ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปรากฏการณ์ด้านงานผังในเมืองไทย นิทรรศการผังเมือง 2559 เข้าชมฟรี 3 วัน 24-26 กพ.ปรากฏการณ์ด้านงานผังในเมืองไทย นิทรรศการผังเมือง 2559เข้าชมฟรี 3 วัน 24-26 กพ.

จัดโดย สมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(Smart Growth Thailand)

ณหอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ บางเขน กทม.

บูธมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนของนิทรรศการ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าเป็นไปได้ควรเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ หรือ แท็กซี่ เข้ามาในงานครับ

(แผนที่ท้ายบทความ)

ตัวอย่างผู้ร่วมออกบูธในนิทรรศการผังเมือง 2559 มีทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งองค์กรความร่วมมือเครือข่ายต่างๆในระดับท้องถิ่น ระดับเมือง ซึ่งมีความจำเป็นต้องเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการของเมืองต่างๆ และระดับผู้บริหารโครงการ จะมีทิศทางอย่างไรในอนาคต เช่นขอนแก่น พิษณุโลก ตาก ภูเก็ต สมุย ฯลฯ

ในส่วนของภาครัฐจะมีบูธ กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เกี่ยวกับ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศเป็นต้น

รวมทั้งบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เสมือนจริง และการออกแบบเมืองเกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายบูธ ที่น่าสนใจ ท่านมาชม แล้วน่าจะได้ความรู้กลับไป ไม่มากก็น้อยครับ

(มี 2บทความ เพราะยังมีบู๊ธที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายบู๊ธที่จะนำเสนอครับ)

ผู้ร่วมออกบูธ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกและระยะสอง รวม ๑๐จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนพัฒนาเมืองชายแดน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังพื้นที่เฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคือ

๑. มาตรการใช้บังคับตามกฎหมาย

๑) ระยะสั้น เพื่อให้ทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปลูกสร้างอาคารและกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรวมในเบื้องต้นกรมฯได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกฎหมายในการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้โดยไม่ติดขัดซึ่งประกาศกระทรวงฯจะมีอายุการใช้บังคับจนกว่าจะมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นประกาศใช้บังคับ

๑.๒) ระยะยาว กรมฯดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้ง ๑๐ จังหวัดเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม

๒. มาตรการพัฒนาโดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งงบดำเนินการผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆให้เป็นไปตามผัง

ผู้ร่วมออกบูธ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

เกี่ยวกับ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศกรอบแนวคิด ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Zone D) ให้มีบทบาทสำคัญสู่การเป็น Sub Center ของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ และเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศและเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ไปยังสนามบินหลักทั้ง 2 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในอนาคตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างสถานีระบบขนส่งหลัก 3 แห่ง ได้แก่สถานีกลางบางซื่อ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแอร์พอร์ตลิงค์ส่วนต่อขยาย รถไฟทางไกล และ รถไฟขนาดรางมาตรฐานกับระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีเขียว อีกทั้งจะทำระบบเส้นทางเชื่อมต่อในพื้นที่ทั้งระดับบนดินและทางยกระดับ ซึ่งจะต้องทำถนนภายในโครงการไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง เพื่อช่วยในการเข้า-ออก และลดอัตราความหนาแน่นของประชาชนในการเดินทาง และนอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(Transit Oriented Development : TOD) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยกำหนดออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งมวลรอง เพิ่มเติมในรูปแบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ (BRT) โดยได้กำหนดให้บริการเดินรถอยู่ในพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินมีจุดขึ้นลงทั้งหมด15 สถานี เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อการเดินทางในการเข้าถึงสถานีและเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกันรวมระยะทางทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร

(อ้างอิง www.phahonyothincenter.com )

ชมคลิปตามลิ้งก์ https://www.youtube.com/watch?v=CyYUlUii62E


ผู้ร่วมออกบูธ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

จัดประกวดThailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงานอาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วยประเภทการประกวด ดังนี้ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากรด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนรางวัลที่ได้รับโล่ประเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี


ผู้ร่วมออกบูธ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นำเสนอกระบวนการมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูล วางผัง วิเคราะห์ ออกแบบ

ในมิติที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมือง


ผู้ร่วมออกบูธ : สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย


สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศ (Kingdom Ride) โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ)และโครงการรางวัลเมืองจักรยาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการย่อยในชุดโครงการ “ปั่นล้อมเมือง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยBangkok Bicycle Campaign และ Green Campus Network ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จักรยานผ่านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้จักรยานได้อย่างถูกต้อง รู้ระเบียบกฎหมายและมารยาทในการใช้จักรยานและส่งเสริมการวางแผนและการจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนงานและโครงการให้ใช้งานจักรยานได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560

