กุมภาพันธ์ 2553

 
6
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog
'รปภ.ทหารผ่านศึก'

ก้าวอีกขั้นยกระดับวิชาชีพ

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหลายคนให้ความสำคัญเป็นอาชีพท้าย ๆ ของสังคม แต่ในความเป็นจริงแล้วงานเกือบทุกอย่างไม่สามารถลุล่วงได้ถ้าไม่มีพวกเขาที่คอยปกป้องทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นการยกระดับวิชาชีพเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ที่ต้องสำแดงระเบียบวินัยให้บางคนที่ดูแคลนเห็น

“เป็นยามมานอนหลับแล้วก็กลับบ้าน” คำสบประมาทที่ พลทหารประพัฒน์ มหาวรรณ์ เมื่อแรกเข้าสู่อาชีพรักษาความปลอดภัย ทำให้เขาทดท้อต่อการทำงาน สุดท้ายเขาลาออกไปประกอบอาชีพค้าขาย

สิบปีให้หลัง พลทหารประพัฒน์ กลับมาทบทวนเส้นทางชีวิตการทำงานอีกครั้ง จนพบความต้องการที่แท้จริงว่า การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ไร้เกียรติอย่างที่ใครคิด แต่การก้าวมาครั้งนี้ต้องยกระดับการทำงานให้มีระเบียบวินัยและพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นในยามวิกาล จึงมาสมัครเรียนที่ “โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ในวัย 33 ปีของพลทหารประพัฒน์ ได้เข้ามาเป็นนักเรียนอบรมหลักสูตรเร่งรัดรักษาความปลอดภัย เพราะหลังจากจบแล้วเขาจะไปทำหน้าที่ในหน่วยงานราชการใกล้บ้านที่เชียงใหม่

การเข้าอบรมนอกจากได้ฟื้นสภาพร่างกายให้แข็งแรงเช่นเดิม ยังมีการฝึกภาคทฤษฎีอย่าง วิชากฎหมาย และฝึกภาคปฏิบัติในการดับเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามวิกาล ขณะเดียวกันโรงเรียนฯ ยังสอนจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ดี จนเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่หลายคนอาจยังไม่ให้ความสำคัญ แต่สำหรับเขามีความรู้สึกว่า ตนเองมีหน้าที่สำคัญยิ่งใหญ่ เพราะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของหน่วยงาน ซึ่งถ้าหน่วยรักษาความปลอด ภัยดูแลไม่ได้ นอกจากตนเองจะเดือดร้อนแล้วยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย

“การเข้ามาอบรมกับโรงเรียนนอกจากจะได้ความรู้ใหม่แล้ว ยังต้องมีความเป็นระเบียบวินัยเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนของทหารที่มีครูเป็นทหาร ต่างจากประสบการณ์ที่เคยทำงานในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่อื่น ๆ ซึ่งนี่จะเป็นทางเลือกให้ทหารที่ปลดประจำการที่ยังไม่มี อาชีพสามารถเข้ามาฝึก และไปประจำตามหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดส่งไปอยู่หลังจากฝึกเสร็จ”

ขณะเดียวกันโรงเรียนแห่งนี้ยังฝึกพลเรือนที่ต้องการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงาน ในฐานะที่ตนเคยเป็นทหารมาก่อนก็ช่วยแนะนำน้อง ๆ ที่เป็นพลเรือนในการฝึกภาคปฏิบัติต่าง ๆ ครูจะ เน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นและยกระดับวิชาชีพ ถึงแม้เขายังมองไม่เห็นคุณค่าของเรา แต่ถ้าหากเราทำดีมีวินัยซื่อตรง สักวันคนเหล่านั้นก็จะให้ความสำคัญกับวิชาชีพนี้

ด้าน ธันว์ ไชยยศ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งโรงเรียนฯ ว่า เมื่อปี 2522 ที่ประชุมสภาทหารผ่านศึกมีมติจัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัยฯ ขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมทหารผ่านศึกและลูกหลานที่มีความต้องการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งหลังจากฝึกเสร็จหน่วยงานจะทำการส่งผู้เรียนไปทำงานในนามของหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้นอกจากจะมีทหารผ่านศึกและทหารเกณฑ์ปลดประจำ การมาเรียนแล้วยังมีพลเรือนที่สนใจเข้ามาอบรมด้วย

