Group Blog
 
All blogs
 
Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม #4

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม
ทั้ง link และคำอธิบายแต่ละเทปจากเพจค่ะ

พรมงคลปีใหม่ ๒๕๖๐
พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา


รวมคําสอนของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


วันนี้ มาทําความรู้จัก "ความรู้สึกตัวแท้ๆ"
ใครยังรู้สึกตัวไม่เป็น หรือ ไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่นั้นถูกหรือไม่ ต้องฟังเทปชุดนี้เลย
ความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร อะไรคือความรู้สึกตัวแท้ๆ สติบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไร ทําอย่างไรจะรู้สึกตัวได้แท้ๆ
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


วิปัสสนา
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวจากกาย
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


การเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวครอบคลุมรูปนาม
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 1
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 2
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 3
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์... 4
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 5
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 6
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 7
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


ความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์.. 8
คุณกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


เปิดตาใจ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม อธิบายถึงแนวทางในการปฏิบัติ และแนวทางในการเข้าถึงธรรม การเจริญในมรรค การปฏิบัติในสติปัฏฐาน4


หลวงพ่อชา ท่านสอนให้เจริญปัญญา ให้เข้าใจความจริงของโลก เห็นได้ด้วยสติปัญญา ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ไม่หลงยึดดียึดชั่ว ควรจะฟังเพื่อเข้าใจการเจริญปัญญา ว่าปัญญาเหนือโลกเป็นอย่างไรครับ


เรารู้สึกตัวเพื่ออะไร ความรู้สึกตัวทําให้เกิดปัญญา เราจะรู้ตัวแว๊ปๆ ไม่ต่อเนื่องยาวๆ หลวงพ่อปราโมทย์ สอนให้รายละเอียดไว้ดีมาก ฟังดีดีจะได้ประโยชน์มากครับ


การปฏิบัติธรรมโดยใช้อริยมรรคเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้เห็นความจริงในการปฏิบัติ โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


การทําสมาธิ ตามหลักของพระพุทธเจ้า พระอาจารย์คึกฤทธิ์
สมาธิคือความตั้งใจมั่น เอาจิตผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่กับกาย กายมี ลมหายใจ การเคลื่อนไหวอริยาบท เอาจิตมารู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออก สงบวาจา สงบกาย ให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจ ไม่ปรุงแต่ลมหายใจ ทําสบายๆ
อย่าลืมลมหายใจ


การทําบุญคืออะไร การอนุโมทนาบุญคืออะไร เราเข้าใจผิดกันโดยตลอด มาทําความเข้าใจจริงๆว่าอะไรเป็นบุญ


สภาวะจิตที่เข้าถึง สภาวะรู้จึงบังเกิด ฟังง่ายๆสั้นๆแต่เข้าใจได้ทันทีครับ " จิตรู้ " (ธาตุรู้) อันนี้เป็นเคล็ดเลยนะครับ ฟังดีดี แต่ละคนจะเอาไปได้ไม่เท่ากัน


สอนการทําอานาปานสติ ได้บอกหลักที่สําคัญเอาไว้มาก ที่ผู้ปฏิบัติควรรู้รายละเอียดหล่าวนี้ เพราะสิ่งหล่าวนี้หล่ะที่จะทําให้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้า ได้อย่างง่าย โดยเฉพาะการคลายจากการไปแพ่ง และวิธีสัง

เกตุว่ากายเราปรับให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติ สิ่งนี้สําคัญนะผู้ปฏิบัติที่ผ่านไปแล้วจะรู้เลย ว่าที่ติดไม่ก้าวหน้ากันก็เรื่องง่ายๆแบบนี้หล่ะ
ดังตฤณ - อานาปานสติเบื้องต้น ตอนที่ 1


ดังตฤณ - อานาปานสติเบื้องต้น ตอนที่ 2


การทําสมาธิภาวนาอย่างง่าย โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


สติความรู้สึกตัว หลวงพ่อคําเขียน
ท่านสอนให้รู้สึกตัวเป็น รู้สึกตัว เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา


การฝึกดูจิตดูใจ โดยหลวงปู่ชา สังเกตุคําสอนท่านดีๆนะครับจะได้ประโยชน์มากในการฝึกจิตฝึกใจตนเอง เพื่อเจริญปัญญา


ความรู้สึกตัวเป็นยังไง อะไรคือความรู้สึกตัว ทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน โดย อาจารย์ กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


การ แยกธาตุ แยกขันธ์
เรื่องนี้สําคัญมากนะครับ เราเจริญสติรู้สึกตัว ก็เพื่อที่เราจะมองเห็น รูปนาม ขันธ์ ธาตุ ต่างๆได้ชัด ในอดีตเราเห็นสิ่งต่างๆมันดูปนกันอยู่ จนเราแยกไม่ออกไม่เห็นความจริง แต่พอเรามีสติรู้สึกตัว จิตตั้งมั่นขึ้นมา เราจะเห็นการแยกออกไปของ รูป นาม ของ ขันธ์ ของ ธาตุ
โดย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช


การรู้สมมติ การละสมมติ โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


หลวงพ่อสมบูรณ์ - การฝึกระลึกรู้ 1 & 2


หลวงพ่อสมบูรณ์ - การฝึกระลึกรู้ 3 & 4


หลวงพ่อสมบูรณ์ - การฝึกระลึกรู้ 5 & 6


สอนการเจริญสติโดย หลวงพ่อปราโมทย์
ท่านสอนการดูจิต การรู้ทันจิต สิ่งที่พบเจอและแนวทางปฏิบัติ ที่ครอบคลุมค่อนข้างมาก เพียงแต่เราจับประเด็นได้ลึกแค่ไหนเท่านั้น ท่านได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดีมากครับ


มาเรียนรู้ "ความจริง" โดยพระอาจารย์ อํานาจ โอภาโส
ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการทําสมาธิ การเจริญอานาปานสติ ต่อเนื่องไปยังสติปัฏฐาน4 การปรับกายใจในการทําสมาธิ การเข้าไปในฌาน การไม่ส่งจิตออกนอก


วิธีรักษาจิต สอนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับจิตไว้เยอะมาก แอดมินแนะนําว่าสมควรต้องฟังเพื่อศึกษาดีดีเลยนะครับ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


การเกิดขึ้นของทุกข์ การดับไปของทุกข์ ชีวิตนี้เกิดมาเป็นทุกข์ หลงไหลเพลินกับกิเลส มี ความ โลภ โกรธ หลง เป็นรากเหง้าของอกุศธรรมทั้งหลาย เมื่อทํากรรมจึงมีวิบากเกิดขึ้น เกิดเป็นความทุกข์
ความรู้จะทําลายความไม่รู้ ปัญญาตัดความหลงสิ้นไปจากใจ จะหมดเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทาน ก็จะสิ้นกรรม จิตไม่มีกิเลส จึงหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5 นิพพาน โดยก่อนหน้านั้น จะสิ้นกิเลส แต่ยังมีขันธ์5อยู่ ยังรู้เห็นได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส มีสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นกิริยา แต่สิ้นกิเลสแล้ว เข้าถึงการดับทุกข์ได้ด้วยปัญญา ไปดับอวิชชา ปัญญาคือรู้ความจริงของชีวิต รู้เห็นว่าเป็นเพียงสภาวะธรรม เป็นเพียงธาตุธรรมชาติ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มีสภาพไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาว่างปล่าวจากตัวเราของเรา รู้ในสังขารร่างกายชีวิตจิตใจ ว่ามันไม่ใช่ตัวตน เป็นทุกข์ ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติ เกิดดับ เป็นธรรมดา เป็นเช่นนั้นเอง
(แอดมินแนะนําให้ติดตามฟังดีดีนะครับ)


ความจริงของชีวิต ความจริงแห่งรูปนาม ความทุกข์เกิดจากกรรม กรรมคือเจตนา เกิดมาก็คือก้อนทุกข์ เพราะมีความหลง อวิชชา ความไม่รู้ ทําให้เกิด กิเลส ตัณหา อุปาทาน ก็มีกรรมขึ้นมา จึงเกิดมาอีก วนเวียนไม่รู้จบ ชีวิตคนเราเกิดตายมามากนับไม่ถ้วน เราจะออกจากทุกข์ได้โดย ทําปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง เห็นว่าชีวิตเป็นเพียงธรรมชาติ ประกอบด้วย จิต เจตสิค รูป ไม่ใช่ตัวเราของเรา มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์ เกิดดับอยู่เสมอ นี้คือความเป็นจริงของชีวิต ไม่ใช่ตัวเราของเรา ปัญญานี้ไม่ใช่คิดนึกเอา แต่สัมผัสด้วยใจ เมื่อรู้แจ้งถึงที่สุดจะตัดกิเลสขาด สิ้นกิเลสก็สิ้นกรรม บาปบุญไม่ส่งผล


หลวงพ่อปราโมทย์-อะไรที่ฝึกฝนจนเป็นอัตโนมัติจะเป็นเรื่องง่าย (โดยไม่ต้องทำอะไร)


การตามดูจิต เห็นบ่อยๆ จะจําสภาวะได้ เห็นการเผลอเพลิน เห็นการไร้สาระ การตามดูตามรู้กายและใจ จะเห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลง ไม่มีตัวมีตน เห็นว่าจิตถูกดึงให้ส่งออก ให้ลืมกายลืมใจ ผัสสะต่างๆจะกระตุ้นให้จิตส่งออกไปปรุงแต่ง พิจารณา รับรู้ ตัดสิน ก่อเกิดเป็นพฤติกรรม อารมณ์
โดย พระอาจารย์อํานาจ วัดผาซ่อนแก้ว


