พฤษภาคม 2552

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทุนฝึกงาน IAESTE -- ต่างประเทศ 3 เดือน
ที่มา " //www.elearneasy.com "
ผู้เขียน : ป.วรัตม์ watta.ryo@gmail.com


:: ทุนฝึกงาน IAESTE
2-3 เดือนในดินแดนต่างประเทศ

ทุนนี้รับสมัครช่วง ... จนถึงเดือนกันยาของแต่ละปีมั้งคะ พยายามหาข้อมูลอยู่

ช่วงนี้หันซ้ายหันขวา ได้ยินแต่ข่าวคราวแอดมิสชั่นส์ ทั้งที่โล่งใจ
เพราะมีที่เรียนแน่ ๆ กับอีกกลุ่มหนึ่งคือแอดมิสชั่นส์ตรงไม่ติด แอดมิสชั่นส์
กลางก็พลาด และอีกพวกหนึ่งคือสอบตรงได้ แต่ไม่ยักถูกใจ เซ็งอารมณ์กัน
ไปบ้างยังมีให้เห็น
สัปดาห์นี้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายกันแล้ว ในขั้นตอนนี้เตรียมโฮอีกรอบ เพราะตัวเลข
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ มีมากกว่าจำนวนที่รับ
7,775 คน แต่ไม่ต้องห่วง ยังมีที่นั่งว่างอีกหลายสถาบันที่สามารถรองรับน้อง
ๆ ชนิดที่รับรองได้ว่ามีที่เรียนแน่ ๆ
กลับมาที่เรื่องทุนกันต่อ "การศึกษาวันนี้" ต้องขอบคุณน้องอ้น ประชา
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กริ๊งกร๊า
งชวนให้ไปคุยกับ ?หม่อน? และ ?พีช? นักเรียนแลกเปลี่ยน IAESTE รุ่นที่แล้ว
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองดี ชีวพฤกษ์ เลขาธิการ IAESTE Thailand
ข้อมูลที่ได้มา รับรองว่าจะทำให้ผู้อ่านรู้จัก IAESTE มากขึ้น และข่าว
ล่าสุดที่เพิ่งรู้มาว่า น้องอ้นคนขยันได้ทุนนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้รับทุนรุ่นล่าสุด
ประจำปี 2551 เตรียมบินไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่โปรตุเกส กลับมาเมื่อไหร่
คงได้คุยกันอีกครั้ง จะสนุกสนานหรือได้ความรู้มากน้อยแค่ไหน ต้องอดใจรอ!!
รู้จัก IAESTE
IAESTE ก่อตั้งขึ้นที่ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราช
อาณาจักร เมื่อปี 1948 เป็นความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศในยุโรป มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิค
ในประเทศไทยโครงการนี้เกิดขึ้นในยุคของศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์
วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (มจพ.ในปัจจุบัน) มอบหมายให้ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ เป็นผู้
รับผิดชอบการก่อตั้ง IAESTE Thailand เมื่อปี 1978 (พ.ศ.2521) โดยใช้
ชื่อ ?โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค?
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีอายุ 18-30 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดม
ศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ชั้นปี 3 ถึงปริญญาเอก ได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบการต่างประเทศ
เดือนกันยายน 2547 IAESTE จดทะเบียนใหม่ที่ Luxemburg ใช้ชื่อ
ว่า The International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience, Association sans-but-lucratif (non-profitmaking
association) หรือ IAESTE A.s.b.l.
สำนักงาน IAESTE A.s.b.l. แต่ละประเทศทั่วโลกมีหน้าที่จัด
หาสถานที่ฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม และสาขาวิชาอื่น ๆ โดย
สนับสนุนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักแก่นักศึกษาต่างชาติระหว่างฝึกงาน ซึ่ง
เรียกว่า ?ทุนฝึกงาน (Offer)?
