`๏่' พาเที่ยวเชียงใหม่ พระบรมธาตุดอยสุเทพ @ Chiang Mai `๏่


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพมีชื่อเต็มว่า “วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่พระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย
เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,053 เมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมาทางเดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ
ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบๆ และ ไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพร และปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ถนนขึ้นดอย ถูกสร้างขึ้นมีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตรวิธีขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ที่สบายขาที่สุด..!


ที่นี่..ที่นี่...
รถไฟ ฟ้า มาหานะเธอ ยี่สิบบาทตลอดสายจ๊ะ Next station Doi Suthep หรือใครอยากออกกำลังกายเดินนับขึ้นกระไดข้างๆ ได้เลย
เห็นมีคนเคยเล่าว่า" ใครมาที่นี่แล้วไม่มานับขันบันไดเหมือนมาไม่ถึง" ไม่ไกลเดี๋ยวเดียวก็ถึง แต่มีข้อแม้เข้าลิฟแล้วใคร ตด ล่ะน่าดู... เหมือนกับว่า มาไม่ถึงเชียงใหม่

 วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า
"หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้กินข้าวซอย ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"


 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929

ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำทักษิณาวัตรสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบบนนั้น ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น ในปี พ.ศ. 2081 สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้ทรงโปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ
ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้สร้างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร เป็นวัดที่ดังมาก


 เชื่อกันว่า .....

หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจัทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

กับมุมมหาชน แต่ฟ้าไม่เป็นใจเลย ครึม เดียวฝนตก เดียวหยุด
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกเดือนหน้าเจอกันใหม่... คริ..คริความสวยงามของพระเจดีย์สีทอง
 ในที่สุดก็ขึ้นมาถึงด้านบน จริงๆ ไม่เหนื่อยเลย ขึ้น bts มา

ด้านบนรอบๆ พระธาตุจะเป็นลาน หากจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุก็ต้องถอดรองเท้า เพราะห้ามใส่รองเท้าขึ้นไป พระธาตุดอยสุเทพสร้างมาตั้งแต่ปี พศ.1929 เก่าแก่มาก..โดยพระเจ้ากือนาแห่งอณาจักรล้านนา เป็นวัดที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือมากถือว่าเป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ ใครมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่มาที่นี่จะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่
กาลครั้งหนึ่ง... กับคําอธิษฐานจิตไม่ขออะไรมากกว่านี้
"ขอแค่ให้ได้เดินทางกลับมาสักการะพระธาตุดอยสุเทพทุกปี"
คําอธิษฐานเป็นจริงทุกทีความสวยงามของพระเจดีย์สีทอง ส่วนพระธาตุจะอยู่ใต้ฐานของเจดีย์ ดังนั้นรอบในของพระธาตุจึงห้ามผู้หญิงเข้าไป ความเชื่อในเรื่องพระธาตุประจำปีเกิด ว่าในปีเกิดแต่ละปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตจะต้องไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสักครั้ง พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีมะแม
 กระดิ่ง กระดิ่ง....

ที่ชายคาจะมีกระดิ่งหรือระฆังเล็กๆ ห้อยอยู่เต็มไปหมด เป็นระฆังที่ผู้มานมัสการพระธาตุห้อยไว้ จะมีการเขียนชื่อตนเองและนำเอาไปห้อยไว้ที่ชายคาหรือรั้วรอบๆ พระบรมธาตุ


 งาม แต๋ จ้าววว..!การแสดงของเด็กๆ จะมีกล่องรับบริจาคเงินอยู่้ด้านหน้า
อ่อนช้อย สวย งาม จับใจ งามแต้..แต้ ^_^
ตามฉบับ ล้านนา
ปากแดงๆ จะไว้ใจได้กา...จะจีบดีไหมเนี๊ย...บันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นทางขึ้นเพื่อไปสู่วัดบนยอดดอยมีประมาณ 180 กว่าขั้น
ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือขึ้นไม่ไหวจริงๆ ก็มีรถรางไฟฟ้าเสียค่าบริการ 20 บาท แต่เดินขึ้นได้บรรยากาศดี my love golden retriever

มาเจอหมาแพนดี้แล้ว อ้วนมาก .....
ไม่ต่างจากแค็ปหมูเลย จับจิ้มน้ำพริกหนุ่มดีไหมเนี๊ย...
หรือจะหลอกอุ้มกลับบ้านดี ท่าทางจะหนักไม่เบา คริ..คริ ^_^ถึง..ลูกๆ ทุกท่าน โปรดทราบ ห้ามลืมเด็ดขาด
พรุ่งนี้วันแม่ แล้ว

"อุ้มแม่"

ไปเที่ยวกันเยอะเลย...
Create Date : 11 สิงหาคม 2554
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 11:06:27 น. 27 comments
Counter : 8190 Pageviews.

 
จีบเลย จีบเลย

เด็กดอยชาวเขา

จียแล้วเข้าคุก 555โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:9:51:59 น.  

 


โดย: Lika ka วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:10:19:37 น.  

 
แวะมาอ่าน blog งาม ๆ ครับ


โดย: Lowepro วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:10:46:22 น.  

 
แวะมาเที่ยวด้วยค่ะ
ภาพถนนทางขึ้นดอยสุเทพ สวยมากๆค่ะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:11:06:39 น.  

 
เข้ามาเที่ยวดอยสุเทพด้วยครับ
ครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่ น่าจะประมาณปี 2008

คิดถึงการเบียดเสียดผู้คนเข้าไปถ่ายภาพ
และที่สุดทำฝาปิดกล้อง nikon D50 หาย...