" สติ " โดยพระอาจารย์อํานาจ วัดผาซ่อนแก้ว


การภาวนาให้ได้กระแสพระนิพาน เห็นไตรลักษณ์ การเกิดดับ จิตเป็นธาตุรู้ ขณะไม่มีสติเป็นอกุศล เมื่อมีสติกิเลสจะเกิดช้าและดับไว ถ้าทําถูกจะไวได้แก่ สันโดษ ภาวนาต่อเนื่อง มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ เจริญมรรคก็คือการมีสติ สัญญาคือความจํา สังขารคือการปรุงแต่ง ขณะอยู่ปัจจุบัน จิตเป็นมหากุศล ไม่เกิดอารมณ์ กรรมไม่เกิด เพียงหยุดความคิดปรุงแต่ง พุทธะจะมาปรากฏตรงหน้า รู้สึกตัวทั่วพร้อม


จิตอยู่กับพุทโธ กําหนดรู้ลมหายใจ แค่ให้จิตรู้ แต่ไม่ต้องไปให้ความหมาย กําหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว กายเบาจิตเบา
ผู้ปฏิบัติในแนวทางสมาธิ ควรฟังศึกษาอย่างมากครับ
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


เสียงอ่านหนังสือ 7 เดือนบรรลุธรรม โดย ดังตฤณ
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ ศีลเป็นเครื่องงดเว้นไม่ให้กระทําความชั่ว ศีลของนักปฏิบัติ คือมีสติรู้ทันใจ รู้ทันกิเลส จิตไม่มีคุณภาพเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริง มักจะไปติดสมถะ หมั่นสังเกตุจิต การปฏิบัติไม่ใช่การบังคับกายบังคับจิต ให้รู้สึกตัว จะเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา การเอาจิตไปเพ่งอารมณ์เป็นสมถะ เมื่อไหร่ที่รู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงเป็นวิปัสสนา
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


แก่นของการปฏิบัติ ใจคือผู้รู้ ผู้เป็นกลาง มีความรู้สึกตรงไหน ผู้รู้สึกนั้นเป็นตัวใจ การไม่ส่งใจไปภายนอก คือการกลับอยู่กับแก่น กลับมารู้ของเรา ความโลภ โกรธ หลง มีไหม สังเกตุจิตของเรา ตัวของเราว่าถูกหรือผิด นิสัยเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติให้ค่อยชําระ "หัดสมาธิไม่ต้องนั่ง ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ ขอเพียงแต่ให้จิตเป็นหนึ่ง นาทีที่ 22-24 แก่นคือตัวจิตเป็นหนึ่ง " จิตเป็นหนึ่งเป็นกลาง
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


สติเป็นธรรมที่จะต้องให้มีขึ้นอยู่เสมอ หากสติไม่เกิดโมหะการหลงการเผลอก็ครอบงําจิตใจ เป็นการชิงจังหวะกันในขณะอารมณ์ขณะธรรมปรากฏ สื่อรับที่เชื่อมต่อมี 6 มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้แล้วขาดสติ อวิชชาก็เข้ามาครอบงําเผลอหลงไป สติจึงต้องค่อยระลึกรู้
โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์


ความรู้สึกตัวคือต้นทางของการปฏิบัติ ทันทีที่รู้ว่าลืมตัวคือความรู้สึกตัว เมื่อรู้สภาวะตรงตามความจริง เราจะรู้สึกตัว รู้สึกเป็นแว๊ปๆ เป็นขณะๆ ทันทีที่รู้ว่าเผลอขณะนั้นตื่นขึ้นมา มีสติมีสัมมาสมาธิ มีปัญญา สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดับไป
หลวงพ่อปราโมทย์


จากพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เมื่อสมัยพุทธกาลว่า"พึงรู้ว่ากายนี้มีอุปมาแตกง่ายเปรียบด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้ว พึงรบชนะมารด้วยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ" ได้ก่อให้เกิดเป็นหนังสือ "จิตตนคร" ขึ้นเพื่ออธิบายและขยายความพุทธพจน์ข้างต้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเรื่องราวของ "จิต" และ "ธรรมะ" ในแง่มุมต่าง ๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคลาธิษฐานคล้ายนิยายธรรมที่ลึกล้ำพิสดาร
บทพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ)"


ความรู้สึกตัวสติปัฏฐาน ไม่ใช่สติธรรมดาที่ใครก็มีได้ แต่สติปัฏฐานเป็นการสร้างตัวรู้ตัวดู ให้สติเป็นระเบียบเป็นที่เป็นทาง เริ่มต้นจาก ความรู้สึกตัว จะจัดสรรกายใจ เป็นการสํารวมอินทรีย์ เกิดเป็นศีลที่บริสุทธิ์
หลวงพ่อ คําเขียน สุวัณโณ
Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 27 มิถุนายน 2560 12:50:20 น. 0 comments
Counter : 848 Pageviews.

Valentine's Month


 
เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.