คุณสมบัติของนักศึกษาต่างชาติ ระยะเวลาการฝึกงาน ตลอดจน
สาขาวิชาชีพ ถูกกำหนดโดยนายจ้าง ส่วนเลขาธิการ IAESTE แต่ละประเทศ
จะเป็นตัวแทนรับผิดชอบนำจำนวนทุนฝึกงานที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปี
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาชิกในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 หมายถึง นัก
ศึกษาภายในประเทศที่เดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ 1 คน (Outgoing
Student) ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศ 1 คน
(Imcoming Student)
สำหรับระยะเวลาการฝึกงานในแต่ละรุ่นอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ในช่วง
เดือนเมษายนถึงธันวาคมของทุกปี
ประเทศสมาชิก
FULL MEMBERS
1.Argentina (1961)
2.Armenia (1998)
3.Australia (1996)
4.Austria (1949)
5.Belgium (1948, Founding Member)
6.Brazil (1982)
7.Canada (1953)
8.Columbia (1995)
9.Croatia (1993)
10.Cyprus (1980)
11.Czech Republic (1965)
12.Denmark (1948, Founding Member)
13.Egypt (1961)
14.Estonia (1993)
15.F.Y.R. Macedonia (1994)
16.Finland (1948, Founding Member)
17.France (1948, Founding Member)
18.Germany (1950)
19.Ghana (1970)
20.Greece (1958)
21.Hungary (1983)
22.Iceland (1951)
23.Ireland (1962)
24.Israel (1951)
25.Japan (1964)
26.Jordan (1978)
27.Kazakhstan (1995)
28.Lebanon (1966)
29.Lithuania (1990)
30.Luxembourg (1961)
31.Malta (1984)
32.Mexico (1985)
33.Netherlands (1948, Founding Member)
34.Norway (1948, Founding Member)
35.Pakistan (1990)
36.Poland (1959)
37.Portugal (1954)
38.Russia (1991)
39.Serbia and Montenegro (1952)
40.Slovakia (1965)
41.Slovenia (1993)
42.South Africa (1956)
43.Spain (1951)
44.Sweden (1948, Founding Member)
45.Switzerland (1948, Founding Member)
ก
ก
ก
Elearneasy : รวมแหล่งเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ Page 2 of 7
//www.elearneasy.com/Print_News.php?news_id=3501 5/23/2009
46.Syria (1965)
47.Tajikistan (1992)
48.Thailand (1978)
49.Tunisia (1959)
50.Turkey (1955)
51.Ukraine (1994)
52.United Kingdom (1948, Founding Member)
53.Uruguay (1988)
54.U.S.A. (1950)
Associate Members
1.Bosnia and Herzegovina (2000)
2.Ecuador (1999)
3.Mongolia (2001)
4.Oman (2001)
5.Romania (1998)
6.Sierra Leone (1991)
7.Uzbekistan (1997)
Co-Operating Institutions
1.Azerbaijan : DAAD Alumni of Azerbaijan (1999)
2.Bangladesh : Cyber College of Bangladesh (2003)
3.Belarus (2000) : Belarussian State University BSU (2000)
4.Belarus (2000) : Belarussian National Technical University (2000)
5.Belarus : Grodno State University (2001)
6.Botswana : University of Botswana (2002)
7.China : Council for Practical Training and Exchange-CAST (2000)
8.Georgia : Georgian Association of Youth International Co-Operation (2001)
9.Georgia : Association for Farmers Rights Defense (2002)
10.Georgia : NGO ?Prometheus-Amirani? (2003)
11.Guinea : University of Conakry (2004)
12.Hong Kong : The Hong Kong Polytechnic University (1997)
13.India : Karunya Institute of Technology (2001)
14.India : Management Development Institute of Gurgaon (2003)
15.Indonesia : Organisasi Sosial Konsultasi Studi Jabotabek (2001)
16.Iran : University of Tehran (2002)
17.Iran : Sharif University of Technology (2003)
18.Iraq : Danish Chamber of Commerce in Iraq (2004)
19.Italy : Associazione Laureati Facoltà di Ingegnena Ancona (2001)
20.Italy : Politecnico di Milano (2001)
21.Kenya : Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (2004)
22.Kyrgyzstan : Kyzyl-Kiva Institute of Technology Economy and Law (2000)
23.Kyrgyzstan : Kyrgyz Technical University (2001)
24.Latvia : Rigas Tehniskas Universitates (2002)
25.Liechtenstein : Liechtenstein University of Applied Science (2003)
26.Macao : University of Macau (2004)
27.New Zealand : Institute of Technology (2001)
28.Nigeria : University of Lagos (2002)
29.Peru : Universidad de Piura (2001)
30.Sri Lanka : University of Moratuwa (2000)
31.Tanzania : Tanzania Education Fellowship (2002)
32.United Arab Emirates : University of Sharjah (2000)
สาขาวิชาที่แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิก IAESTE A.s.b.l.
