It's All I Have to Bring Today !
Group Blog
 
 
มีนาคม 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 มีนาคม 2561
 
All Blogs
 
❀ รวมใจภักดิ์ บวรปทุมธานีรักษ์ศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมใจภักดิ์ บวรปทุมธานีรักษ์ศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เริ่มขับเคลื่อนแล้ว!!! “รวมใจภักดิ์ บวรปทุมธานีรักษ์ศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “๖๖ โรงเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

<º))))><.

วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ครั้งที่๑/๒๕๖๑) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน “โครงการ ๖๖ ห้องเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผ่นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม และ “ชุมชนคุณธรรม” ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าคณะอำเภอ, พระเลขานุการฯ, สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ, สำนักงานวัฒนธรรมฯ, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน, และองค์กรภาคีเครือข่าย “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี” เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
.><((((º>

พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า “การมุ่งฝึกฝนทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ รักการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง การรู้จักสังเกต สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ การฝึกฝนพัฒนาตนให้มีอุปนิสัยดีตามหลักศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อบวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายชุมชนของตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสันติสุข การมีมารยาทไทย รู้จักใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักการรักษาศีลทั้ง ๕ ข้อ ซึ่งเป็นการคงคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายบวรจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อรวมใจภักดิ์ บวรปทุมธานีรักษ์ศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานขยายผลต่อเนื่องมาจากโครงการห้องเรียนต้นแบบฯ ที่ได้ดำเนินการเมื่อปีการศึกษาก่อน ซึ่งปรากฏผลตอบรับและผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตามแนวทางมติของมหาเถรสมาคม ในการยกระดับขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการชุมชนคุณธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม ในเชิงคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
。◕‿◕。✎
สำหรับเป้าหมายของโครงการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น ในเชิงปริมาณ ระยะที่ ๑ : ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งเป้าหมายเกิดห้องเรียนต้นแบบฯ ภายในสถานศึกษาของจังหวัดปทุมธานีทุกแห่ง (ประมาณ ๒๐๐ แห่ง) และในระยะที่ ๒ : ภาคเรียนที่ ๒ ตั้งเป้าหมายเกิดโรงเรียนต้นแบบฯ จำนวน ๖๖ แห่ง (ขยายผลจากห้องเรียนต้นแบบฯ ในภาคเรียนที่ ๑) ส่วนในเชิงคุณภาพ มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดพัฒนาการตามแผนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติจากการทำงานในชีวิตจริงให้ถูกต้องตามหลักธรรม-หลักวิชาการ เพื่อฝึกความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ คือ นักเรียนแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อตระหนักพระคุณของครู ฝึกสัจจะวาจาต่อครู เป็นการป้องกันรักษาศีลข้อ ๔, การทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้เรียนของตนเอง เป็นการป้องกันรักษาศีลข้อ ๑ เพราะความสะอาดทำให้มด แมลง สัตว์ ไม่มารบกวน, ฝึกจัดอุปกรณ์สิ่งของให้เป็นระเบียบ เป็นการป้องกันรักษาศีลข้อ ๒ เพราะสิ่งของที่จัดวางเป็นระเบียบ ทำให้ไม่หยิบผิด, ฝึกมารยาทการพูด การถาม-ตอบ การยืน เดิน นั่ง เป็นการป้องกันรักษาศีลข้อ ๓ เพราะกิริยามารยาทท่าทางที่สุภาพ ไม่ก่อให้เกิดการยั่งยุทางเพศ, ฝึกนั่งสมาธิก่อนเรียน ๓-๕ นาที เป็นการป้องกันรักษาศีลข้อ ๕ เพราะสมาธิและสติเป็นสิ่งคู่กัน
。◕‿◕。✎
โดยองค์กรภาคีเครือข่ายที่กันร่วมดำเนินงานฯ ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔, กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/ตำบล, องค์การพุทธโลก, หอการค้าจังหวัดปทุมธานี, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง เป็นต้น
。◕‿◕。✎
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ สำหนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ หรือผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวชลธิชา หาสุระ โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๙๗๓๓

**
ภาพไลน์ ญามี่
ภาพบีจี ญามี่
ภาพกรอบบล็อกgoffymew
ภาพเล็กๆน่รัก ชมพรCreate Date : 24 มีนาคม 2561
Last Update : 25 มีนาคม 2561 2:41:15 น. 0 comments
Counter : 377 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#15


 
Turtle Came to See Me
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]

★ที่มา ล็อกอิน ★Turtle Came to See Me ★(มาจาก บทกวี Poem )
เป็นหนังสือ สำหรับเยาวชน
★Turtle Came to See Me
แต่งโดย :Margrita Engle
★★★★BlogGang Popular Award #11

BlogGang Popular Award #12

◎ ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด

◎ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี 2562

◎❖◎ วัยรุ่นขี้เบื่อชอบความท้าทาย อยากรู้ความคิดของตัว

◐21 ข้อคิดสั้นๆ"คนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้"

◐ 5 วิธีง่ายๆ จัดการกับปัญหาทุกรูปแบบอย่างผู้ชนะ!

❀5 ปีมีครั้งเปิดรักษาตา ต้อเนื้อฟรีศูนย์ธรรมศาสตร์

❀ภาพพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี*อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

❀ภาพข่าว*วันอาทิตย์*ตักบาตรพระธุดงค์ ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี อนุสรณ์สถาน

✿วิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์ ?

❀ วิธีการนอน 9 วิธี ช่วยแก้อาการเจ็บปวดต่างๆFriends' blogs
[Add Turtle Came to See Me's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.