Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
ฟังเพลง บทสวด ชินบัญชร - พระคาถา ชินบัญชร MP3 ฟัง บทสวดมนต์ คาถา ชินบัญชร ดาวน์โหลด เสียงสวดมนต์

ฟังเพลง บทสวด ชินบัญชร - พระคาถา ชินบัญชร MP3 ฟัง บทสวดมนต์ คาถา ชินบัญชร ดาวน์โหลด เสียงสวดมนต์
[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]


Download : Save Target As...

ในการสวด คาถาชินบัญชร เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งๆ ขึ้น ก่อนจะเจริญภาวนา
จึงขอให้ตั้งนะโม 3 จบ และน้อมจิตระลึกถึงคุณพระคุณสมเด็จโต ด้วยคำบูชาดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

๑.
ชะยา สะนา กะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิส สะรา

มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น

๓.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณา กะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

๔.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง โมคคัลลาโน จะวา มะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะมะหา นาโม อุภาสุง วามะโส ตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

๖.
เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง สุริโย วะ ปะภัง กะโร
นิสินโน สิริสัม ปันโน โสภีโต มุนิปุง คะโว

มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

๗.
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวา ทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ

๘.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะสี วะลี
เถรา ปัญจะอิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

๙.
เสสา สีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสา วะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโน ระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุต ตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมา ละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง

๑๑.
ขันธะโม ระปะริตัญ จะ อาฏานาฏิยะสุต ตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะ สัณฐิตา

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

๑๒.
ชินานา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลัง กะตา
วาตะปิตตาทิสัญ ชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัท ทะวา

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

๑๓.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะเต ชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจ นะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ

๑๔.
ชินะ ปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหิี ตะเล
สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา

ขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล

๑๕.
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะ ราโย
สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ


[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]

ฟังเพลง บทสวด ชินบัญชร - พระคาถา ชินบัญชร MP3 ฟัง บทสวดมนต์ คาถา ชินบัญชร ดาวน์โหลด เสียงสวดมนต์
Create Date : 26 พฤษภาคม 2552
Last Update : 28 กันยายน 2554 20:35:12 น. 14 comments
Counter : 4033 Pageviews.

 
ไพเราะมากค่ะ


โดย: malee IP: 125.24.174.42 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:36:01 น.  

 
สวดมนต์ทุกวันมาสองเดือนแล้วค่ะ สวดจนท่องได้ สวดชินบัญชรวันละสามจบทุกวัน


โดย: จุฬาภินันท์ IP: 125.25.33.235 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:57:46 น.  

 
เป็นความปิติที่ทำให้ครอบครัวเข้าถึงธรรมในระยะเวลาอันสั้น


โดย: สรวิชญ์ IP: 125.24.78.113 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:20:58:43 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: ปุ้มปุ้ย IP: 119.42.70.66 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:12:27:43 น.  

 
ขอบคุณมากเลย ที่เผยแพร่บุญให้ผู้อื่น


โดย: ปุ้มปุ้ย IP: 119.42.70.66 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:12:33:24 น.  

 
อนุโมทนา


โดย: บาส IP: 118.172.140.250 วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:10:57:16 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: moth IP: 58.8.157.244 วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:9:14:07 น.  

 
ขอบคุณครับ
หามานานแล้วเพราะมากครับ


โดย: ตะวัน IP: 58.9.232.33 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:9:52:00 น.  

 
อาตมาเพิ่งบวช จะฝึกสวดมนต์ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ รบกวนช่วยส่งไฟล์บทสวด ให้อาตมาที่ cometogo@gmail.com เจริญพร


โดย: พระถิรจิตโต IP: 202.149.25.241 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:16:19 น.  

 
ใครพอจะส่งให้ได้บ้างดาวโหลดไม่ได้ครับ
อยากเอามาเป็นบทสวดตามจะได้จำได้ง่ายครับ
ขอขอบพระคุณมากถ้าใครได้กรุณา manop.r@samsung.com


โดย: nop IP: 110.49.23.44 วันที่: 6 กันยายน 2552 เวลา:21:04:47 น.  

 
อนุโมทนาสาธุแต่โหลดไม่ได้ใครใจบุญส่งให้หน่อยนะครับ wvhclfgvhp@hotmail.com


โดย: sssitsss IP: 172.16.4.206, 202.28.120.203 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:15:57:41 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ

อนุโมทนาค่ะ


โดย: pui IP: 58.11.27.213 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:07:10 น.  

 
ขอบคุณมากๆ


โดย: _วังน้ำขาว_ IP: 61.19.65.211 วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:18:22:38 น.  

 
ชอบมากค่ะแต่ดาวโหลดไม่ได้รบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะคะ P_thanyaphat@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: thanyaphat IP: 180.180.105.21 วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:11:15:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
26 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.