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
-วิศวกรรมการบินและอากาศยาน
-วิศวกรรมเคมี
-วิศวกรรมโยธา
Elearneasy : รวมแหล่งเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ Page 3 of 7
//www.elearneasy.com/Print_News.php?news_id=3501 5/23/2009
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-เทคโนโลยีการเพาะปลูก
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-อิเล็กทรอนิกส์
-เทคโนโลยีการอาหาร
-คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยเรื่องการวัดรูปทรงและพื้นที่ของแผ่นดิน
-วิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาผสมโลหะ
-เหมืองแร่
-วิศวกรรมการต่อเรือ
-ปิโตรเคมี
-วิศวกรรมกำลัง
-วิศวกรรมกระบวนการ
-วิศวกรรมการผลิต
-วิศวกรรมระบบ
-โทรคมนาคม
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-เทคโนโลยีสิ่งทอ
-วิศวกรรมการจราจร
-ช่างเครื่องจักรกลและงานไม้
ศิลปศาสตร์ประยุกต์
-สถาปัตยกรรม
-การจัดรูปแบบและการพิมพ์
เกษตรกรรม
-เกษตรกรรม
-เทคโนโลยีการหมัก
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
-วนศาสตร์
-พืชสวน
วิทยาศาสตร์
-ชีวเคมี
-เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
-ชีววิทยา
-เคมี
-ธรณีวิทยา
-ธรณีฟิสิกส์
-วัสดุศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-จุลชีววิทยา
-เภสัชศาสตร์
-ฟิสิกส์
-สัตวศาสตร์
สาขาวิชาอื่น ๆ
-พาณิชยกรรมศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์
-การโรงแรมและการจัดการ
-ภาษาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่สมัครสอบ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสถาบัน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกสถาบัน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
-อายุ 18-30 ปี
Elearneasy : รวมแหล่งเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ Page 4 of 7
//www.elearneasy.com/Print_News.php?news_id=3501 5/23/2009
-แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ //www.iaeste-thailand.org
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
-ค่าสมัคร 450 บาท
-ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา 100 บาท
-สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (นำตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
-หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน 30 วันนับจาก
วันที่สมัคร
-ใบแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร
สถานที่สมัคร
นักศึกษาจากสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องสมัครสอบด้วยตนเอง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-
16.30 น. และวันเสาร์ 09.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ห้อง 1003 ชั้น
10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขต
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0-2913-2500-24 ต่อ 1025, 1193, 1194 //www.iaeste-thailand.org (รถ
ประจำทางที่ผ่าน 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, ปอ.6, ปอ.23, ปอ.49)
สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถานศึกษาของตน ที่ฝ่ายผู้รับผิดชอบดำเนินการ
แทน IAESTE Thailand
ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัครสอบ 450 บาท และค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา 100 บาท
-ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (ชำระในวันรับทุนฝึกงาน)
-ค่าประกันทุน 3,500 บาท (ชำระในวันรับทุนฝึกงาน)
-ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ 1,200-1,300 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝึกงาน)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน
*ข้อมูล ณ ปี 2551
วิธีการคัดเลือก
-สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อเขียน (Written English Test) เดือนตุลาคม
-สอบสัมภาษณ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Spoken English Test) เดือนพฤศจิกายน
-สอบสัมภาษณ์วิชาชีพเฉพาะทางตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา (Interview Test of Specific Fields)
เดือนพฤศจิกายน
-ประกาศผลสอบคัดเลือกเดือนธันวาคม
จำนวนทุนที่แลกเปลี่ยนปี 2551
ปี 2551 นักศึกษาไทยมีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในสาขาต่าง ๆ จำนวน 83 คน ที่ Spain, Brazil, Korea,
Romania, Switzerland, Norway, Germany, Mongolia, Turkey, Columbia, Serbia, Iran, Egypt, China,
Denmark, Hong Kong, Portugal, U.K., U.S.A., Greece, Japan, Belgium, Hungary, Finland, Kazakhstan,
Tajikistan, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, India, Poland, Vietnam, Iceland
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองดี ชีวพฤกษ์ เลขาธิการ IAESTE Thailand แสดงความกังวลกับทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษาที่รับทุนฝึกงาน IAESTE แนวทางที่ดำเนินการคือ สร้างความมั่นใจก่อนเดินทาง ด้วยการเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และยังอดเสียดายไม่ได้ที่จำนวนทุนในโครงการมีมาก แต่มีนักศึกษาสนใจสมัครน้อยเกินไป แม้
จะมีความพยายามในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว แต่ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ กลายเป็นอุปสรรค จึงมีความ
คาดหวังจากผู้ได้รับทุนในรุ่นพี่ ๆ ที่จะร่วมเป็นแรงสำคัญ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงเผยแพร่ข้อมูล และช่วยกันสร้าง
เครือข่ายสถานประกอบการที่ต้องการสนับสนุนทุนฝึกงานนักศึกษาต่างชาติ ตามกรอบของโครงการที่กำหนดจำนวน
ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาภายในประเทศที่เดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ 1 คน ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทาง
เข้ามาฝึกงานในประเทศ 1 คน
อาจารย์ทองดี ทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยใจรักจน IAESTE Thailand เป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยได้รับกำลังใจ
จากผู้ปกครอง และเชื่อว่าองค์กรเล็ก ๆ แห่งนี้ มีคุณค่าในการให้โอกาสเด็ก สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น แม้จะมาจาก
ต่างสถาบัน ซึ่งจะเป็นการดีหากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
?IAESTE Thailand มีกระบวนการคัดเลือกคนที่ดี เราพิจารณาเด็กได้เป็นรายบุคคล สอบกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในหรือภายนอก และ Native Speaker ชี้วัดความรู้ความสามารถด้าน Technical Knowledge และสอบวัดภาษา
อังกฤษในระดับที่พึงพอใจ นอกจากเป็นคนดี ต้องสอนให้คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา มีจิตใต้
สำนึกว่าไปในฐานะตัวแทนระหว่างประเทศ นอกจากความรู้ความสามารถที่ใช้งาน ต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม?
