>>>        ชาวพุทธแท้ หรือชาวพุทธในทะเบียนบ้านต่างกันอย่างไร ?       อลัชชีคืออะไร ?        เงินกับพระอย่างไรเหมาะควร ??        กรรมของชาวไทย ปัจจุบันและวิธีแก้ไข            หนทางสู่การปฏิบัติ            อานาปานสติอย่างที่ท่านเข้าใจจริงหรือ ?และFAQ อานาปานสติ
สารบัญ Group 1 สรุปคำตอบที่โต๊ะศาสนา 2549-2553 โดย Aero.1


บทที่ 1.สิ่งที่ชาวพุทธควรทราบและทำความเข้าใจ
- มูลแห่งการแยกนิกายหลังพุทธปรินิพพาน
- การจรรโลงพระสัทธรรมยุคพระเจ้าอโศกมหาราช
- ช่วงพ.ศ. 1700 การสิ้นสุดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
- การประดิษฐานและการรักษาพระสัทธรรมในประเทศไทย

บทที่ 2.กรรมของชาวไทย ปัจจุบันและวิธีแก้ไข
- กรรมที่เกิดจากการยอมรับการปฏิรูปพระสัทธรรม
- คำถามว่าถวายเงินให้พระบาปไหม ?
- ภาพแผนภูมิวงจรการก่อกรรม
- หลักธรรมที่นำมาใช้ในการพิจารณาแนวทางแก้ไข
- ภาพแผนภูมิวงจรการเกิดกรรมการเมืองไทย
- แนวทางแก้ไขเบื้องต้นและภาพแผนภูมิการถอดสลักกรรม
- แนวทางแก้ไขในภาพรวมระยะยาว
- วิเคราะห์วาระกรรมใหม่ในอนาคต

บทที่ 3.สิ่ง ที่ชาวพุทธแท้ต้องแสวงหาและวิธีปฏิบัติเมื่อพบมีแล้ว
- ความหมายของสองสิ่งที่ต้องแสวงหา ปรโตโฆสะ+โยนิโสมนสิการ
- กัลยาณมิตรคือใคร?
- การพิจารณาเลือกหากัลยาณมิตรและการปฏิบัติปฏิสัณฐานต่อกัลยาณมิตร

บทที่ 4.วิธี พิจารณาความ อริยสัจจะ
- ความหมายและกิจหน้าที่ในอริยสัจ
- จำแนกชนิดและประเภทของทุกข์
- สรุปตัวทุกข์และรู้จักสิ่งที่บดบังไม่ให้เห็นทุกข์
-สรุปตัณหาและข้อสังเกต /-สรุปมรรคและข้อสังเกต
- อธิบายภาพวงจรการเกิดทุกข์อันมีต้นเหตุอันใกล้จากตัณหา
- มรรคมีองค์ 8 และข้อสังเกตโดยเน้นถึงสภาพที่ปัจจุบันชนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ตรง

บทที่ 5.หน ทางสู่การปฏิบัติ
- จริตและชนิดกรรมฐาน
- ตารางแสดงจริตพร้อมทั้งลำดับขั้นสูงสุดของกรรมฐานแต่ละกอง
- ข้อมูลลักษณะของผู้ที่มีจริตต่างๆ (จริต 6)
- วิธีแก้ไขในจริตฝ่ายต่างๆ
- กรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตต่างๆ
- อธิบายข้อสังเกตพฤติกรรมบุคคลในจริตต่างๆโดยละเอียด
- อจินไตย 4 รู้ก่อนปฏิบัติ ป้องกันการวิกลจริต
- ปีติในฌานนั้นพุทธองค์หมายเอา ผรณาปีติเท่านั้น
- เดินถูกทางแต่ก็หลง; วิปัสสนูปกิเลส 10

บทที่ 6.อานาปานาสติในทัศนะของ ข้าพเจ้า
- FAQ คำถามคำถามอานาปานสติที่ถามบ่อย

บทที่ 7.วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบรวบรวมและ เรียบเรียงโดย พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล ป.ธ. ๙) วัดบวรนิเวศ มรณภาพ 2542

ภาคผนวกเกริ่นนำ

เรียนทุกท่านครับ


กระทู้นี้มีเจตนาเป็นการแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่ากระผมได้ทำสรุปการตอบคำถามไว้ในบล๊อก หากทว่าบทความทั้งหมดในบล๊อกมีความยาว โดยมีทั้งส่วนที่เป็นหลักจากคัมภีร์ และส่วนประกอบด้านความคิดเห็นที่เกิดจากการปฏิบัติ ที่สะท้อนออกมาว่าชนยุคนี้ขาดอะไร เท่าแต่ที่กำลังสติปัญญาอันน้อยนิดจะสามารถกล่าวให้ครอบคลุมได้ เจตนาสำคัญที่จัดทำขึ้นมา เพื่อมุ่งต่อการทำความเข้าใจ ให้มีผลต่อการปรับจิตแต่ละขั้นของชนส่วนมากในยุคนี้

