Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
6 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior

องค์การ Organization เป็นการรวมตัวของ
 บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อ
 ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ
เช่น การที่มีคน 2 คนรวมตัวกันเพื่อที่จะมองดูอุบัติเหตุ ก็เรียกว่ามีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีคน 2 คนขึ้นไป ที่เรียกว่า ไทยมุง มีองค์ประกอบครบทั้งสองอย่าง แต่ขาดองค์ประกอบที่สาม คือ
 เป็นการรวมตัวที่ถาวร
เพราะเมื่อนำคนเจ็บขึ้นรถโรงพยาบาลแล้ว คนก็เริ่มสลายตัว ไม่มีใครมานั่งคอยดูอยู่ถึงสองสามวัน หรือจนมืดค่ำ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทำของบุคคล
 พฤติกรรมองค์การ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับ
- พฤติกรรมของมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานภายใน สภาพแวดล้อมขององค์การ
- ผลกระทบขององค์การ และของกลุ่มที่มีต่อทัศนะการมอง ของปัญหา ความรู้สึก ละการกระทำของพนักงาน
- ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อองค์การ ทรัพยากร บุคคล เป้าหมายขององค์การ
- ผลกระทบของพนักงานที่มีต่อองค์การ และความมี ประสิทธิผลขององค์การ

ความหมายของพฤติกรรมองค์การ (OB)
 Grernberg & Baron : พฤติกรรมองค์การเป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งต้องใช้วิชาการหลายสาขา เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ อย่างมีระบบ โดยศึกษากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล1แต่ละคน กลุ่มบุคคล2 และองค์การ3 เพื่อนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงงานให้เกิดผลดี รวมทั้งสวัสดิภาพของบุคลากรในองค์การให้ดีขึ้น
ขอบเขตของพฤติกรรมองค์การ
 เป็นการผสมของศาสตร์แขนงต่าง ๆ
 มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
 เน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ (Performance oriented)
 ให้การยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์การ
 มีแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นผลจากการวิจัย
 มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ (Applications orientation)

OB ประกอบด้วย
 ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม 3 ระดับ
 พฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล
 พฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุ่ม
 พฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์การ
 มีลักษณะเป็นสหวิชาการหลายสาขา
 นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงงาน และบุคคลในองค์การให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

ความหมายของพฤติกรรมองค์การ (OB)
 Robbins : พฤติกรรมองค์การเป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษาถึงผลกระทบที่บุคคล กลุ่มบุคคล และโครงสร้างขององค์การ ทำให้เกิดพฤติกรรมขึ้นภายในองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานขององค์การให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในองค์การ
ตัวแปรตาม (ผล)
 ผลิตผลของงาน
 การขาดงาน
 การเข้า – ออก จากงาน
 ความพึงพอใจในงาน
 การจัดการ
ตัวแปรอิสระ (เหตุ)
 ระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level)
 ระดับกลุ่ม(Group Level)
 ระดับระบบองค์การ(Organization systems Level)

ประโยชน์ของการศึกษา OB
 ช่วยให้เข้าใจแรงผลักดันต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์การ
 ช่วยให้พนักงานทุกระดับ ตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
 ช่วยให้ผู้บริหารรู้จักนำทฤษฎีที่ได้ มาปรับใช้ในการบริหารพฤติกรรมในองค์การ
 ช่วยให้ผู้ศึกษามีเครื่องมือ แนวคิด ทฤษฎี มาวิเคราะห์ ปรับใช้ และอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์การ
 ช่วยให้เข้าใจตัวเอง และคนอื่นได้อย่างถูกต้อง

What is Organization Behavior ?

ระดับของการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ
 กระบวนการระดับบุคคล (Individaul Processes)
 กระบวนการระดับกลุ่ม (Group Processes)
 กระบวนการระดับองค์การ (Organizational Processes)

1. การวิเคราะห์ระดับบุคคล
 ศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บุคลิกภาพของพนักงาน ความรู้สึก การจูงใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคล ได้แก่
• บุคลิกภาพ และความสามารถ
• ทัศนคติ
• ค่านิยม
• การรับรู้
• การเรียนรู้
• การจูงใจ

2. การวิเคราะห์ระดับกลุ่ม
 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทีมงาน และกระบวนการต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ และกลุ่มคนทำงานร่วมกันอย่างไร
 กลุ่ม : บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จอันเป็นเป้าหมายร่วมกัน (กลุ่มโจร กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง กลุ่มประเทศ)
 ทีมงาน : กลุ่มคนซึ่งเป็นสมาชิกได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
 ทีมงานเสมือนจริง : กลุ่มสมาชิกทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง โดยผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้เผชิญหน้ากัน