ปัจจุบัน IAESTE มีประเทศสมาชิกเกือบ 100 ประเทศ ไทยอยู่ในกลุ่ม Full Members 54 ประเทศ มีสิทธิ์ออก
Elearneasy : รวมแหล่งเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ Page 5 of 7
//www.elearneasy.com/Print_News.php?news_id=3501 5/23/2009
เสียงได้อย่างเต็มที่ (Associate Members-ประเทศสมาชิกในกลุ่มทดลองแลกเปลี่ยนนักศึกษา) ในช่วงที่อาจารย์ทอง
ดีเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ IAESTE Thailand จนถึงวันนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการประมาณ 1,000 คน
น้อง ๆ ส่วนใหญ่อาจสนใจประเทศใหญ่ น่าเที่ยว อย่าง U.S.A., U.K., Switzerland, Germany แต่มีอีกหลาย
ประเทศที่น่าสนใจ พร้อมเปิดรับนักศึกษาไทยไปฝึกงาน เช่น Serbia and Montenegro, Iran, Mongolia, India,
Latvia
ใครมีเพื่อน ๆ ที่มีความสามารถ อย่าเก็บความสามารถไว้คนเดียว
อาจารย์ทองดีมีความคิดที่จะรวมตัวอดีตนักศึกษา IAESTE ร่วมกันทำประโยชน์ สร้างความดี เป็นทุนให้กับรุ่น
น้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสไปเปิดตาเปิดโลกที่ไม่ได้หากันง่าย ๆ
รู้ข่าวนี้รีบยกมืออาสาร่วมด้วยช่วยด่วน!
หม่อน-พีช
โลดแล่นเยอรมนี-นอร์เวย์
หม่อน-พีช ไปไกลถึงยุโรป ไปอย่างคนมีไฟหรือเปล่าไม่รู้ รู้แต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการนี้ และใช้ความพยายามพอสมควรกว่าจะผ่านการคัดเลือกและได้เดินทางไปฝึกงานในประเทศที่ตั้งใจ
เลือก
ใครเป็นใคร
พิสัย คลังกูล (หม่อน) จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ฝึกงานตอนปี 4 ที่ Department of Computer Science, Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg,
Magdeburg Germany
สุธาสินี มีทอง (พีช) ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ฝึกงานตอนปี 3 ที่ Department of Earth Science, University of Bergen, Norway
พีช : อาจารย์เคยพูดถึงโครงการนี้ว่าเป็นโครงการดี ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น พอขึ้น
ปี 3 มีคุณสมบัติสมัครได้ ก็สมัครตามขั้นตอน หลังสอบเสร็จ โอกาสเลือกประเทศเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบ พี
ชได้อันดับ 4 ในสาขา Computer Science ในรุ่นพีชมีคนไปนอร์เวย์ 2 คน อีกคนเรียนอยู่ที่มหิดลอินเตอร์ พีชไป
ประมาณปลายเดือนสิงหาคม และเริ่มทำงานต้นเดือนกันยายน รวม 8 สัปดาห์
หม่อน : ตอนเรียนปี 2-3 มีพี่สาวที่รู้จักกัน เป็นลูกสาวของเพื่อนคุณแม่ สนิทกันมาก ให้คำแนะนำว่าเคยไป
โครงการนี้เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ในสาขาเคมี ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ให้โอกาสฝึกงานด้านเทคนิคที่ต่างประเทศ ผมได้
อันดับ 6 วิศวะคอมพ์ ใช้เวลาฝึกงาน 3 เดือน
คัดยากไหม
พีช : ภาษาอังกฤษก่อนไปก็ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีโอกาสไปเมืองนอก ถ้าได้ทุนนี้คงจะดี
หม่อน : สมัครครั้งแรกตอนปี 3 ไม่ผ่าน เพราะไม่ยอมเขียนเรียงความ ไปดูน้ำหนักคะแนน เรียงความคะแนน