เป็นอีกที่หนึ่งที่แวะบ่อยมากเมื่อขึ้นมาเชียงใหม่ครับ


โดย: wicsir วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:16:54:38 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:5:33:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์..วันแม่แห่งชาติค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:7:09:28 น.  

 
มาชมความงามดอย สุเทพ เคยไปนานแล้ว ..
จัดบล็อกสวยงาม ..
วันหยุด ไม่ได้ไปไหน ที่บ้าน ไม่สบายกันทั้งบ้าน ฮี่ ๆ .
หน้าจอขวา ยืด ..แก้แล้วไม่หาย ทำไงบอกมั่งสิ..


โดย: tifun วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:15:10:52 น.  

 
ดีจ้า..
แวะมาโหวต..ให้จ้ะ..
หยุดหลายวันไปกอดแม่ มาแน่เลย..
วันนี้ ฝนตกทั้งวัน..อากาศดีมากเลย น่านอน อิอิ..โดย: tifun วันที่: 15 สิงหาคม 2554 เวลา:15:53:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอโทษทีที่มิลแวะมาตอบช้ามาก
อยากจะบอกว่า มิลเชยอีกแระ หาทางเข้า blog ไม่พบอ่ะ 5555
หลงอยู่ตั้งนาน
โง่ จริง ๆ อ่ะ ตอนนี้หาเจอแระ ตะลอนเชียงใหม่
กับดอยสุเทพที่เวลาไปเชียงใหม่ครั้งใด ต้องแวะไปนมัสการทุกครั้งค่ะ


โดย: มิลเม วันที่: 16 สิงหาคม 2554 เวลา:10:26:38 น.  

 
คริ คริไปเที่ยวรอบนี้ ขน หมาแพนดี้ หมีแพนด้า เต็มรถสองแถวแดงเลยนะท่านน่ะ

ไดคง ไดคัท งามหยด

เหมือนนิตยสารออนไลน์ท่องเที่ยวเลย

เหนื่อยป่าวเนี่ย เมื่อไหร่จะออกจากเชียงใไหม่ 555

ไปทำไรหมาเค้ามาน่ะ ถึงกับเดินตามต้อยๆๆ

ว่าแต่ ถ่ายรูปเด็กรำเยอะ

ใส่เงิน ในกล้อง ให้น้อง ๆ เค้าไปกี่บาท

ให้พอ ๆกับ ค่าเีลี้ยงนักศึกษาแถวนี้ป่าวโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 สิงหาคม 2554 เวลา:17:30:59 น.  

 
ทักทายครับ...

เห็น comment คุณรินเข้า
มีแซวด้วยอ่ะ...

มีความสุขมากมายนะครับ


โดย: wicsir วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:13:24:57 น.  

 
หวัดดี ตอนเย็น จ้า ..
.. ซุ่ม ทำบล็อกอยู่ ละสิ..ถ้าพี่ไปตอนนี้ ต้องทางด่วน อย่างเดียว 55..


โดย: tifun วันที่: 18 สิงหาคม 2554 เวลา:18:24:52 น.  

 

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: มิลเม วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:12:58:46 น.  

 
วะวะว้าว ยังคงเหนียวแน่นอยู่เชียงใหม่

บ้านนี้มีมุมหนึ่งที่เป็นที่รวบรวมเรื่องราวท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้ว ละเอียดมาก แค่เรื่องราวน่าเที่ยวในอำเภอเมืองก็เยอะจุใจแน่ๆแล้ว ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:16:05:32 น.  

 

 
สวัสดียามสาย ๆ ค่ะ..

มีความสุขกับการทำงานนะค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 25 สิงหาคม 2554 เวลา:9:00:34 น.  

 
ทักทายยามเย็นครับ....

แวะมาชมพระธาตุดอยสุเทพอีกรอบ
ทุกครั้งที่ไป ก้แวะประจำครับ


โดย: wicsir วันที่: 25 สิงหาคม 2554 เวลา:20:36:33 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ครับ .....

ตามมาเที่ยวเชียงใหม่ต่อ บ้านนี้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเชียงใหม่มาได้เยอะเลยนะครับ .....

ถ้าบอกว่ามาเชียงใหม่ไม่ได้ไปไหวพระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่

แสดงว่าหลังๆ มานี่ผมก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่อยู่นะ เพราะช่วงหลังไปเชียงใหม่ทีไรก็มัวแต่ไปเที่ยวที่อื่นทุกทีเลยครับ .....


โดย: NET-MANIA วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:11:27:06 น.  

 
ติดใจเชียง ใหม่ หรือลงจากดอยไม่ได้ ..55
เมื่อกี้ พี่เห็นแมงมุม เกาะแล้ว อิอิ..
ทีเรามั่ง..55


โดย: tifun วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:14:00:19 น.  

 
ยินดีที่ได้รู้จัก Blog สวยมากเลยคะ น้ำฝนอยู่บนดอยสุเทพคะ เห็นทำบลอกแล้วน่าอิจฉานะคะ โทรคุยกันได้นะคะ 0899529170 คะ ตอนนี้บนดอยฝนตกหนักมากๆเลยคะ ดินถล่มหลายแห่งคะ


โดย: numsaijaijing IP: 182.53.141.163 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:23:46:34 น.  

 
fon_warunee@hotmail.com


โดย: numsaijaijing IP: 182.53.141.163 วันที่: 28 สิงหาคม 2554 เวลา:7:21:35 น.  

 

 

 
..มีความสุข สดชื่น ในวันทำงานนะค่ะ..^^

โดย: Lika ka วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:9:20:54 น.  

 
แวะมาละเลียดละเอียดๆอีกครั้งครับ ^^


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:12:19:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
11 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.