3. การวิเคราะห์ระดับองค์การ
 วัฒนธรรม การออกแบบโครงสร้างองค์การ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคล
 ค่านิยมและความเชื่อ มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์
 วัฒนธรรมองค์การ ควบคุมทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มบุคคลให้อยู่ในกรอบ และขอบเขต
 อิทธิพลจากภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์
พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
 ผู้บริหารจะต้องเพิ่มระดับการยกย่อง ให้เกียรติพนักงาน สร้างความเชื่อ ความสามารถ เพื่อทำให้เพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มความพอใจในงานให้มากขึ้น
 ผู้บริหารจะต้องแก้ไขปรับปรุงระบบการให้รางวัล โดยเปลี่ยนความเชื่อในระบบค่าตอบแทนเดิม มาขึ้นอยู่กับผลการทำงานของตนเอง
 ผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบงาน กฏระเบียบ และวิธีการทำงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อให้การทำงานมีความสุข สนุกกับงาน และให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

ผู้บริหารทำอะไรในองค์การ

หน้าที่ของผู้บริหาร (Management Functions)
 การวางแผน (Planning)
 การจัดองค์การ (Organizing)
 การนำ (Leading)
 การควบคุม (Controlling)

บทบาทของผู้บริหาร (Management Roles)
1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 เป็นตัวแทนขององค์การ : ปฏิบัติหน้าที่ มีข้อผูกพันตามกฏหมาย และสังคม
 เป็นผู้นำ : แสดงบทบาทภาวะผู้นำให้พนักงานเห็น
 เป็นผู้สร้างสัมพันธมิตร : รู้จักกับบุคคลต่างๆทั้งภานในและภายนอกองค์การ

2. บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร
 เป็นผู้ตรวจการณ์ : เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
 เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร : นำข่าวสารส่งผ่านไปสู่สมาชิกในองค์การ
 เป็นผู้แถลงข่าว : แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนภายนอกได้รับทราบ

3. บทบาทด้านการตัดสินใจ
 เป็นผู้ประกอบการ
 เป็นผู้แก้ปัญหา
 เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร
 เป็นผู้เจรจาต่อรอง

การใช้ทักษะของผู้บริหาร (Management Skills)
 ทักษะทางด้านเทคนิค
 ทักษะทางด้านคน หรือมนุษยสัมพันธ์
 ทักษะทางด้านการใช้ความคิด

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ
1.จิตวิทยา(Psychology) ศาสตร์ระดับองค์การ คือการเข้าใจถึงกระบวนการทางจิตใจแต่ละคนครอบคลุมกว้างๆ กับการทำงานและแก้ไขอุปสรรค เช่นการเรียนรู้ อารมณ์ การจูงใจ ทัศนะคติ
2.สังคมวิทยา(Sociology) ศาสตร์ระดับสังคมการรวมตัวในสังคม กลุ่มคน พฤติกรรมปัจเจกบุคคลได้แก่ พลวัต ออกแบบทีมงาน วัฒนธรรม โครงสร้างองค์การ ความขัดแย้ง
3.จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือการนำเอาจิตวิทยาและสังคมวิทยามารวมกัน ศึกษาอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อกัน เช่นการวัดความเข้าใจ ทำความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
4.มานุษยวิทยา(Anthropology) เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของคน วัฒนธรรมแวดล้อม ข้อแตกต่าง ค่านิยมพื้นฐาน ทัศนคติ ระหว่างบุคคลแต่ละประเทศ
5.รัฐศาสตร์(Political Science) อำนาจทางการเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ การระหว่างประเทศเทศ เกี่ยวกับอำนาจบังคับบัญชา การสั่งการ การบริหารความขัดแย้ง เจรจาต่อรอง

ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องปรับปรุง
ปัญหาท้าทายสำหรับพฤติกรรมองค์การ
 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยน
 การเปลี่ยนแปลงสู่สภาพแวดล้อมของโลก
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับการจ้างงาน

1. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยน
 ความล้มเหลวด้านคุณค่าจริยธรรม : เกิดจากสิ่งเย้ายวน ผลประโยชน์ ขาดจรรยาบรรณ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (สร้างจรรยาบรรณ เพื่อกำหนดควบคุมพฤติกรรมทุกคนในองค์การ กำหนดระบบการรางวัลและการลงโทษ บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม)
 ความหลากหลายของแรงงานเพิ่มขึ้น : ทำให้เกิดปัญหาที่ท้าทาย เช่น
 ความท้าทายด้านความเป็นธรรม และความยุติธรรม : สาเหตุมีงานน้อยกว่าแรงงาน ผู้บริหารจึงต้องมีความยุติธรรมในการให้รางวัล หรือการเลื่อนตำแหน่ง
 ความท้าทายด้านการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน : ความได้เปรียบในเรื่องการตัดสินใจเพราะมีแรงงานมาก จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
 ความท้าทายด้านความยืดหยุ่น : ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับแรงงานที่เพิ่มขึ้น