น้อย เลือกทำข้อสอบ choice ดีกว่า ทั้งที่จริงแล้วเรียงความสำคัญมาก แม้มีน้ำหนักคะแนนน้อย แต่สะท้อนบุคลิกของ
เรา ครั้งที่สองลองใหม่ตอนปี 4 แบ่งเวลาทำข้อสอบในส่วนไวยากรณ์ สนทนา เรียงความ ในหัวข้อเปรียบเทียบหอพัก
ในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคำตอบที่เขียนต้องแสดงจุดยืนของผู้เขียน
พีช : การเขียนเรียงความเป็นการแสดงความคิดเห็นของเราออกมา จากข้อเขียนสู่การสัมภาษณ์ภาษา
อังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ และอาจารย์ทองดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองดี ชีวพฤกษ์ เลขาธิการ IAESTE Thailand)
ถามว่าเรียนอะไรมาบ้าง สามารถทำอะไรให้เขาได้บ้าง
การปรับตัว
พีช : ไปนอร์เวย์เป็นครั้งแรกด้วย ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าพอไปพูดจริง ๆ เขาจะฟังเข้าใจ
ไหม ไปถึงวันแรกมีเจ้าหน้าที่ IAESTE มารับ วันรุ่งขึ้นเริ่มรู้จักเพื่อนชาติอื่น และเริ่มสำรวจเมืองคนเดียว ในวันทำงาน
วันแรกเจ้าหน้าที่ส่งต่อให้อาจารย์คอมพ์เลย
หม่อน : เมืองเงียบมาก ผมไปล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 4-5 วัน พักอยู่ที่ Hostel ใช้เวลาทำความรู้จักสถานที่ซื้อ
ตั๋วรถไฟ ห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ IAESTE เยอรมนี พาไปทำความรู้จัก ในเรื่องงาน กลัวงานวิชาการไม่แน่นพอที่จะช่วย
เขา สำคัญคือภาษา คนอายุมากหน่อยไม่พูดภาษาอังกฤษ แต่ระบบการศึกษาแนวใหม่ เด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนภาษา
อังกฤษ ก็ไม่มีปัญหาอะไร
พีช : คนนอร์เวย์ ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ แม้ไม่ใช่ภาษาแม่ แต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็ก ส่วนเรื่องงาน ก็
คิดว่าเราเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัย จะทำงานให้เขาตามที่ต้องการได้หรือไม่ เพราะไม่รู้มาตรฐานมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศ หรือสิ่งที่โปรเฟสเซอร์ต้องการให้ทำ
งานหลักทำอะไรกันบ้าง
พีช : ไปอยู่ Department of Earth Science โปรเฟสเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว เขาไม่ค่อยอยู่
แต่มอบหมายให้นักศึกษาอีกคนคอยดูแล เขาจะกำหนดมาว่าต้องการรูปแบบอย่างไร เราต้องเขียนคำสั่งโปรแกรมนั้น
ออกมา พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง เพราะรับผิดชอบคนเดียว ถ้าสงสัยปรึกษานักศึกษาที่ได้รับมอบ
หมายจากโปรเฟสเซอร์ได้
หม่อน : ฝึกงานภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นแผนกย่อย 4-5 แผนก ภารกิจที่รับผิดชอบเป็นการ
วิเคราะห์เอกสาร มุ่งพัฒนาโปรแกรม พันธกิจที่วางไว้ มองล่วงหน้าไปไกลมาก คือวิเคราะห์สื่อให้ได้ทุกรูปแบบทั้งอี
เมล์ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง แต่ที่ทำอยู่คือวิเคราะห์เอกสาร เช่น เอกสารเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
