มิถุนายน 2551
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
18 มิถุนายน 2551
 
 

เหตุใดการแกวงแขนจึงสามารถบําบัดโรคตาง ๆ ได

สิ่งที่เปนปญหาจนกอใหเกิดความไมสบายแกรางกายนั้น
แพทยจีนวาเกิดจาก “เลือดลม” เปนตนเหตุ หากเลือดลมเรา
ผิดปกติโรคตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับเราทันที เริ่มแรก จะทําใหเราทานอาหารไดนอยลงนอนหลับนอยลงตอไปก็จะกระทบกระเทือนถึงสภาพรางกายคือทําใหซูบผอมออนแอเปนตน เมื่อเราทําใหเลือดลมเดินสะดวกไมติดขัดแลวโรครายก็จะหายไปเอง

โดยอาศัยหลักดังกลาวนี้การแกวงแขนจึงสามารถแกไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของรางกาย

ถาเราสังเกตจะพบวา ขณะที่คนเราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอันเนื่องจากการคร่ำเครงปฏิบัติงานไมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอริยาบถ จนกระทั่งทนตอไปไมไหวแลว เราก็จะชูแขนเหยียดขา ยืดตัวจนสุด อยางที่คนทั่วไปเรียกวา “บิดขี้เกียจ” ทันทีหลังจากนั้นเราจะรูสึกสบายตัว กระชุมกระชวยขึ้นอยางบอกไมถูก ซึ่งอาการเหลานี้แทจริงแลวก็คือ “การยืดเสนเอ็น” ตามความหมายในคัมภีรนั่นเอง
การที่เสนเอ็นซึ่งมีหนาที่ควบคุม การเคลื่อนไหวของรางกาย มีโอกาสยืดขยายหรือถู นวดเฟนจะทําใหเลือดลมภายในสามารถกระจายไหลเวียนไดสะดวกอันเปนเหตุใหเกิดความผอนคลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเกิดความกระปกระเปราสดใสขึ้น และที่สําคัญเลือดลมที่ไหลเวียน หลอเลี้ยง ไปทั่วรางกาย ไดอยางสะดวกจะชวยเปลี่ยนสภาพอวัยวะทีแข็งกระดางซึ่งเปนความผิดปกติใหกลับกลายเปนออนนิ่ม และจากสภาพที่ออนแอ ไมมีประสิทธิภาพใหกลับคืนมาเปนแข็งแรงและมีสมรรถภาพดีขึ้น

แตโดยทั่วไปคนเราไดละเลยและมองขามความสําคัญของกายบริหารกายเพื่อยืดขยายเสนเอ็นในรางกายทําใหเลือดลมเดินไมสะดวก และติดขัด เปรียบกับเครื่องยนตที่น้ํามันถูกสงมาหลอเลี้ยงไมสม่ําเสมอ ยอมเปนเหตุใหรถที่วิ่งไปมีการกระตุกๆไมราบรื่น รางกายของคนเราก็เชนกัน หากเลือดลม
ติดขัด ก็จะสงผลใหปวยเปนโรคตาง ๆ สุขภาพจะแยลงเรื่อยๆ

ฉะนั้นขอใหผูที่ปรารถนาในความมีสุขภาพแข็งแรงและพลานามัยที่สมบูรณเพรียบพรอม ควรศึกษาและทําความเขาใจวิธีปฏิบัติไปตามลําดับโดยเริ่มตั้งแต
1. เรียนรูหลักสําคัญพื้นฐานของการแกวงแขน
2. เคล็ดวิชา 16 ประการ การแกวงแขน
3. เคล็ดลับพิเศษ ของการแกวงแขน
การทํากายบริหารโดยวิธีการแกวงแขนนี้นับวาประเสริฐมาก และไดผลเกินคาด ทุกคนควรปฏิบัติอยางยิ่ง เพราะมีแตผลดีไมบังเกิดผลเสียประการใด ขอสําคัญผูปฏิบัติตองมีความขยันอดทนตองยืนหยัดพยายามทําอยางสม่ําเสมอ จึงบรรลุผลสมความปรารถนา
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2551
0 comments
Last Update : 18 มิถุนายน 2551 16:07:20 น.
Counter : 599 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

น่ารักน่าลุ้น
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ผู้ชายคนนี้ สัญญาจะเก็บรักษาใจเธอ..
[Add น่ารักน่าลุ้น's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com