โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน


 


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน

500,000 แม่แบบแห่งความดีที่โลกรอคอย
บวช 14 วัน ตั้งมั่นปฏิบัติธรรม รักษาศีล ห่มครองสไบ
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553
ณ วัดและโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศไทย

 

บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


 

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน


       อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ  และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้กับคนอื่นๆ ได้ ภาพของอุบาสิกาแก้วนี้จะได้แพร่ภาพไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจ และภาพพจน์ของผู้หญิงไทยดีขึ้น ทั่วโลกจะได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรมตุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ความเป็นมาของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน


       อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้งดงามด้วยอาภรณ์แห่งศีล สมาธิ และปัญญา เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เทคโนโลยี และวิทยาการมีความเจริญเป็นอย่างมาก แต่สภาพจิตใจของผู้คนกลับถดถอยลง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น จำนวนพระภิกษุสงฆ์เริ่มลดลง วัดร้างเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ แม้หลายฝ่ายจะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สามารถ หาวิธีการที่เหมาะสมได้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสงบร่มเย็นในสังคม ด้วยการนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ผู้คนได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งความสงบร่มเย็นในจิตใจของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมอย่างแท้จริง และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานอีกด้วย

      
ขณะนี้ แม้จะมีการส่งเสริมให้มีการบวชพระมากขึ้น เช่น    โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จนเกิดการตื่นตัวขึ้นทุกวงการก็ตาม แต่บุคคลที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสนับสนุนให้งานพระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่างทรงพลัง
นั้น ก็คือ "สตรี" ผู้เป็นอุบาสิกาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัย

      
ดังนั้น การบวชอุบาสิกาแก้ว จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นความหวังของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และจะร่วมจรรโลงพระพุทธธรรมให้ก้าวไกล เพราะพลังสตรีนั้น เป็นพลังอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่จะทำให้งานพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างสันติสุขในสังคมโลกเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของอุบาสิกาแก้ว


       สตรีสามารถเป็นได้ทั้งแม่ของลูกและแม่ของโลก อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงและปกป้องพระพุทธศาสนา ดังเช่นเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลหลายครั้ง
- นางสุชาดา ได้ถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อนแด่พระบรมโพธิ์สัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อสำคัญเพื่อบำรุงพระวรกาย จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะอุปัฏฐายิกา เป็นกองเสบียงคออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุอย่างมากมาย และยังเป็นกำลังสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล เป็นต้น

      
สตรีจึงเป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป และสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนี้


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน


       

       การ บวชในครั้งนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน อุบาสิกาแก้วจะมีโอกาสเรียนรู้ หลาย ๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จะได้ถือศีล 8 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ 

      
โครงการแล้วทุกท่านจะพบว่าได้สิ่งดี ๆ กลับไปมากมายกว่าที่คิด ถวายมหาสังฆทาน หล่อพระธรรมกายประจำตัว และที่สำคัญอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกท่านจะได้เข้าร่วมพิธีรับสไบแก้ว ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการบวช จากนั้นจึงเข้าพิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน  โดยมี พระภิกษุสงฆ์จากทั่วทั้งสังฆมณฑลร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความดีครั้งนี้
ที่วัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน และจะได้สร้างบุญใหญ่ หลายบุญภายในวันเดียวอีกด้วย ดังนี้
-  ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ 10,000 กว่าวัดในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็น บุญอันมหาศาล และเป็นสิ่งที่เกดขี้นได้ยากยิ่ง
-  หล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นครั้งสุดท้าย ครบ 1,000,000 องค์ ก่อนที่จะปิดเจดีย์
-  ร่วมพิธีจุดโคมธัมมจารินีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

       อุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้รับพระชองขวัญ รุ่น 40 ปี วัดพระธรรมกาย  ไว้ เป็นที่ระลึกในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้อีกด้วย ภาพเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้  อุบาสิกาแก้วได้สัมผัสกับความรู้สึกปลาบปลื้ม ที่ตนเองได้เป็น 1ใน 500,000 ของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเช่นเดียวกับอุบาสิกาแก้วรุ่นที่ผ่านมา


 14 วันแห่งการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  ที่อุบาสิกา แก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทาน รักษา ศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อันลํ๋าค่า ที่ตลอดชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือน

      
เมื่อคุณธรรมความดีงามได้ก่อเกิดขึ้นในใจของ อุบาสิกาแก้วแล้ว ชีวิตของผู้เป็นที่รักทุกคนในครอบครัว  ก็จะพลิกผันไปสู่วิถีทางที่ดียิ่ง ขึ้น เพราะสตรีซึ่งถือเป็น เพศมารดาของโลก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในครอบครัว เมื่อหลาย ๆ ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนตาม ประเทศชาติ และโลกของเราก็จะแปรเปลี่ยน ไปสู่ความสงบสุขอย่างที่ทุก ๆ คนรอคอยในที่สุด
วัตถุประสงค์โครงการ
1.   เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาว พุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
2.   เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดังเช่พุทธกาล
3.   เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

ระยะเวลาอบรม
  เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2553 รวมเวลาอบรม 14 วัน


สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร  02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3Create Date : 01 เมษายน 2553
Last Update : 1 เมษายน 2553 0:52:54 น. 5 comments
Counter : 525 Pageviews.

 
อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ


โดย: The Anis (The Anis ) วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:3:54:00 น.  

 
อยากบวชเหมือนกันค่ะ
แต่ติดหน้าที่อันใหญ่หลวง
ไว้ปล่อยวางว่างเมื่อไหร่
จะมาขอบวชด้วยนะคะ


โดย: คนอิสานบ้านเฮา วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:21:27:02 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

แม่โอ๋ คงบวชไม่ได้ ไม่มีคนเลี้ยงลูกกก


โดย: แม่โอ๋เรนเจอร์ (NooPeeYa ) วันที่: 3 เมษายน 2553 เวลา:16:24:55 น.  

 
เป็นสิ่งที่ดีมาก สนใจจะบวช แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปได้อย่างไร กำลังคิดหนัก


โดย: ศอศิวะ IP: 192.168.212.34, 61.7.144.136 วันที่: 16 เมษายน 2553 เวลา:14:23:15 น.  

 
บวชแล้วดีมากค่ะ


โดย: เด็กน้อย IP: 114.128.10.40 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:8:13:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำหวานจ้า
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Color Codes ป้ามด
AmazingCounters.com
Group Blog
 
<<
เมษายน 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
1 เมษายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add น้ำหวานจ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.