พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
ตัดสินใจสมัครเข้ารับศีลล้างบาปแล้ว
วันนี้ตัดสินใจโทรหาพ่อราฟาเอล ว่าจะสมัครเข้ารีบศีลล้างบาปปีหน้า
ไม่ว่าจะยังงัยก้อขอพระอวยพรด้วยนะคะ


ประกอบพิธีศีลล้างบาปอย่างไร?
การเริ่มชีวิตคริสตชน


1229 ตั้งแต่สมัยอัครสาวก การเข้าเป็นคริสตชนเรียกร้องการเดินทาง
และการริเริ่มหลายขั้นตอน การเดินทางนี้อาจไปได้รวดเร็วหรือช้าก็ได้
ในทุกกรณี ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบสำคัญดังนี้
การประกาศพระวาจา การยอมรับพระวรสารซึ่งเรียกร้องการกลับใจ
การประกาศยืนยันความเชื่อ ศีลล้างบาป
การรับพระจิตเจ้าและการรับศีลมหาสนิท

1230 การเริ่มชีวิตคริสตชนนี้ได้ใช้รูปแบบมากมายในแต่ละศตวรรษตามแต่สถานการณ์
ในศตวรรษแรกของพระศาสนจักร เราเห็นถึงการพัฒนาการเริ่มชีวิตคริสตชน
ระยะเวลาเตรียมตัวเป็นคริสตชน (Catechumenate)
มีลำดับพิธีเตรียมตัวและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มชีวิตคริสตชน

1231 ที่ซึ่งศีลล้างบาปของทารกโดยทั่วไปกลายเป็นแบบที่คุ้นเคยของการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
เป็นกิจการเดียวซึ่งทำให้ขั้นตอนตระเตรียมการเริ่มชีวิตคริสตังสมบูรณ์ครบครัน
ในลักษณะที่สั้นมาก ศีลล้างบาปสำหรับทารกเรียกร้องให้มีการสอนคำสอนภายหลัง
ศีลล้างบาปตามสภาพของผู้รับศีลล้างบาปนั้นเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น
ของการสอนอบรมภายหลังศีลล้างบาปเท่านั้น
แต่ยังจำเป็นเพื่อรับพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปในการพัฒนาบุคคลด้วย

1232 สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ได้ปรับปรุงใหม่สำหรับพระศาสนจักรลาตินว่า
"การเรียนคำสอนของผู้ใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้น" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 64)
พิธีเหล่านี้พบได้ในหนังสือพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
(Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) : 1972)
นอกเหนือจากนี้ สภายังได้อนุญาตให้ "ประเทศมิสซัง
มีบางชาติที่มีพิธีเข้าศาสนาของตนใช้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้น จะรับเอาบางส่วนในจารีตที่มีใช้อยู่ในแต่ละชาติ
มารวมกับจารีตเตรียมตัวรับศีลล้างบาปที่มีอยู่แล้วในประเพณีคริสตชนก็ได้"
(พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 65)

1233 ปัจจุบันนี้ ทุกพิธีทั้งลาตินและทางตะวันออก
การเริ่มชีวิตคริสตชนของผู้ใหญ่เริ่มพร้อมกับการมาเรียนคำสอน
และสิ้นสุดด้วยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ คือ ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหา-สนิท
(เทียบ AG 14; CIC 851; 865; 866) ในพิธีทางตะวันออก
การเริ่มชีวิตคริสตชนของทารกเริ่มด้วยศีลล้างบาปและต่อด้วยศีลกำลังและศีลมหาสนิททันที
ขณะที่พิธีโรมันมีการสอนคำสอนหลายปี ก่อนจะให้รับศีลกำลังและศีลมหาสนิท
ซึ่งเป็นสุดยอดของการรับเข้าเป็นคริสตชน (เทียบ CIC 851; 868)


พิธีรับศีลล้างบาป

1234 ความหมายและพระหรรษทานของศีลล้างบาปปรากฏอย่างชัดเจนในพิธีของการฉลอง
ผู้มีความเชื่อเริ่มเข้าสู่ความร่ำรวยที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้หมายถึง
และนำพระพรมาให้ผู้รับศีล-ล้างบาปใหม่แต่ละคน
ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจในท่าทางและถ้อยคำของพิธีนี้

1235 การทำเครื่องหมายกางเขนตอนแรกเริ่มพิธี
แสดงถึงตราแห่งพระคริสตเจ้าเหนือผู้เป็นของพระองค์
และหมายถึงพระหรรษทานของการไถ่บาปซึ่งพระคริสตเจ้าได้ไถ่เรา
โดยอาศัยกางเขนของพระองค์

1236 การประกาศพระวาจาของพระเจ้า
ให้ความกระจ่างแก่ผู้สมัครและที่ประชุมด้วยความจริงที่ได้รับการเผยแสดง
และกระตุ้นการตอบสนองที่เป็นความเชื่อที่ไม่อาจแยกจากศีลล้างบาปได้
อันที่จริง ศีลล้างบาปเป็น "ศีลแห่งความเชื่อ" ในลักษณะพิเศษ
เนื่องจากว่าเป็นเครื่องหมายการเข้าสู่ชีวิตความเชื่อ

1237 ขณะที่ศีลล้างบาปหมายถึงการปลดปล่อยเป็นอิสระจากบาปและจากผู้ล่อลวง
คือผีปีศาจ จึงมีการประกาศขับไล่ปีศาจจากผู้สมัคร
แล้วจึงมีการเจิมน้ำมันผู้เรียนคำสอนหรือปกมือเหนือเขา
และเขาประกาศละทิ้งปีศาจอย่างชัดเจน เมื่อเตรียมเช่นนี้แล้ว
ก็สามารถประกาศความเชื่อของพระศาสนจักรซึ่งจะได้ "มอบให้"
โดยทางศีลล้างบาป (เทียบ รม.6:17)