เจตนารมณ์แรกเข้ามาในห้องนี้ เพื่อที่จะชี้ในเห็นโทษภัย ของการไม่เคารพคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะเรื่องเงิน(1 ใน ศีล 150 ข้อ)ทั้งในส่วนของนักบวช และในส่วนของฆราวาส อันเป็นข้อเบื้องต้นของการปฏิบัติ อีกทั้งการฝังรากของแนวคิด ละเมิดพุทธบัญญัติดังกล่าวจนเกิดเป็นประเพณี ค่านิยมของคนในสังคมอย่างผิดๆ มาตลอดระยะเวลา 80 ปีมานี้ และการบรรยายนั้นเจตนาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การชี้แจงเรื่อง การทำสมาธิอานาปานสติ แต่การจะกล่าวอานาปานสติแต่เบื้องแรกทันทีนั้นอาจไม่สำเร็จประโยชน์ได้จีงบรรยายเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนภาวนาในที่นี้ด้วย

การศึกษาพระสัทธรรมคำสอนนั้น หากเราท่านทั้งหลาย ทราบถึงความเป็นไปโดยรวมของการพัฒนาและดำรงอยู่ของพระสัทธรรมแล้ว จะทำให้ทราบตำแหน่งแห่งที่ของหนทางดำเนินในแนวพุทธว่ามีการปฎิรูปไปในทิศทาง ใดบ้าง พร้อมกับเห็นคุณค่าของสิ่งมีคุณค่าสูงสุดที่ชาวไทยทั้งหลายมีอยู่ คือการดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพระสัทธรรมและเหล่าบริสุทธิสงฆ์ อันไม่สามารถหาได้อีกแล้วจากสถานที่อื่นในสากลจักรวาล และเมื่อทราบภาพโดยกว้าง โดยภาพรวมแล้ว จึงสามารถศึกษาเจาะลงให้ชัด, ตรงในคำสอนอันบริสุทธิ์ต่อไป

จากการที่หลายท่านได้อ่านบทความนี้ คงได้ประโยชน์จากเจตจำนงค์ดังกล่าวนั้น และจากการที่ได้เขียนสรุปการตอบคำถามนี้ ก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะทราบถึงที่ไปที่มาของ เรื่องราวความเป็นมาของการรักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรมบริสุทธิ์ในยุคต่างๆเพื่อจะได้นำ ไปเป็นส่วนประกอบในการศึกษาพระสัทธรรมให้ยิ่งขึ้นไปและพร้อมกันนั้นแสดงให้ เห็นมูลเหตุ ของจุดผกผันของพระศาสนาในยุคต่างๆเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่ยืนในพระศาสนา ว่าเราท่านทั้งหลายอยู่ตรงส่วนใดของพระศาสนาเพื่อประโยชน์ในการกำหนดท่าที ว่าการเป็นชาวพุทธของเราท่านทั้งหลายนั้นชัดเจนเพียงใดและมีทางออกของพุทธ ศาสนิกชนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างความสามัคคีของชนในชาติอย่างไรโดยไม่ให้ กระทบต่อการทรงไว้ซึ่งแนวทางการศึกษาตามพระไตรปิฎกฉบับเถระวาทซึ่งเป็นเบ้า หลอมวัฒนธรรมของชนในชาติมาอย่างยาวนาน


ด้วยความเคารพและขออนุโมทนาCreate Date : 13 พฤษภาคม 2553
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2554 1:17:18 น. 7 comments
Counter : 1789 Pageviews.

 
ขอบคุณครับ
สำหรับ blog เพื่อมวลชน


โดย: panuaoy (panuaoy ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:35:58 น.  

 
อนุโมทนากับเจ้าของ Blog ด้วยนะค่ะ


โดย: เรือนจันทร์เจ้า IP: 124.120.101.197 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:18:26:08 น.  

 
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดสุด ขอขอบพระคุณ และ อนุโมทนาค่ะ


โดย: เงาของพระจันทร์ (เงาของพระจันทร์ ) วันที่: 16 ธันวาคม 2553 เวลา:19:18:08 น.  

 
อยากได้ลูกเล่นของเม้าส์ที่ชี้แล้วมีลูกเล่นต่างๆ นะครับ
เห็นแล้วสวยงามดีมาก
พระมหาพิชิต วิสุทฺโธ
Email: //www.akaratam@hotmail.com
website: //www.watnonglak.org


โดย: พระมหาพิชิต IP: 125.26.134.84 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:00:42 น.  

 
เพิ่งได้อ่าน case สถาบันพุทธวัจนะวันนี้
ข้าน้อยนับถือจิตใจเื้อ้อเฟื้อต่อพระธรรม
ของท่านเจ้าของกระทู้ยิ่งนัก


โดย: Smeekal IP: 202.28.7.217 วันที่: 10 ตุลาคม 2556 เวลา:20:27:47 น.  

 
ยกลิ้งค์มาก็ดีนะครับ กระทู้ไหนครับ เผื่อท่านอื่นอาจตามไปอ่าน


โดย: aero.1 วันที่: 13 ตุลาคม 2556 เวลา:21:30:51 น.  

 
ปัญญาท่านเหลือล้น อนุโมทนาบุญด้วยครับ


โดย: เดชา IP: 171.6.246.249 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:15:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

aero.1
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

.

************************** [Add aero.1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.