19 น.  

 
อยากอยู่อุบล ช่วยหน้ามนคาดไถนาดอน..อิๆ

(อุ้มสี Photo Blog)


โดย: ควายเฒ่า วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:12:34:51 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog

----------------------

ตามมากราบพระด้วยค่า
อุบล เมืองดอกบัวงาม ... อยากเห็นดอกบัวงาม ๆ บ้างค่ะ
ว่าจะงามสมคำขวัญจังหวัดหรือเปล่า แฮ่ ๆโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:13:15:37 น.  

 
ประตู หน้าต่าง สวยมากเลยค่ะ
ชอบโบสถ์แบบนี้ค่ะพี่อุ้ม ดูเก่า ดูขลังดีโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:13:22:45 น.  

 
วัดสวยมากเลยค่ะโดย: mambymam วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:14:01:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ อุบลฯก้อยเคยแต่ผ่านอย่างเดียวเลย สวยงามค่ะ... ขอบคุณที่แวะที่บล็อกนะคะ แกงส้มของโปรดค่ะ อิอิ


โดย: Just a life วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:17:34:32 น.  

 
ถ้าได้ไปอุบล จะไปแวะวัดนี้ให้ได้ค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:17:52:30 น.  

 

ภาพวัดฝีมือน้องอุ้มสวยงามมากค่ะ

อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:17:53:56 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:18:37:57 น.  

 
คิดถึงอุบลจริงๆค่ะ ถ้าจำไม่ผิด อุบลมีพระอัญมณีเยอะมากๆ ที่เค้าชวนเราไปไหว้
พอมาดูแล้วสงบจริงๆนะคะ
ต่อจากคุณอุ้มไปปฏิบัติธรรม ก็เข้าวัดต่ออีกเลยนะคะ

Quel Klaibann Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:19:10:55 น.  

 
ภาพสวยมากค่ะคุณอุ้ม
อ่านเจอบล๊อคทึ่คุณอุ้มไปปฏิบัติธรรม
เราไปวัดแถวอยุธยาค่ะ ตื่นตีสองครึ่ง
อาบน้ำแล้วรอทำวัดเช้า
เวลาทำวัดเข้าช่วงเวชาเดียวกันเลยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ


โดย: ปู Fullgold วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:19:20:04 น.  

 
มาชมวัดกับพี่อุ้มค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:20:15:38 น.  

 


มาแปะให้ตามที่ขอ...แต่ถูกบล๊อกรึปล่าว ก้นกะลาไม่รู้นา....

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Photo Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:20:43:47 น.  

 
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ

บล็อกใหญ่มาก จองที่ไว้ก่อนค่ะ
ไว้มาอ่านต่อ วันนี้หมดตัวแล้วด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:20:44:20 น.  

 
มาเที่ยว มาไหว้พระด้วยครับ พี่อุ้ม
เป็นวัดที่เก่าแก่ และมี สถาปัตยกรรมงดงาม อาทิ กุฏิแดง กุฏธรรมระโต

อุ้มสี Photo Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 16 สิงหาคม 2559 เวลา:21:22:59 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:6:33:00 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

เล่มใหม่ของพี่ปะการังวางแผงแล้วนะครับ
เล่มนี้เป็นเล่มของปีที่แล้วครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:7:15:37 น.  

 
มาโหวตให้คุณอุ้มค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog


โดย: mambymam วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:7:55:05 น.  

 
แวะมาเที่ยวกับพี่อุ้มค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:8:19:48 น.  

 
วัดสวยมากค่ะพี่อุ้ม

อุ้มสี Photo Blog ดู Blogโดย: Raizin Heart วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:9:44:50 น.  

 
ไปอุบลแต่ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะพี่อุ้ม

น่าไปเหมือนกันนะคะนี่

เรื่องโหวตไม่เป็นไรค่า เอาที่พี่สะดวกเลย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ROMMUNEE Music Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:12:40:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม ขอบคุณที่ไปอ่านเรื่องแม่นะคะ

มีความสุขยามบ่ายค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:14:40:24 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog

วัดสวยค่ะคุณอุ้ม ชมภาพแล้ว
ได้รู้ข้อมูลไปด้วย ถ่ายภาพได้เก่ง
นะคะเนี่ย


โดย: AppleWi วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:16:00:35 น.  

 
มีพระพุทธรูปน่าไปชมหลายองค์ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:16:08:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Parenting Blog ดู Blog
ออมอำพัน Literature Blog ดู Blog
Opey Diarist ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Cartoon Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 สิงหาคม 2559 เวลา:18:02:07 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 21 สิงหาคม 2559 เวลา:1:43:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 85 คน [?]


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
ปี พ.ศ.2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2559
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
16 สิงหาคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.