1238 น้ำที่จะใช้ล้างบาป ได้รับการเสกโดยการสวดเชิญพระจิต
(ณ ขณะนั้นเอง หรือ ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
พระศาสนจักรอ้อนวอนขอพระอานุภาพของพระจิตเจ้าเสด็จลงเหนือน้ำ
โดยอาศัยพระบุตรของพระองค์ ผู้ได้รับศีลล้างบาปทุกคน
"เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า" (ยน.3:5)

1239 แล้วตามด้วยพิธีสำคัญของศีลนี้ ศีลล้างบาปที่ตั้งชื่อไว้อย่างเหมาะสมนี้
มีความหมายถึงการตายต่อบาป และเข้าสู่ชีวิตของพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งคล้ายกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ
ศีลล้างบาปสำเร็จสมบูรณ์โดยการจุ่มลงในน้ำศีลล้างบาปสามครั้ง
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เราสามารถเทน้ำบนศีรษะของผู้สมัครสามครั้งก็ได้

1240 ในพระศาสนจักรลาติน ขณะที่เทน้ำสามครั้ง ศาสนบริกรกล่าวคำว่า
"ชื่อนักบุญ... ข้าพเจ้าล้างท่าน ในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต"
ในพิธีกรรมทางตะวันออกขณะที่ผู้เรียนคำสอนหันหน้าไปทางตะวันออกพระสงฆ์ก็กล่าวว่า
"ผู้รับใช้ของพระเจ้า ชื่อ... ได้รับศีลล้างบาปในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้า"
และขณะที่เอ่ยพระนามพระบุคคลของพระตรีเอกภาพนั้นก็จุ่มผู้รับศีลลงในน้ำและยกขึ้นมา

1241 การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา ซึ่งพระสังฆราชเสกเรียบร้อยแล้ว
หมายถึงพระพรของพระจิตเจ้าที่ให้กับผู้รับศีลคนใหม่
เขากลายเป็นคริสตชน กล่าวคือ "ได้รับการเจิม" ด้วยพระจิตเจ้า ไ
ด้เข้าร่วมกับพระคริสตเจ้า ผู้ได้รับการเจิมเป็นสงฆ์ ประกาศกและกษัตริย์
(เทียบ หนังสือพิธีกรรมโรมัน พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ข้อ 62)

1242 ในพิธีกรรมทางพระศาสนจักรตะวันออก การเจิมภายหลังการรับศีลล้างบาป
ถือเป็นการโปรดศีลกำลัง ส่วนในพิธีกรรมโรมัน พระสังฆราชจะเจิมอีกเป็นครั้งที่สอง
ด้วยน้ำมัน-คริสมา กล่าวคือ เป็นการ "ยืนยัน" และทำให้การเจิมของศีลล้างบาปสมบูรณ์

1243 ชุดขาวหมายความว่า ผู้รับศีลล้างบาปนั้นได้ "สวมพระคริสตเจ้า" (กท.3:27)
เขาก็กลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระคริสตเจ้า เทียนที่จุดจากเทียนปัสกาหมายความว่า
พระคริสตเจ้าได้ทรงส่องสว่างผู้กลับใจใหม่ ในพระคริสตเจ้านั้นผู้รับศีลล้างบาปเป็น
"แสงสว่างของโลก" (มธ.5:14)

บัดนี้ ผู้รับศีลล้างบาปใหม่เป็นบุตรพระเจ้าในพระบุตรแต่พระองค์เดียว
จึงสามารถสวดบทอธิษฐานของบุตรพระเจ้าว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

1244 การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อกลายเป็นบุตรของพระเจ้า สวมชุดงานเลี้ยง
ผู้กลับใจใหม่ก็ได้รับอนุญาตเข้าสู่ "งานเลี้ยงของพระชุมพาน้อย" (วว.19:9)
และรับอาหารแห่งชีวิตใหม่ คือพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
พระศาสนจักรตะวันออกยังคงอนุรักษ์ความสำนึกแห่งเอกภาพของการเริ่มชีวิตคริสตชน
อย่างมีชีวิตชีวา โดยการให้ศีลมหาสนิทกับผู้รับศีลล้างบาปใหม่และศีลกำลังทุกคน
แม้แต่เด็ก โดยระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
"ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย" (มก.10:14)
พระศาสนจักรลาตินอนุญาตให้รับศีลมหาสนิทได้เฉพาะผู้ที่ได้บรรลุถึงวัยการใช้เหตุผล
ซึ่งอธิบายได้ว่า ศีลล้างบาปนำไปสู่ศีลมหาสนิทโดยพาผู้รับศีลล้างบาปใหม่ที่เป็นเด็ก
ไปใกล้พระแท่นเพื่อสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

1245 การอวยพรอย่างสง่าเป็นการปิดท้ายพิธีโปรดศีลล้างบาป
ในโอกาสรับศีลล้างบาปของผู้เกิดใหม่นั้น
การอวยพรมารดาของเด็กมีความหมายสำคัญเช่นกันCreate Date : 19 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2555 21:52:12 น.
Counter : 608 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ข้าวปุ้นฮ้อน
Location :
เลย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ขอบคุณที่แวะมาที่บลอคนี้นะคะ
New Comments
MY VIP Friends