ผู้ร่วมออกบูธ : บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด


บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน BIM (BuildingInformation Modeling) สำหรับงาน (AEC Software)Architecture, Engineering & Construction มากว่า 20 ปี

- DesignVisualization - BIMSystems Services and Solution

- ArchitecturalPresentation - Implementation Services

- Architectural DesignSolution -Consulting Services

- Civil and Survey DesignSolution - ProductionServices

- 3D AnimationPresentation - Family and Customization Services

- Training Services -Design and Visualization Services

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-267-6388-9 E-mail. Sales@vr-3d.com

Website: www.vr-3d.com


ผู้ร่วมออกบูธ : ESRI (Thailand) Co., Ltd


EsriCityEngine – โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติเสมือนจริง ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองให้กับข้อมูล GIS ใช้ในการออกแบบ วางแผน และจัดวางรูปแบบของเมืองในรูปแบบ 3 มิติ รวมทั้งสามารถปรับแก้ ต่อเติม ตกแต่งอาคาร 3 มิติได้แบบ Real time ด้วยชุดคำสั่ง CGA Rule file ที่สามารถสร้างโมเดล 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว

Esri SmallLocal Government – ระบบแผนที่ ArcGIS สำหรับการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบภูมิสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดการภายในของหน่วยงานส่วนกลางการจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน


ผู้ร่วมออกบูธ : บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด


บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและได้เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี โดยมีบริษัทสาขาที่ประเทศไทย คือ บริษัท อิวาเนะแลบบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 10 ปีมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ Image Processing เพื่อใช้ในการสำรวจและบริหารจัดการในเรื่องต่างได้แก่การจัดการผังเมือง, การจัดการสินทรัพย์, การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย, การจัดการด้านถนนและทางหลวง, การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผน, ออกแบบ และบริหารจัดการงานต่างๆดังกล่าวทางบริษัทจึงได้เข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยีในงานครั้งนี้ โดยนำเทคโนโลยี Mobile Mapping System (MMS) มาแสดงในงานวีดีโอหรือภาพและข้อมูลที่ตั้งต่างๆจะถูกถ่ายภาพด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่ และระบุค่าพิกัดด้วยอุปกรณ์ระบุพิกัดดาวเทียมและเซนเซอร์อื่นๆ วัตถุต่างๆในภาพสามารถระบุพิกัดและทำการสร้างชั้นข้อมูลชนิดและตำแหน่งของวัตถุได้จากภาพที่ทำการถ่ายมาซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการผังเมืองได้

……………………………………………………………….

กรุณาติดตามตอน 2 จะมีบู๊ธจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติม ในวันพรุ่งนี้ครับ โปรดติดตาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณ สุชาติ อดิเรกธนทรัพย์ 089-1056334

แผนที่
 

Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2559    
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2559 22:30:54 น.
Counter : 782 Pageviews.  

ด่วน!! เข้าร่วมประชุมวิชาการผังเมืองฟรี ครึ่งวันเช้าวันที่ 24 ก.พ. จำนวนจำกัด
ข่าวดีสำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 3

การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แบบไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เฉพาะช่วงเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา9.00- 12.00 น. 

(โปรดแต่งกายสุภาพ) จำนวนจำกัด

โดยลงทะเบียนทางอีเมล์เท่านั้น

ถึง คุณสุชาติอดิเรกธนทรัพย์

Email : suchartthai@hotmail.com

ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์2559

ขอสงวนในการปิดรับลงทะเบียน (ฟรี) สำหรับงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ช่วงเช้า ในกรณีผู้สมัครเต็มโควตาแล้ว

ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายบทความครับพิธีเปิดการประชุมวิชาการผังเมืองโดยอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ที่มาภาพ : วิกิพีเดียวิทยากร ช่วงเช้า วันที่ 24กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ประกอบด้วย

1. นายอธิป พีชานนท์นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ที่มาภาพ http://www.banteedin108.com )

2. นายนพดลว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (ที่มาภาพhttp://www.pd.co.th/)

3. รศ.ดร.ฉวีวรรณเด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ที่มาภาพ http://www.tds.tu.ac.th/)

4. อาจารย์ฐาปนาบุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

5. ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กำหนดการประชุม ณ ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเช้า 9.00-12.00 น. มีดังนี้ครับ

กำหนดการประชุม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559( 9.00 – 12.00 น. )

กลุ่มนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการออกแบบผังแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ

08.00-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.30 พิธีเปิดการประชุมวิชาการผังเมืองโดยอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

