you're welcome to Sana-Anong

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) เป็นกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการคุรุสภา

๑. สถาบันกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือผู้เข้าศึกษาจบปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษา
๒. โครงสร้างของหลักสูตรมีเนื้อหาสาระความรู้วิชาชีพครูสอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา
๓. สถาบันที่ขอรับรอง ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้คุรุสภา
๔. ผู้ได้รับรองความรู้ครบทั้ง ๙ มาตรฐานแล้ว ให้ขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้
๔.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเป็นเวลา ๑ ปี มาขอเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔.๒ ยังไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู ให้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติว่ามีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อสอนครบ ๑ ปี ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินและนำหลักฐานการประเมิน ประกอบการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีมติให้การรับรองความรู้วิชาชีพครู ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ของสถาบัน จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

๑.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร จำนวน ๙ มาตรฐาน ของ ๙ สถาบัน ดังต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๘ ๑/๒๕๔๙)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒/๒๕๔๘)
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๔ -๒๕๔๙)
- มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒/๒๕๔๙)

๒.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร จำนวน ๘ มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา ของ ๓ สถาบัน ดังต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๓)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๑/๒๕๔๘ ๒/๒๕๔๘ ๑/๒๕๔๙)

๓.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร จำนวน ๘ มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ ๔ จิตวิทยาสำหรับครู ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)


**********************

การดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๑. ผู้ผ่านการรับรองความรู้ ๙ มาตรฐาน ให้ดำเนินการขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู
๒. ผู้ผ่านการรับรองความรู้ ไม่ครบ ๙ มาตรฐาน มาตรฐานที่ไม่ได้รับการรับรอง ให้ดำเนินการ
๒.๑ ขอเทียบโอนความรู้ โดยใช้ความรู้ในการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
๒.๒ สมัครทดสอบความรู้จากคุรุสภา (ครั้งที่ ๒ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ทดสอบวันที่ ๕ - ๗ เมษายน ๒๕๕๑)
๓. การขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ใช้แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
ผู้ประกอบวิชาชีพครูมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประเมินการปฏิบัติการสอน (สามารถดาวน์โหลด “แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู” ได้จาก http://www.ksp.or.th/upload/304/97-20080307.pdf)
๔. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้จัดส่งเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอ และแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


**************************************
ที่มา : http://203.146.118.135/ksp_board/index.php?topic=2.0


Create Date : 26 กรกฎาคม 2551
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:20:47 น. 10 comments
Counter : 2229 Pageviews.  

 
อยากทราบใบตอบรับการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของนางนูรูซอมะห์ สะตา ได้ทำตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 51 ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน


โดย: นางนูรูซอมะห์ สะตา IP: 203.156.38.226 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:33:00 น.  

 
ดิฉันใคร่ขอทราบขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ ในใบประกอบวิชาชีพดังนี้
1. เอกสารประกอบในการเปลี่ยนชื่อ มีอะไรบ้าง อย่างละกี่ฉบับ
2. ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนบัตร
3. สถานที่จัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมโดย: จิรสุดา จันทรา IP: 124.157.238.231 วันที่: 30 มกราคม 2552 เวลา:14:52:56 น.  

 
เรียนปวค. จบจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ตามที่ทางคุรุสภาท่านประกาศไว้ว่า รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร จำนวน ๘ มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา ของ ๓ สถาบัน ดังต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๓)
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๑/๒๕๔๘ ๒/๒๕๔๘ ๑/๒๕๔๙)เท่านั้น ดิฉันก็เทียบโอบผ่านแล้ว 8 มาตรฐาน แต่มันเศร้าใจตรงที่ว่า เพื่อนของดิฉันผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาเข้าศึกษา และจบในปีเดียวกัน เรียนห้องเดียวกันกับดิฉัน เหตุผลมันขัดแย้งกันตามที่ท่านได้ประกาสดังข้างต้น ดิฉันไม่ทราบว่าท่านพิจารณาจากเหตุผลส่วนใด ดิฉันอยากให้ใคร่ครวญและพิจารณาอีกครั้ง และนี้คือรายชื่อเพื่อนๆที่ผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน
1. นางสาวดรุณี พละสุข
2. นางสาวรำไพ ละโคตร
3. นายอนุชิต กองกะมุด รบกวนท่านช่วยไขข้อกระจ่างแจ้งให้ดิฉันด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างสูงโดย: นางสาวดุษฎี เทพนนท์กลาง IP: 125.26.157.111 วันที่: 17 เมษายน 2552 เวลา:17:10:20 น.  

 
จบคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่คะ


โดย: แป๋ว IP: 118.175.171.90 วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:18:32:17 น.  

 
จบคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด แต่อยากเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ


โดย: นุ้ย IP: 118.175.236.142 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:10:34:23 น.  

 
ลงเรียนใหม่ค่ะ คุณนุ้ย คบ อะไรก็ได้ เพราะการตลาด ใช้สมัครสอบบรรจุครูไม่ได้เลย


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:13:39:22 น.  

 
จบ ปวค.มหาจุฬามา จากนั้นเปลี่ยนเป็น ป.บัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพจะหมดปี54 ผมจะต้องเรียนใหม่หรือเปล่าครับเพราะหน่วยกิตไม่ถึงเทียบโอนได้หรือเปล่า ต้องทำอย่างไรครับช่วยหน่อยครับเครียด ครูพ่อพิมพ์ของชาติ


โดย: ครูปทุม แถวคลอง IP: 125.25.249.93 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:11:36:05 น.  

 
ช่วยส่งความคิดเห็นหรืออธิบายให้ด้วยนะครับ tactik5924@hotmail.com ขอบพระคุณมากครับ


โดย: ครูปทุม แถวคลอง IP: 125.25.249.93 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:11:38:26 น.  

 
ขอถาม 3 ข้อค่ะ
1.ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ ใบประกอบวิชาชีพครู ใช้ต่างกันอย่างไร
2.หากจะสมัครสอบเป็นครูต้องใช้เอกสารฉบับใด ขอความกรุณาตอบด้วยค่ะ
3. ถ้าไม่ได้เรียนสายครูมาเลย เช่นเรียน วิทยากรคอมพิวเตอร์ อยากสมัครสอบเป็นครู ควรไปเรียนเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ราชภัฎส่วนใหญ่เปิดให้เรียน 1 ปี) หรือว่าควรจะทำอย่างไร


โดย: ภาสุรี IP: 112.142.102.26 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:32:07 น.  

 
จะต่อใบอนุญาตการสอนต้องทำอย่างไรบ้างคะ


โดย: นุช IP: 118.172.250.208 วันที่: 25 มีนาคม 2553 เวลา:12:37:21 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]