Elearneasy : รวมแหล่งเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ Page 6 of 7
//www.elearneasy.com/Print_News.php?news_id=3501 5/23/2009
รายได้ตอนฝึกงาน
หม่อน : ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ มีรายได้ 615-630 ยูโรต่อเดือน (ตอนไปยูโรละ 48 บาท)
พีช : เรตที่ได้เป็นเรตนักศึกษาฝึกงาน รายได้ประมาณ 7,000 โครนต่อเดือน (โครนละ 6 บาท)
ชื่นชมอะไรเป็นพิเศษ
พีช : นอร์เวย์เป็นประเทศที่ไม่คิดค่าหน่วยกิต สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโท ทำวิจัย หรือดอกเตอร์
เป็นโอกาสที่ดีมาก คุณภาพชีวิตมีมาตรฐานค่อนข้างสูง ไม่ว่าด้านภาษา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนดี
อาชญากรรมจากสถิติน้อยมาก ยกตัวอย่างตัวพีชเอง ทำพาสปอร์ตหล่นบนรถเมล์ ลองโทร.ไปสถานีตำรวจไม่เจอ ดึก
แล้วก็โทร.ไปหาสถานทูต แจ้งให้มาทำเอกสารวันรุ่งขึ้น เพื่อกลับไปประเทศ (กำลังจะเดินทางกลับ) พอดีเปิดไป
เว็บไซต์รถเมล์ มีแผนก lost & found แล้วก็ได้พาสปอร์ตคืน
หม่อน : งานวิชาการเยอรมนีมีมาตรฐานสูง ยากที่จะตามให้ทัน เขามีระเบียบมาก ตรงเวลา เราอาจมองว่าจุก
จิก แต่การที่เขามีระเบียบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเร็ว เราได้เรียนรู้ตรงนี้ ก่อนไปฝึกงาน ชอบหนีปัญหา พอไป
บ่นไม่อยากทำแล้ว หัวหน้างานที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก รับหน้าที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานจากโปรเฟสเซอร์ คอยให้
กำลังใจตลอด สู้หรือเปล่า ไม่รู้อะไรมาถามกันก่อน เพราะเขารู้ว่าพื้นฐานแต่ละคนมาไม่เท่ากัน ได้กำลังใจตรงนี้มากขึ้น
เปลี่ยนจากคนหนีปัญหา ค่อย ๆ ดู ติดอะไรก็ถาม เขาบอกว่ากว่าเขามาถึงตรงนี้ ทำมาเป็นปี ๆ ยังมีอุปสรรค เรามาแค่
ไม่กี่เดือน ควรเปิดรับในสิ่งที่สอนดีกว่า ได้ข้อคิดตรงนี้ ทำให้เปลี่ยนการมองโลกว่าไม่ได้แย่เสมอไป
พีช : มีคนถามเหมือนกันว่าภาควิชาแผ่นดินไหวที่เรียน นอร์เวย์มีแผ่นดินไหวด้วยหรือ พอคุยกับโปรเฟสเซอร์
เขาบอกว่าการจะศึกษาอะไร ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นที่นั่น แต่เป็นการศึกษาทั่วโลก เพราะมีผลกระทบหมด ก็น่าสนใจ
และตอนเลือกทุนสาขานี้เพราะสนใจ เนื่องจากตอนนั้นไทยเกิดแผ่นดินไหวด้วย
หม่อน : การศึกษาในประเทศเยอรมนีเข้าถึงง่าย ฟรี เปลืองงบประมาณอาจใช่ แต่เขาได้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคนทีหลัง เห็นได้ชัดในระยะยาวต่อไป คนหนุ่มสาวที่นั่นรักการศึกษามาก ๆ ศึกษาด้านที่ตัวเองสนใจลึกขึ้น โดย
ไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่เขารัก เหมือนหัวหน้างานที่ผมไปอยู่ด้วย ทำไมทำเรื่องเดิม ๆ เป็นปี ๆ เพราะเป็นสิ่งที่
เขารัก ถ้าประเทศไทยปรับการศึกษาให้ถูกลง เข้าถึงง่าย น่าเอาเป็นตัวอย่าง อีกเรื่องคือความเป็นมืออาชีพ นอกห้อง
เรียน เล่น หยอกล้อ เข้าห้องหลุดเป็นอีกคน ตั้งใจเรียนได้ขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเก่ง เป็นความเอาจริงเอา
