SPRNW38FightFight...We will win again!!!!
 
กันยายน 2552
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
19 กันยายน 2552
 
 
สรุปการประชุมเรื่องการเตรียมสอบสภาฯที่วพบ.ชลบุรี

Smiley สาระ/ประเด็นสำคัญที่ได้รับ  ในการประชุมวิชาการจัดการความรู้
แนวทางการพัฒนาผลการสอบความรู้  เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ Smileyระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2552 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ประเด็นที่ 1
ผลการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 ปี 2551 โดย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วพบ.ชลบุรี
ระยะที่ 1 กิจกรรมความรู้ สร้าง และแสวงหาความรู้ จัดความรู้ให้เป็นระบบ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยเชิญวิทยาลัยพยาบาลที่มี Best practice มาร่วม ผลพบว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จะมีต้นทุนที่ดีในการจัดการเรียนการสอน อัตราส่วนไม่เกิน 1 : 8 การใช้ PBL การนิเทศอย่างใกล้ชิด และการดูแลร่วมกับครอบครัว แนวทางการพัฒนาจะมีได้หลากหลาย แต่ละวิทยาลัยพิจารณาเลือกใช้ตามบริบทของแต่ละวิทยาลัย
ระยะที่ 2 การเข้าถึงความรู้ แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ หลังจากผลการสอบขึ้นทะเบียนฯครั้งที่ 1 ของปีออกแล้ว พบว่า ในส่วนของกองทัพจะมีผลการสอบผ่านค่อนข้างสูง โดยมีจุดเด่นที่การมีวินัยของนักศึกษา มีการเตรียมตัวที่เข้มข้น มีการวิจัย ผลสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติทางบวกมีผลต่อการสอบมาก รวมถึงการแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนา (Edutainment)

ประเด็นที่ควรนำไปใช้ เน้นการฝึกวินัย กระตุ้นแรงจูงใจ และทัศนคติทางบวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน

ประเด็นที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพรายวิชาของสบช. ครั้งที่ 1/2552 ตามเอกสารแนบ

ประเด็นที่ควรพิจารณา รายวิชาสุขภาพจิตฯ ถึงแม้ว่าจะมีหลายวพบ.ที่สอบผ่าน 100% แต่เมื่อพิจารณาถึงคะแนนสูงสุดแล้วจะไม่ได้อยู่ที่วิทยาลัยฯในสังกัดสบช.


ประเด็นที่ 3
เส้นทางสู่ Best practice การเสวนาของรองวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทัพอากาศ เกื้อการุณย์ นพรัตน์วชิระ

อาจารย์นงลักษณ์ นฤวัตร วพบ.เกื้อการุณย์
- ให้ความสำคัญกับการเข้าชั้นเรียนมาก เพราะต้องมาเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากผู้สอน ถ้าใครมีเวลาเรียนไม่ถึงก็จะไม่มีสิทธิ์สอบ
- ฝึกให้นักศึกษาจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ แล้วมาให้ครูตรวจ ส่วนรูปแบบแล้วแต่วิชาว่าจะทำเป็น Mind map หรืออย่างอื่น
- การฝึกปฏิบัติ เน้นการเชื่อมโยง Patho Physio กรณีวันฝึกปฏิบัติตรงกับวันหยุดราชการ ให้สาขาจัดการกันเอง โดยสอนเพิ่มเสาร์, อาทิตย์ มา conference , ขึ้น ward ชดเชย โดยไม่เบิกค่าสอนให้
- จัดโครงการจิตอาสาของวิชาการ โดยจัดเป็นโครงการให้พี่สอน ช่วงเวรบ่าย, ดึก

ผศ.ดร.ธีรนุช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มี Input ดี ใช้ PBL ในปี 3 ปัญหาคือต้องจัดสรรอาจารย์ผู้สอนป.โท
- เน้นสิทธิส่วนบุคคล ใช้วันหยุด หรือนอกเวลาน้อยมาก
- ทำ PBL กลุ่มเล็กประมาณ 1 : 7 คน โดยให้นักศึกษาสรุปบทเรียนกันเอง เป็นการวางพื้นของปี 3 ส่วนในปี 4 ใช้ Team Base กับ Case Base
- เน้นการมีทัศนคติที่ดี เห็นความสำคัญ มุ่งมั่น นักศึกษาต้องติวกันเอง ส่วนครูจะติวให้รอบเดียว
- ข้อสอบเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม ทันสมัย

นาวาอากาศโทหญิงวัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
- ใช้ PBL ในสูติศาสตร์
- กระตุ้นนักศึกษาถึงผลการสอบทั้งที่ผ่าน และไม่ผ่าน ให้พี่มาเล่า
- ใช้ Memory Technique ยิ่งทำมากยิ่งได้ผลดี ทำ CD ให้นักศึกษาฝึก
- ให้เขียน Mind Map เชื่อมโยงความคิด โดยทบทวน Patho Physio ก่อน
- ประสบการณ์ในคลินิกจะช่วยได้มาก ปัญหาคือนักศึกษาไม่ได้มีประสบการณ์ครบในทุกเรื่อง จึงมีการใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
- จัดเวทีแข่งขัน แลกเปลี่ยนครูระหว่างวิทยาลัย
- การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นสำคัญ และควรหาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
- ให้การSupport ด้านจิตใจ การดูแลใกล้ชิด อ่านหนังสืออย่างมีเป้าหมาย ทำจดหมายถึงครู
- ใช้ Self defermination theoy , Set gole attainment และจัด Time schedule ให้นักศึกษาวางแผนที่จะเลือกการทำเอง

ดร.ขวัญตา บุญวาศ วพบ.นพรัตน์วชิระ
- กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ดี
- จัดการแข่งขันนอกเครือข่าย สร้างแรงจูงใจ
- ทำวิจัยพบว่า การจัดการตนเอง (Self management) สัมพันธ์กับผลการสอบ
- การให้แรงจูงใจภายในกับตนเอง สนับสนุนทุกอย่าง ทั้งโต๊ะ ห้อง

สรุป
- ดูแลคนทั้งคน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินัยในการเรียน ใช้วิธีอะไรก็ได้ให้นักศึกษาควบคุมตนเอง
- อาจารย์ต้องใช้ความสามารถในการดึงศักยภาพของนักศึกษา ความรู้จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ต้องทุ่มเท ครูที่ดีจะทำอย่างไรก็ได้ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ และต้องมีจิตแห่งความเอื้ออาทร

งานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ต้องนำมาปฏิบัติ
1. ปรับตารางการติวเพิ่ม Patho Physio เพื่อให้นักศึกษาดึงความรู้ไปสู่ การพยาบาล
2. ให้นักศึกษาทำ KM จากการฝึกปฏิบัติ จัดเวทีแลกเปลี่ยน หรือประกวดในช่วงของการติวของวพ.
3. วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการสอบ เช่น แบบแผนการเรียน การเสริมแรง รูปแบบการเตรียมความพร้อม


ประเด็นที่ 4
ทำอย่างไรจึงจะให้ผลสอบเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แบ่งกลุ่มย่อยเป็นรองวิชาการกับแต่ละสาขา ส่วนใหญ่จะชื่นชมกับรูปแบบการเตรียมของสปร.

ประเด็นที่เพิ่มเติม
- การสอบวัดแต่ละครั้ง ควรวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเอาไว้ เพื่อให้คัดเลือกของเครือข่าย
- มีการแลกเปลี่ยนข้อสอบ
- ทำข้อสอบตั้งแต่ต้นปี เป็นระยะๆ มีกรรมการวิพากษ์
- สบช. ควรเป็นแกนในการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
- How to lean โดยดร.ทิพาวดี ดีมาก
- มีการเข้าค่ายติวนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
- มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ติว
- สร้างแรงจูงใจ จัดสรรรางวัลในกรณีสอบผ่าน

Smileyประเด็นที่ควรนำไปใช้
 - How  to  learn  เป็นระยะๆ
 - แลกเปลี่ยนอาจารย์ในการติว
 - แลกเปลี่ยนข้อสอบSmiley

Create Date : 19 กันยายน 2552
Last Update : 19 กันยายน 2552 9:48:52 น. 2 comments
Counter : 599 Pageviews.

 
ดีมากเลยค่ะ เสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมประชุม แต่ก็ได้เรียนรู้ด้วย เห็นด้วยค่ะว่าการเตรียมสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้พลังกลุ่มของน.ศ.และการได้รับการเสริมกำลังใจจากรุ่นน้อง อาจารย์ ก็มีผลให้น.ศ.มุ่งมั่นค่ะ


โดย: นุสรา นามเดช IP: 61.7.144.86 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:16:09:03 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติว


โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:0:23:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 

AjarnChu
Location :
นครสวรรค์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add AjarnChu's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com