bloggang.com mainmenu search
[ HOME ] หน้าถัดไปhtmlentities(' >')>


พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต ยอดอริยะแห่งยุค
โดย สิทธา เชตวัน นิตยสารโลกทิพย์ 1 สิงหาคม 2525

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เรื่องราวของท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมานานแล้ว แต่ก็ยังมีท่านผู้อ่านอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ทราบเรื่องราวชีวประวัติการปฏิบัติธรรมะขั้นสูงของท่านอย่างแจ่มเจ้งเท่าที่ควร

จึงใคร่ขอนำเรื่องราวจริยธรรมของท่านมาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อเป็นคติธรรมสำหรับท่านที่สนใจในธรรมะ

ยอดอริยะแห่งยุค

เหตุไฉน พระอาจารย์มั่นจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญยิ่งนักว่า เป็นนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานผู้เยี่ยมยอดในยุคนี้

คุณสมบัติอันประเสริฐเลิศมนุษย์ของท่านก็คือ มีนิสัยพูดจริงทำจริง ไม่เหลาะแหละ มีความพากเพียรอย่างยอดยิ่ง ไม่ลดละท้อถอยตลอดชีวิตการเป็นนักบวชอันยาวนาน 58 พรรษา ไม่ยอมลดละควมเพียรทุกเวลานาที

จะละความเพียรก็เฉพาะเวลาพักผ่อนหลับนอนเล็กน้อยเท่านั้น พอรู้สึกตัวตื่นท่านจะรีบลุกขึ้นล้างหน้าทันที ไม่ยอมตกเป็นทาสของความโงกง่วง ท่านจะเดินจงกลมให้หายง่วง

ถ้ายังไม่หายง่วงนอน ท่านจะเดินด้วยอริยาบทเร็ว ๆ จนกว่าจะหาย ต่อจากนั้นก็จะนั่งสมาธิภาวนา พิจารณาธรรมะของพระพุทธองค์ ขับเคี่ยวต่อสู้กับกิเลสมารในตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตาย

ไม่กลัวความตายแต่กลัวความบาปหาบทุกข์ การเวี่ยนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร มีความตั้งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะซักฟอกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง

เพื่อก้าวพ้นโลก เพื่อไปสู่แดนว่างแห่งการรอดปลอดภัยจากทุกข์ อันเป็นแดนสุขอย่างเลิศประเสริฐยิ่ง นั่นคือแดนพระนิพพาน

พระอาจารย์มั่นกล่าวว่า "นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นแดนสุขอย่างยิ่ง เป็นแดนของพระวิสุทธิเทพ คือพระอรหันต์ผู้เสวยความสุขอยู่ในแดนพระนิพพาน"

ท่านกล่าวอีกว่า "นิพฺพานํ ปรํ สูญญํ รูปสูญ เวทนาสูญ สัญญาสูญ สังขารสูร วิญญาณสูญ แต่จิตยังอยู่"

[ HOME ] หน้าถัดไปhtmlentities(' >')>
Create Date :16 พฤศจิกายน 2550 Last Update :16 พฤศจิกายน 2550 20:11:48 น. Counter : Pageviews. Comments :3