Group Blog
 
 
มกราคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
HRM 2102 บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนการสรรหา

บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนการสรรหา The Recruitment Process


วัตถุประสงค์
• สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาได้
• เข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
• สามารถอธิบายข้อดีและข้อเสียของการสรรหาพนักงานจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกได้
• สามารถทราบถึงแหล่งสรรหานอกที่สำคัญๆว่ามีแหล่งใดบ้าง
• สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งการสรรหาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้


สภาพแวดล้อมภายนอก External Environment
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
• อัตราการว่างงานสูง/ คนตกงาน/ นักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีงานทำการสรรหาทำได้ง่าย
• อัตราว่างงานต่ำ/ คนว่างงานน้อย เศรษฐกิจดี มีการจ้างงานเยอะการสรรหาทำได้ยาก
• ตลาดแรงงาน เช่นตำแหน่งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหายากขึ้น
• ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน : ห้ามใช้แรงงานเด็ก, การเข้มงวดแรงงานต่างด้าว
• สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ : การกีดกันทางเพศ เพศที่สาม/ การจ่ายค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน
• ภาพลักษณ์ขององค์การ ถ้าดีก็จะคนอยากสมัครงานมาก

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

ปัจจัยที่ควรคำนึง
• นโยบายขององค์การ ต้องการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน
• ความชัดเจนของการวางแผน
“จะสรรหาจากภายนอกหรือจากภายในดี?”
• สหภาพแรงงาน “ไม่ต้องการรับพนักงานจากแหล่งอื่น”


การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

• ต้องการสรรหาพนักงานจำนวนเท่าไร
• มีคุณสมบัติอย่างไร
• ระดับการศึกษาขั้นต่ำ
• ความรู้และทักษะที่จำเป็น
• ประสบการณ์
• จะเริ่มปฏิบัติงานเมื่อใด ให้ทันกับเวลาที่ต้องการ

หัวใจของการวางแผนกำลังคน
Put the Right man : จำนวนคนเหมาะสมกับองค์การ
On the Right Job : มีคุณสมบัติตรงกับงาน
At the Right time : กำลังคนต้องพร้อมตลอดเวลา

ทางเลือกในการสรรหา

• การหาวิธีที่เหมาะสม
• คำนึงถึงความประหยัด
• ได้พนักงานที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ
• ถ้าไม่ได้จริงๆจึงควรใช้นโยบายการสรรหา

แหล่งสรรหาภายใน

เป็นการสนับสนุน เปิดโอกาสบุคลากรภายในก่อนโดย
• การโอนย้าย (TRANSFER)
• การเลื่อนตำแหน่ง (PRMOTION)
สามารถหาได้จากทะเบียนประวัติของพนักงาน

ข้อดีของแหล่งสรรหาภายใน
• ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม ปฐมนิเทศ
• พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ตั้งใจทำงานเพื่อจะได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่
• ได้บุคคลที่เหมาะสม รู้เรื่องงาน คุ้นเคยกับพนักงานด้วยกัน และรู้นโยบายขององค์การเป็นอย่างดี
• เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
• พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า มีความจงรักภักดี และอยู่กับองค์การได้นานๆ

ข้อเสียของแหล่งสรรหาภายใน
• ขาดคนที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ
• พนักงานภายในไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น ขาดความรู้และประสบการณ์จากภายนอก
• ถ้ามีการเล่นพรรคเล่นพวก (ระบบอุปถัมภ์)จะทำให้คนที่มีความรู้ ความสามารถไม่ได้รับการคัดเลือก เกิดการต่อต้านภายใน
• ทำให้พนักงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเกิดการเสียขวัญ และอาจไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน
• ขาดการยอมรับต่อหัวหน้างานคนใหม่ ที่เคยปฏิบัติงานในระดับเดียวกันมาก่อน
• ทำให้เกิดการขาดแคลนกำลังคนในระดับอื่นๆ ถ้าไม่มีการสรรหามาทดแทน