เป็นการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 13 วัน โดยต้องเรียนให้ผ่านหลักสูตรภาคปฏิบัติและทฤษฎี เพราะหากผู้เรียนไม่ผ่านหลักสูตรก็จะไม่ได้เข้าทำงาน ในส่วนของทหารผ่านศึก ที่มีความทุพพลภาพ หน่วยงานต้องดูความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพราะถ้าทหารผ่านศึกผู้นั้นไม่มีความพิการมาก เช่น ขาขาดแค่ตาตุ่ม ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคของการทำงานก็สามารถทำได้

“จากช่วงแรกที่เปิดโรงเรียนมาวันนี้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เราดูแลกว่าหมื่น คนทั่วประเทศ เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ว่าจ้างมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่ฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีระเบียบวินัย และรู้จักแก้ปัญหาหากเกิดเหตุร้ายยามวิกาลในพื้นที่รับผิดชอบ”

อายุเฉลี่ยของพนักงานที่มาสมัครอยู่ที่ประมาณ 30 ปี ก่อนที่หน่วยงานจะส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปทำงานต้องมีการไปสำรวจหน่วยงานนั้นก่อนเพื่อดูว่า ภาระงานที่พนักงานได้รับมอบหมายมีความยากเกินไปที่จะดูแลหรือไม่ ขณะเดียวกันจะเน้นการฝึกคนในพื้นที่เพื่อให้ได้ทำงานใกล้บ้าน องค์กรจะมีหน่วยงานย่อยในแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยเหลือพนักงานและดูแลผู้ใช้บริการ สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้อย่างทั่วถึง

ในอนาคต ธันว์ มองว่า อาชีพนี้ยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญคือ การยกระดับความภาคภูมิใจของพนักงานให้มีความรู้สึกที่ดี เพราะเมื่อมีแล้วก็จะช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีกำลังใจที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ

จ.ส.อ.ชลอ จิตต์โสภภัตร์ หัวหน้างานแผนกธุรการและทะเบียนโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าว่า บุคลากรที่มาสอนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการทหารและพลเรือนที่เข้ามาสอนในวิชาพิเศษต่าง ๆ

การเรียนตลอดหลักสูตร 80 ชั่วโมง ในแต่ละวันจะเรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ซึ่งผู้เรียนที่เข้ามาจะมาสมัครกับโรงเรียนโดยตรง หากเป็นทหารผ่านศึกก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นพลเรือนก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย การอบรม 1 เดือน มีด้วยกัน 4 รุ่น จากประสิทธิ ภาพการทำงานที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มีนักเรียนหญิงเข้ามาสมัครมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะในบางหน่วยงานมีความต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงมากกว่าชาย

ด้วยความที่หน่วยงานฝึกระเบียบอย่างมีวินัยทำให้บางครั้งนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วไม่ผ่านก็มีมาก เพราะบางคนมีอาการติดสุราเรื้อรัง เมื่อไปทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพและยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ซึ่ง หลังจากฝึกเสร็จไปประจำสถานที่ต่าง ๆ หน่วยงานจะมีการฝึกประจำปี ถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะไม่ได้ทำงานต่อ

ขณะเดียวกันครูเองต้องมีการฝึกฝนเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและวิชาที่ตนสอนให้พร้อมอยู่เสมอ ซึ่งการเป็นทหารช่วยได้มากในการฝึกระเบียบวินัย เพราะการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยหากครูเองไม่มีระเบียบก็จะทำให้ลูกศิษย์เอาแบบอย่างครูที่ไม่ดี

โรงเรียนรักษาความ ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอีกผลิตผลเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้มีอาชีพ ซึ่ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก ผู้ที่เป็นรั้วของชาติให้เรามีความสุขอยู่ในประเทศตราบจนทุกวันนี้.

ทีมวาไรตี้

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพุธ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2553
Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2553 14:48:18 น.
Counter : Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
Kengmanny
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]