2.การเปลี่ยนแปลงสู่สภาพแวดล้อมของโลก
 เกิดจากองค์การขยายการดำเนินงานสู่ระดับโลก ทำให้เกิดความแตกต่างของวัฒนธรรมข้ามชาติที่หลากหลาย วิธีแก้ปัญหาโดยหมุนเวียนพนักงานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

3. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

4. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับการจ้างงาน
 การลดขนาดองค์การให้เล็กลง (Downsizing)
 การเพิ่มจำนวนคนงานชั่วคราวมากขึ้น (Temporary workers) : การจ้างพนักงานชั่วคราว จ้างรายวัน
 การเพิ่มการใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอกมากขึ้น (Outsourcing) : งานบัญชี งานทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ฯลฯ

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
1.การเกิดชุมชนหรือหมู่บ้านโลก (The creation of a global village)
2.จากองค์การที่มีพนักงานแบบเดียวกันไปเป็นพนักงานที่หลากหลาย มากขึ้น (From “everyone’s the same” to workforce diversity)
3.มีการมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านคุณภาพและด้านเพิ่มผลิตผล (Toward improving quality and productivity)
4.มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านมนุษย์ (Improving people skills)
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
5.เปลี่ยนจากการบริหารที่เน้นการควบคุมไปเป็นการมอบหมายอำนาจ การตัดสินใจ (From management control to empowerment)
6.เปลี่ยนแนวคิดจากเคยเน้นเรื่องความมั่นคงไปเป็นมีความสามารถยืดหยุ่น ได้มากขึ้น (From stability to flexibility)
7.มุ่งเน้นการปรับปรุงพฤติกรรมด้านจริยธรรมมากขึ้น (Improving ethical behavior)

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2553 14:20:15 น. 13 comments
Counter : 27408 Pageviews.

 
หลับก่อน คร่อก...ฟี้

น่าจะมีรูปอนิเมชั่นนะครับ


โดย: jejeeppe วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:10:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ นะครับ


โดย: v love thai IP: 119.31.10.84 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:51:26 น.  

 
ขอบคุณค่ะ
กระจ่างแล้ว


โดย: นุช IP: 111.84.166.142 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:19:56:28 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติว


โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:23:59:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ


โดย: ต๊ะ IP: 182.52.51.109 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:15:18:10 น.  

 
ขอบคุณค่


โดย: แครอท IP: 10.0.100.107, 180.183.8.112 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:43:03 น.  

 
ทำมัยจึงจ้องศึกษาพฤติกรรมองค์กร


โดย: มารูโกะ จัง IP: 58.137.17.247 วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:12:56:11 น.  

 
1. ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมในองค์การและแนวคิดในการบริหารพฤติกรรมองค์การ
2. ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะของกลุ่ม
3. ทราบถึงอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
4. นำแนวคิดในการบริหารพฤติกรรมองค์การไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานและองค์การ
5. สามารถสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่องค์การต่างๆ ต้องการ
6. สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) วันที่: 19 เมษายน 2555 เวลา:11:40:40 น.  

 
อ. หน่อย ค่ะ ขอควาได้กรุณาท่านส่งคำตอบของ ขอบข่าย และความสำคัญของพฤติกรรมองค์กร
ข้อ 2 อธิบายรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมองค์กร และอธิบายระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์กร
ข้อ 3 บอกประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมองค์กร
ข้อ 4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ข้อ 5 อธิบายแนวโน้มกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรในปัจจุบัน
ข้อ 6 สาขาวิชาใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับก่ับการศึกษาพฤติกรรมองค์กร


โดย: จารุวรรณ ไชยวรรณ IP: 101.51.34.111 วันที่: 25 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:46:53 น.  

 
ช่วยอธิบาย คุณลักษณะพฤติกรรมองค์การมีลักษณะอย่างไร ขอแบบละเอียดหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ณัฐกฤตา สอนดี IP: 110.171.30.224 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:14:32:37 น.  

 
แตร้งค่ะ


โดย: rung IP: 27.55.163.71 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:23:32 น.  

 
อ. ค้ะ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การในรดับต่างๆ


โดย: chompoo IP: 171.96.246.165 วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:14:53:33 น.  

 
อ.ครับ การนำไปใช้ในวิชาพฤติกรรมองค์กร คืออะไรครับ ผมตีไม่แตก


โดย: กำนัน สมิง IP: 49.49.245.189 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:55:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.