แหล่งสรรหาภายนอก

• เพื่อบรรจุพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง
• องค์การมีการขยายงานใหม่ จำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ที่พนักงานภายในไม่มี
• การสรรหาพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดริเริ่มใหม่ๆเป็นประโยชน์สำหรับองค์การ

ข้อดีแหล่งสรรหาภายนอก

• ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างจากพนักงานปัจจุบัน
• ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์จากการสรรหาพนักงานที่เป็นบุคคลภายนอก
• ไม่เกิดการขาดแคลนพนักงาน

ข้อเสียแหล่งสรรหาภายนอก

• เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• พนักงานภายในเสียขวัญ และกำลังใจเพราะขาดความก้าวหน้าในอาชีพ
• พนักงานไม่มีความผูกพัน หรือขาดความจงรักภักดีกับองค์การ (มาเป็นทีม ออกเป็นทีม)

แหล่งสรรหาจากภายนอก

1.สถาบันการศึกษา

ข้อดี :
• ได้คนที่อายุไม่มาก มีความรู้ตรงกับสาขาที่ต้องการ
• มีความกระตือรือร้น “ไฟแรง”
• เงินเดือนไม่สูงเนื่องจากไม่มีประสบการณ์

แหล่งสรรหาจากภายนอก สถาบันการศึกษา
วิธีการ :
• ให้ทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดี
• ให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
• จัดโปรแกรมฝึกงาน

2.หน่วยงานคู่แข่งขันและหน่วยงานอื่นๆ
• การซื้อตัวพนักงาน เสนอเงินเดือนที่สูงกว่า
• ให้สวัสดิการ ผลประโยชน์ที่มากกว่าบริษัทเดิม

3.คนว่างงาน : นักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีงานทำ

4.คนสูงอายุ : เกษียณอายุ Early Retirement
5.บุคคลที่เป็นทหาร : ไดรับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีระเบียบวินัย
6.ผู้ประกอบการอิสระ : เคยมีกิจการเป็นของตนเองมาก่อน

มุมมองของผู้สมัครงานที่ใช้พิจารณาเลือกองค์การ
• เงินเดือนและค่าตอบแทน ว่าเราพอใจหรือเปล่า
• ผลตอบแทนทางจิตใจ เราทำงานบริษัทนี้เราอบอุ่นเป็นสุขหรือไม่ สภาพแวดล้อมการทำงาน ดูที่เนื้องาน คน สภาพการทำงาน อาคาร โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ
• ภาพลักษณ์ขององค์การ ใหญ่โต เป็นที่รู้จักไหม ผู้สมัครงานส่วนมากมักเลือกที่ เงินเดือน กับ ภาพลักษณ์องค์การ

มุมมองขององค์การที่ใช้พิจารณาเลือกผู้สมัครงาน
• ประวัติการศึกษา เกรด สถาบัน คณะ สาขา ที่เอื้อต่อการทำงาน
• ประสบการณ์การทำงาน บางองค์การก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์เพราะรู้งานแล้ว
• บุคลิกและลักษณะ ต้องการคนที่มีบุคลิกดี อย่างเช่น งานสายการบิน ก็ต้องการคนสูง เก็บของจะได้ไม่ต้องเขย่ง สุดท้าย
• ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ เด็กฝาก เด็กเส้น

สรุปกระบวนการในการสรรหา

• ⇒ การวางแผนบุคลากร
• ⇒ ระบุตำแหน่งที่ต้องการ
• ⇒ ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
(การวิเคราะห์งาน)
• ⇒ กำหนดวิธีการสรรหา
• ⇒ กลุ่มผู้สมัครงานที่รอการคัดเลือก

Create Date : 05 มกราคม 2552
Last Update : 19 กันยายน 2552 17:04:27 น. 2 comments
Counter : 12061 Pageviews.

 
ขอบคุนน๊าคร๊ะ

มีความรู้ม๊ากมากเลย ^^


โดย: ใหม่ IP: 125.25.30.68 วันที่: 20 ธันวาคม 2552 เวลา:9:46:36 น.  

 
ใครมี crat การลาออกบ้าง


โดย: ananya IP: 110.169.193.120 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:21:06:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 91 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.