NIA จับมือพันธมิตรสร้าง “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” รวมพลัง “พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย”สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย
ระดมความร่วมมือหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ
มาร่วมกันสร้าง เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย
เพื่อก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการ พลิกฟื้นประเทศ...ด้วยนวัตกรรมไทย
โดยร่วมกันเป็นผู้แทนในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความตื่นตัว และความภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ล่าสุดมีเครือข่าย 73 องค์กร
ที่ตอบรับและพร้อมจะขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ
การก้าวสู่อันดับ 1 ใน 30 ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก
ภายในปี 2573 และนำประเทศไทยก้าวเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กล่าวว่า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม การกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยืดหยุ่นในการปฏิบัติ
โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy)
ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหลักของ อว.
ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรม
การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในส่วนกลาง
แต่ยังขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปยังภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า
สำหรับแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ที่ NIA ได้ริเริ่มขึ้นนี้
เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการพลิกฟื้นประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤต และเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ
สร้างมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ที่มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยในครั้งนี้
ถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้การกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน และการสื่อสารด้านนวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ชาติแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)”ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
กล่าวว่า
จากวิกฤตปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น กับดักรายได้ปานกลาง ต้นทุนการผลิตสูง
การแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ห่วงโซ่อุปทานของโลกกำลังเปลี่ยนไป ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ทั้งการเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึงด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และปัญหาสิ่งแวดล้อม
อาทิ PM 2.5 ปัญหาน้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำท่วม ฯลฯ
ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ซึ่ง NIA เชื่อว่า “นวัตกรรม” จะเป็นทางออกในการพลิกฟื้นประเทศจากวิกฤต
จึงต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย
โดยมุ่งเน้นให้คนไทยเห็นความสำคัญในการร่วมกัน “พลิกธุรกิจให้รอด”
จากการนำนวัตกรรมมาพลิกโมเดลธุรกิจ “พลิกชีวิตให้สุข”
จากการนำนวัตกรรมมาพลิกแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ “พลิกสิ่งแวดล้อมให้ดี”
จากการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม”

แพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”
โดยวางกรอบการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่
1) จุดยืนนวัตกรรมประเทศไทย
ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยอยู่ใน 30 อันดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก ภายในปี 2573
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

2) ดีเอ็นเอนวัตกรรมประเทศไทย
ที่มุ่งสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ไทยรังสรรค์คุณค่าใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใน 7 ด้าน

3) เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย
ด้วยการสร้างให้เกิดพันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ

4) แดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายให้เกิดข้อมูลนวัตกรรมประเทศไทย ที่มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมของประเทศ
ที่มีความหลากหลายจากทุกภาคส่วน

การเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” ในวันนี้
มีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
และทำให้คนไทยและชาวต่างชาติรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็นนวัตกรรม
เพื่อการใช้ชีวิตที่ประณีต
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา
และสมาคมธุรกิจ
ซึ่งขณะนี้มีองค์กร 73 แห่ง ที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งจะร่วมมือกันใน 3 ด้าน ได้แก่
1) เป็นผู้แทนประเทศในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การลงนาม ความร่วมมือ การจัดสัมมนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม

2) สร้างการรับรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวและสนใจ
นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยมาใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ผ่านความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ด้านนวัตกรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยผู้สนใจดูนวัตกรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจได้ที่ https://www.innovationthailand.org
หรือ FB : Innovation.THA
และสามารถดูข้อมูลความรู้ การให้บริการนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย ได้ที่
https://data.nia.or.thขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
หมายเหตุ : ภาพอาจไม่คมชัดเท่าที่ควร เพราะเป็นการแถลงข่าวทางออนไลน์Create Date : 07 กันยายน 2564
Last Update : 12 กันยายน 2564 20:41:46 น. 18 comments
Counter : 451 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเจ้าการะเกด, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณStand by bowky, คุณSertPhoto, คุณนกสีเทา, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmultiple, คุณปรศุราม, คุณlovereason, คุณTui Laksi, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณNoppamas Bee, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณSweet_pills, คุณKavanich96


 

เป็นการรวมพลัง
เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรมไทย
เป็นโครงการที่เยี่ยมยอดนะคะ
ลุย
ขอบคุณพี่อุ้มที่แจ้งข่าวค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:14:58:00 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:15:09:57 น.  

 
ปรบมือกับโครงการดีดีค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:15:20:44 น.  

 
ขอชื่นชมโครงการดี ๆ แบบนี้เลยครับ พรุ่งนี้มาใหม่ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:17:05:36 น.  

 
โอ้ ดูเป้าหมายและนโยบายแล้ว ก็ต้องบอกว่างานยากไม่ใช่น้อย
ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ

ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลงด้วยกันนะครับโดย: multiple วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:18:38:16 น.  

 
ตัวโครงการน่าสนใจครับพี่อุ้ม
แต่การตั้งเป้าหมายนานเป็น 10 ปี
ก็ยากอยู่
เพราะนวัตกรรมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
เปลี่ยนกันแทบจะทุกวินาที

รัฐมนตรีดูแล้วท่าทางคงอยู่ไม่นานด้วย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด
เกรงว่านโยบายก็เปลี่ยนไปตามเจ้ากระทรวงด้วยน่ะครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:18:49:42 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - พระที่นั่งไอยสวรรค์พิทยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน อยุธยา ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:19:47:12 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
ขอบคุณสำหรับข่าวนวัตกรรมใหม่ค่ะ ไม่ได้ตามข่าวก็เลยได้รู้ไปด้วยค่ะ
เอาจริงๆ แล้วคิดว่าค่อนข้างนานและยาวไกลมากจริงๆ ไม่รู้อนาคตเลย หวังว่าทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงและดีอย่างที่คิดค่ะ
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะพี่อุ้ม


โดย: lovereason วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:21:36:49 น.  

 
ขอบคุณข่าวสารใหม่ๆ
ทันเหตุการณ์ค่ะคุณอุ้ม


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:22:25:20 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

เป็นโครงการที่ดีเลยนะครับ
และผมชอบแสงสี โทนบนเวทีจังเลย

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:0:39:57 น.  

 
สน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:4:49:39 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:6:29:57 น.  

 
โครงการดีๆ น่าสนับสนุนมากครับ ต้องทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจเยอะเลยครับหลังโควิด


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:11:43:36 น.  

 
น่าจะยากอยู่ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ยิ่งสภาวะถดถอยของประเทศด้วย งานช้างครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:13:04:41 น.  

 
ความคิดเป็นตัวสร้างทุกสิ่งจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:19:26:55 น.  

 
สวัสดี ยามเย็น จ้ะ น้องอุ้มสี
มารับข่าวสารใหม่ ๆ จากอุ้มจ้ะ
ถือว่าเป็นโครงการที่ดี นวัตกรรม
ใหม่ ๆ แสดงให้เห็นถึงความก้าว
หน้าของประเทศ
โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดัง

จำได้จ้ะ ครั้งแรกที่ได้รับเชิญ
ไปงานบล็อกแก๊ง กำลังเดินและถามชื่อร้านกาแฟที่จัดงานอยู่
อุ้มคงได้ยินที่ครูถาม เลยหันมา
ตอบและชวนไปงานด้วยกัน ซึ่ง
ได้นั่งสามล้อไปที่ร้านกาแฟที่จัด
งานด้วย ครูจำได้ ยังคิดในใจว่า
น้องคนนี้อัธยาศัยดีจัง อิอิ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:20:34:00 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 9 กันยายน 2564 เวลา:0:32:51 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กันยายน 2564 เวลา:5:07:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
 
กันยายน 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
7 กันยายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.