09.30-11.00 การเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายนพดลว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.00-12.15 การบรรยาย การออกแบบผังแม่บทการคัดเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังแม่บทเขตเศรษฐกิจและการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์Smart Growth & LEED-ND

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

…………………………………………………………………

หมายเหตุ

(รายละเอียดฉบับเต็มเวลา3 วัน 24-26 กุมภาพันธ์สำหรับผู้ลงทะเบียนปกติ เสียค่าใช้จ่าย อ่านต่อตามลิ้งก์ http://www.oknation.net/blog/smartgrowththailand/2016/02/11/entry-1

ทางทีมงานขอขอบพระคุณที่มาภาพจากแหล่งต่างๆ ที่นำมาอ้างอิง ณ ที่นี้ครับ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทั้ง2 ลิ้งก์ครับ

http://smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/regis-free-only-morning-24.docx

http://rattanakosin.org/wp-content/uploads/2016/02/regis-free-only-morning-24.docx
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2559    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2559 5:28:52 น.
Counter : 677 Pageviews.  

การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2(เขตเศรษฐกิจพิเศษ)วางผัง,ออกแบบ,โครงสร้างพื้นฐาน
สมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มาภาพ ภาพข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ จาก มติชนออนไลน์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลิ้งก์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1423217659

กำหนดการประชุม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการออกแบบผังแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ

08.00-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.30 พิธีเปิดการประชุมวิชาการผังเมืองโดยอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

09.30-09.45 พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-11.00 การเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายนพดลว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.00-12.15 การบรรยาย การออกแบบผังแม่บทการคัดเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังแม่บทเขตเศรษฐกิจและการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์Smart Growth & LEED-ND

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 การบรรยาย การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

โดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ บริการอาหารว่างในห้องประชุม

14.00-15.00 การบรรยาย การวางแผนและออกแบบการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้าและโลจิสติกส์

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.00-16.00 การบรรยาย แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.00-16.30 ปฏิบัติการการวางผังและการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์

Form-Based Codes & LEED-ND (ปฏิบัติการออกแบบแปลงที่ดิน การใช้ที่ดินระดับเมืองและระดับโครงการ)

อำนวยการปฏิบัติการโดย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

09.00-10.15 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง

(โครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ)

โดย ดร.ศิรดลศิริธร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.15-10.30.1 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 การบรรยาย การออกแบบศูนย์การขนส่งสินค้าทางถนนศูนย์การขนส่งสินค้าทางราง ทางเรือ และทางอากาศ

โดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.45 การเสวนาวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายวีรพงศ์ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายโอฬารศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิจิตต์นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เทอดเกียรติลิมปิทีปราการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

หมายเหตุอาหารว่างบริการในห้องประชุม

14.45-16.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า

ระบบพลังงาน ระบบสื่อสารและระบบการจัดการมลภาวะ)

โดย รศ.ดร.วิลาส นิติวัฒนานนท์สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

16.00-16.30 ปฏิบัติการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

อำนวยการโดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการออกแบบข้อกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่

09.00-10.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ

โดย ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

10.00-11.00 การบรรยาย แนวทางการออกแบบข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคาร

โดย ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุอาหารว่างบริการในห้องประชุม

11.00-12.00 การบรรยาย แนวทางการออกแบบข้อกำหนดและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.กมลทิพย์ คงประเสริฐอมรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 การเสวนาวิชาการเรื่อง มาตรการทางผังเมืองทางการเงิน สิทธิประโยชน์ การวิจัยและพัฒนา และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายมนตรี ศักย์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาคกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสุทธิเกตติ์ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.45 การบรรยาย การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการสร้างพื้นที่ด้วยPlacemaking

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.45-16.10 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

16.10-16.30 พิธีปิดการประชุม โดย ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใสนายกสมาคมการผังเมืองไทย

พิธีกรและการควบคุมการดำเนินรายการโดย อาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 7,000บาท สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท นักศึกษา 3,000 บาท

ลงทะเบียนที่ คุณจันจิรา สังเกตกิจคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โทรศัพท์ /โทรสาร 02-5226637 อีเมล์ junjira_skk@hotmail.com

สามารถ Download File 3 ไฟล์ ด้านล่างกดที่ลิ้งก์ตัวอักษรด้านล่างนี้ครับ

รายละเอียดการบรรยายวิชาการการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2 ประจำปี 2559

http://smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/รายละเอียดการบรรยายการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่-2-ประจำปี-2559.docx

กำหนดการการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

http://smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/กำหนดการประชุมชุดเผยแพร่.docx

ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

http://smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/ใบลงทะเบียนโครงการสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่-2.docx
 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2559    
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2559 1:42:35 น.
Counter : 735 Pageviews.  