จัง ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน กลับมาบ้านทำงานต่อ ก็เต็มที่
พีช : ถ้าเราให้ความสำคัญกับการศึกษา จะส่งผลให้คนพัฒนา งานวิจัยมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ได้เที่ยว+ช็อปปิ้งกันบ้างไหม
หม่อน : ไปเที่ยวเมืองใกล้ ๆ ประทับใจตรงที่เป็นเมืองโบราณ และงานสถาปัตยกรรมสวยงาม
พีช : มีเพื่อนทั้งชาวอเมริกัน ไนจีเรีย เบลเยียม โปรตุเกส มอลตา แคนาดา วันเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวกันเอง
ที่นั่นดังเรื่องปีนเขา นั่งเรือ มีโอกาสแบ็กแพ็ก มีตติ้งกับกลุ่ม IAESTE ทุกอาทิตย์ ที่นอร์เวย์ขายแซนด์วิชเยอะ ราคา
ถูกกว่ากินข้าวนอกบ้าน
หม่อน : ตอนไปบ้านของเพื่อนชาวเยอรมัน กินไส้กรอก มันบด ผักดอง อร่อยดี ประทับใจตรงที่เจอความเป็น
เขา กินอยู่อย่างนี้ อร่อยทุกอย่าง กินไม่เบื่อ และประทับใจความอบอุ่นของครอบครัว ของที่นั่นแพงทุกอย่าง พยายาม
มองหาของฝากที่หาซื้อในเมืองไทยไม่ได้ เช่น ช็อกโกแลตแปลก ๆ หรือแอลกอฮอล์หมักพิเศษ
พีช : ซื้อปลาแซลมอนกลับเมืองไทย ที่นั่นดังมาก เสียค่าปลาไปประมาณ 105 โครน
แนะรุ่นน้องเรื่องการเตรียมตัว
พีช : ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะ เช็กอากาศเป็นยังไง ถ้าเอาของกินไปจะช่วยประหยัดได้เยอะ พ่อให้บัตร
เครดิตการ์ด แต่ไปถึงที่นั่นใช้ไม่ได้ ไปแรก ๆ ไม่มีอารมณ์ใช้เงิน เพราะแพงไปหมด
หม่อน : ไม่เอาของกินไปเลย กินและใช้ชีวิตตามที่เขาอยู่ แพ็กกระเป๋าเท่าที่จำเป็น ถามลักษณะอากาศ และ
เช็กการใช้งานเครื่องใช้บางประเภท เช่น ปลั๊กไฟ ส่วนการโอนเงินไม่สะดวกเท่ากับเปิดบัญชีที่นี่ แล้วไปกดเงินจาก
บัตรวีซ่าที่นั่น เสียค่าธรรมเนียมแค่ 100 บาทต่อครั้ง
ความประทับใจของคุณแม่ ?หม่อน?
คุณแม่สมคิด คลังกูล เป็นคุณแม่ที่ประทับใจ IAESTE และเตรียมตัวให้หม่อนตั้งแต่อยู่ปี 2 เห็นความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นกับ ?หม่อน? สู้ขึ้น คุ้มกับที่ไป
?ไม่ต้องซื้อกลับมาฝากแม่ เอาเงินกลับมาดีกว่า? คุณแม่ช่วยปิดท้ายเมื่อถูกถามว่า หม่อนซื้ออะไรมาฝาก เงิน
ที่ได้กลับมาเท่าไหร่ แต่ขออุบไว้ ถ้าอยากรู้ต้องลองไปสมัครโครงการนี้Create Date : 23 พฤษภาคม 2552
Last Update : 23 พฤษภาคม 2552 14:13:30 น.
Counter : 5446 Pageviews.

2 comments
  
ถ้าเรียนวิศวกรรมอุตสาหาการ ควรจะเลือกไปประเทศอะไรดีค่ะ ช่วยตอบในเมลล์ได้มั้ยค่ะ yuyupee@hotmail.com แล้วจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเหรอค่ะ???


ขอบคุณค่ะ
โดย: ยุ้ย IP: 203.131.212.6 วันที่: 3 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:06:46 น.
  
อยากทราบว่าประเทศไหนที่ได้รับทุนเยอะสุดอะครับ
โดย: หนึ่ง IP: 49.49.81.114 วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:19:30:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

aom_mY67
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]โลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ ทำให้เราได้เจอคนที่ไม่คาดฝันเสมอ