(ขอนแก่น)ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรมาถึงแล้ว กับการเริ่มต้นผลิตTramสัญชาติไทย
ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรมาถึงแล้ว อาจารย์สุรเดชทวีแสงสกุลไทยกับการเริ่มต้นผลิต
Tram สัญชาติไทยและการพัฒนา TOD สร้างเมืองแห่งอนาคต"

อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าบริหารบริษัทช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)เป็นความหวังสำคัญของไทยในการพัฒนาต้นแบบและผลิตรถบัสพื้นชานต่ำและรถรางไฟฟ้า (Tram) สัญชาติไทยเข้าชมแนวคิดของท่านกันครับ (Credit: Khun Thawatchai Wanaphithakkun)

…………………………………………………..

ชมคลิปบทสัมภาษณ์“Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน เปิดวิสัยทัศน์นักธุรกิจไทย กับการสร้างมาตรฐานวิศวกรรมฝีมือคนไทยในระดับโลก” เผยแพร่เมื่อวันที่13 มกราคม 2559

ขอขอบพระคุณช่อง 13 Family มา ณ ที่นี่ครับ

ผลิตเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกฝีมือคนไทย100%

ที่มาภาพจากคลิป ช่อง 13 Family และ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)


Tram รถรางไฟฟ้า วิ่งบนผิวถนน (ความหวังของคนไทย ที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนสามารถผลักดันให้เกิดการผลิตในประเทศไทยในอนาคต)

ที่มาภาพ วิกิพีเดีย


รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัทช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)


รถบัสพื้นชานต่ำ (Low-Floor Bus)

ที่มา บริษัทช.ทวี ดอลลาเซียล จำกัด (มหาชน)


ความเห็นจากท่านต่างๆจากหลายท่าน ใน Facebook ขอคัดลอกมาพอสังเขปครับ

คุณ Pichit Khopol เป็นกำลังใจให้ครับการเติบโตของประเทศบนพื้นฐานของตนเองจะยั่งยืนกว่าที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เรื่อยไปเรามีนักวิชาการและนักวิจัยและผู้ประกอบการมากเกินพอแล้ว ต้องให้โอกาสคนไทยด้วยกัน

คุณ PaviniiPongsaengij ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ คนขอนแก่นผลิตเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
 

Create Date : 20 มกราคม 2559    
Last Update : 20 มกราคม 2559 19:03:07 น.
Counter : 800 Pageviews.  

ขอเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงสร้างพื้นฐานเมืองและประชุมวิชาการผังเมือง 2559


ที่มาภาพ https://hslu.wordpress.com/2011/01/20/shanghai-urban-planning-exhibition-center/ขอเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงสร้างพื้นฐานเมืองและประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2 ประจำปี 2559

24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 


ขอเชิญสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรประชาชนองค์กรวิชาชีพ บริษัทที่ปรึกษา กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่ง และนิสิตนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเมืองในสาขา

การผังเมือง

การออกแบบชุมชนเมือง

การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

โครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค

คมนาคมและขนส่ง

ขนส่งมวลชน

อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

ที่โล่ง สถานที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ

ภูมิสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

การอนุรักษ์การเกษตรและแหล่งน้ำ

อาหารและการเกษตรในเมือง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก

การอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม

การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์

การบริหารจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงาน กิจการอสังหาริมทรัพย์และนิสิตนักศึกษาที่ต้องการแสดงผลงาน สมาคมฯ กำหนดรายละเอียดโครงการ ดังนี้

• โครงการที่จัดแสดงจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่

• เป็นโครงการผสมผสานกิจกรรมการใช้ประโยชน์ (Mix Use Project)

• ห้ามโครงการจัดสรรที่ดินที่ส่งเสริมการขยายตัวในแนวราบ

• ห้ามโครงการที่ตั้งรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีและที่ลุ่มน้ำท่วมถึง

• ห้ามโครงการที่ออกแบบระบบการเข้าถึงหรือการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพียงระบบเดียว


กลุ่มเป้าหมายชมนิทรรศการและร่วมประชุมวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน จาก

ผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ

ผู้บริหารและนักวิชาการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกรและนักสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

นักลงทุน

องค์การภาคประชาชน


ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2559 ที่

อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร  โทรศัพท์087-5611312 email : samrahnm@yahoo.com

คุณสุชาติ อดิเรกธนทรัพย์ โทรศัพท์089-1056334 email : suchartthai@hotmail.com 

Create Date : 06 มกราคม 2559    
Last Update : 6 มกราคม 2559 21:19:38 น.
Counter : 738 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.