คำคม, สุภาษิต (อังกฤษ-ไทย)
ธรรมชาติ


Nature is the true law.
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ที่แท้จริง

Nature does nothing in vain.
ธรรมชาติไม่ทำอะไรให้ล้มเหลว

Nature is more powerful than education
ธรรมชาติมีอำนาจมากกว่าการสั่งสอน อบรม

It takes all sorts to make a world.
โลกย่อมประกอบขึ้นด้วยสรรพสิ่ง หลากหลาย

One half of the world cannot understand the pleasures of the other
คนในโลกครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าใจความสุขของผู้อื่น

World history is the world’s judgement.
ประวัติศาสตร์โลกคือคำตัดสินของโลก

The world is a lamp unto my feet and a light unto my path
โลกคือดวงประทีปที่ส่องสว่างนำทางให้ฉัน

We enter the world alone; we leave it alone.
เรามาอยู่ในโลกโดยไม่มีอะไร และจากไปโดยไม่มีอะไร

Earth has no sorrow that heaven cannot heal.
โลกจะไม่มีคำว่าเสียใจที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยารักษาได้

Half the world knows not how the other half lives.
คนครึ่งโลกไม่ทราบเลยว่าคนอีกครึ่งโลกอยู่กันอย่างไร

No sunshine but has some shadow.
ไม่มีดวงอาทิตย์แต่ก็มีเงา

There is no new thing under the sun.
ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

Make hay while the sun shines.
จงเอาหญ้ามาตากยามมีแสงอาทิตย์ (น้ำขึ้นให้รีบตัก)

The dog barks in vain at the moon.
หมาเห่าดวงจันทร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (พูดในสิ่งสุดวิสัยที่จะทำได้)

The moon does not heed the barking dogs.
ดวงจันทร์ไม่แยแสต่อหมาที่กำลังเห่า

To cry for the moon.
ร้องเอาดวงจันทร์

Two stars keep not their motion in one sphere.
ดาวสองดวงไม่โคจรโดยใช้เส้นทางเดียวกันในห้วงเวหา

Every cloud has a silver lining.
เมฆทุกก้อนย่อมจะมีแสงเงิน

To be under the cloud.
อยู่ภายใต้ก้อนเมฆ

Cloudy mornings turn to clear afternoons.
ยามเช้าที่มือครึ้มจะเปลี่ยนเป็นบ่ายที่สดใส

It never rains but pours.
ไม่ใช่ฝนตกแต่ฝนมันเทลงมา (พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก)

Everything is good in its season.
ทุกสิ่งย่อมเหมาะสมตามฤดูกาลของมัน

A good winter brings a good summer.
ฤดูหนาวที่สบายย่อมนำฤดูร้อนที่สบายมาด้วย

Praise the ocean but keep the land.
จงสรรเสริญทะเลเถิด แต่อยู่บนบก

The sea refuses no rivers.
ทะเลไม่เคยปฏิเสธแม่น้ำสายใด

In a calm sea, every man is a pilot.
ยามทะเลที่สงบ ทุกคนเป็นคนนำทาง

All the rivers run into the sea; yet the sea is not full.
แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่ทะเล แต่ทะเลไม่เคยเต็ม (ทะเลไม่เคยอิ่มน้ำ)

Follow the river and you will get to the sea.
จงตามลำน้ำไปเถิดท่านก็จะถึงทะเล

Little boat should keep near shore.
เรือเล็กควรแล่นใกล้ฝั่ง

It is an ill wind that blows nobody good.
มันคือลมร้ายหากพัดมาแล้วไม่ช่วยทำให้ใครดีขึ้นมาได้

Every wind is ill to a broken ship.
ลมทุกประเภทไม่ดีกับเรือที่อับปาง

After a storm comes a calm.
หลังพายุร้ายก็จะมีลมสงบ

No smoke without fire.
ไม่มีควันที่ไหนจะปราศจากไฟ

Make no fire; raise no smoke.
ไม่ก่อไฟก็ไม่ต้องทำให้เกิดควัน

Fire proves gold, adversity men
ความร้อนทดสอบทองคำ ความทุกข์ทดสอบคน

Oaks may fall when reeds stand the storm.
ต้นโอ๊คอาจโค่นล้มขณะที่ต้นอ้อต้านพายุได้

To cut the grass from under a person’s feet.
ตัดหญ้าใต้ฝ่าเท้าผู้อื่น

No rose without a thorn.
ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม

Forbidden fruit is always sweet.
ผลไม้ที่หวงห้ามมักมีรสหวานเสมอ

Early ripe, early rotten.
สุกก่อนเน่าก่อน


เวลาและโอกาส


Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Time and tide wait for no man.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร

There is a time for all thing.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

Time is a great physician.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ

Time brings every thing.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป

Time and thinking tame the strongest grief.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลายความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้

Let bygones be bygones.
แล้วก็แล้วกันไป

Take all the swift advantage of the hours.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้

An hour of pain is as long as a day of pleasure.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข

Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้

Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา

Past cure, past care.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้

Study the past, if you would divine the future.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้

Prepare today for the needs of tomorrow.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้

Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา

Never rely on the glory of the morning or on the smile of your mother-in-law.
อย่าไว้ใจต่อความแจ่มใสของยามเช้า หรือรอยยิ้มของแม่ยาย

The darkest hour is before the dawn.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส

Put off the devil hours as long as you can.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้

The longest day must have an end.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด

The night is no mane’s friend.
กลางคืนไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใด

The evening crowns the day.
ตอนเย็นเป็นสุดยอดของวัน

Better late than never.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย

It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข

Never too late to turn.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว

What will be, will be.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด

Other times, other manners.
ต่างวาระ ต่างนิสัย

By timely mending saves much spending.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย

Dally not with money or women.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี

One good turn deserves another.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป

Opportunity makes the thief.
โอกาสก่อให้เกิดขโมย

Christmas comes but once a year.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

Circumstances alter cases.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

Don’t cross the bridge till you get to it.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน (อย่าตีตนไปก่อนไข้)

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้

Wealth brings opportunity.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส

It is too late to grieve when the chance has already passed.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว


เพื่อนA friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามจำเป็นคือเพื่อนแท้

A friend to everybody is a friend to nobody.
เพื่อนที่เป็นเพื่อนกับทุกคน จะไม่เป็นเพื่อนกับใคร

Have but few friends though many acquaintances.
จงมีเพื่อนเพียงน้อยคน แม้จะสนิทสนมกับหลายคนก็ตาม

Friends are like fiddle-strings;they must not be screwed too tight.
เพื่อนก็เปรียบเสมือนสายซอ อย่าขันให้แน่นเกินไปนัก

A friend is another self.
เพื่อนก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง

Friends are thieves of time.
เพื่อนคือผู้ขโมยเวลา

A friend is not so soon gotten as lost.
หาเพื่อนยากกว่าเสียเพื่อน

Friendship cannot stand always on one side.
มิตรภาพยืนยงอยู่ไม่ได้หากมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

A friend is one who dislikes the same people that you dislike.
เพื่อนคือบุคคลที่ไม่ชอบคน ๆ เดียวกันกับที่เราไม่ชอบ

He is good friend that speaks well of us behind our backs.
เพื่อนดีคือผู้ที่พูดถึงแต่สิ่งดีงามของเรายามลับหลัง

Friendship should not be all on one side.
มิตรภาพไม่ควรที่จะอยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมด

To like end dislike the same things that is indeed true friendship.
ความชอบและไม่ชอบในสิ่งเดียวกัน ก็คือลักษณะของความเป็นมิตรแท้

A man is known by the company he keeps.
ดูลักษณะคนจากเพื่อนที่เขาคบด้วย

Familliarty breeds contempt.
ความคุ้นเคยก่อให้เกิดการเหยียดหยาม

Never trust a friend who deserts at a pinch.
อย่าไว้ใจเพื่อนที่หนีเอาตัวรอดยามคับขัน

There is a scarity of frinendship, but not of friends.
ความเป็นเพื่อนหาได้ยาก แต่เพื่อนหาได้ไม่ยากนัก

When two friends have a common purse, one sings and the other weeps.
เมื่อเพื่อนสองคนใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน อีกคนหนึ่งดีใจอีกคนหนึ่งเสียใจ

Trust not a new friend nor an old enemy.
อย่าไว้ใจเพื่อนใหม่หรือศัตรูดั้งเดิม

When I lend I am a friend, when I ask I am a foe.
เมื่อฉันให้ยืมฉันเป็นเพื่อน เมื่อฉันคือ อริ

We can live without our friens, but not withont our neighbours.
เรามีชีวิตอยู่โดยไม่มีเพื่อนได้ แต่ไม่ใช่ปราศจากเพื่อนบ้าน

Old friends and old wine are best.
เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

Speak well of your friend, for your enemy say nothing.
จงพูดถึงเพื่อนในทางที่ดี สำหรับศัตรูจงอย่าพูดอะไรทั้งสิ้น

Better an open enemy than a false friend.
เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย ดีกว่าเป็นเพื่อนที่ทรยศ

An enemy’s mouth seldom speaks well.
ปากศัตรูน้อยนักจะพูดสิ่งดีงาม

Trust not an old enemy.
อย่าไว้ใจศัตรูเก่า

Little friends may prove to be great friends.
มิตรที่ต่ำต้อยอาจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นที่สำคัญได้

Friendship is in danger if a woman interferes.
มิตรภาพถึงคราววิบัติหากมีสตรีมายุ่งด้วย

Friends are rare for the good reason that men are not common.
เพื่อนได้ยากเนื่องจากเหตุว่าคนมีอะไรไม่เหมือนกัน

Better be alone than in bad company.
อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนเลว

Two is company; three is none.
สองคนเป็นเพื่อนกันได้ สามคนจะไม่มีความเป็นเพื่อน


ความรักLove is blind.
ความรักทำให้ตาบอด

Love is a many-splendored thing.
รักเป็นสิ่งรุ่งโรจน์ในหลายสถาน

It’s love that makes the world go round.
รักนั่นเองที่ทำให้โลกอลเวง

Every man is a poet when he is in love.
ทุกคนจะเป็นกวีเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก

Love is indefinable.
รักนั้นหาคำอธิบายไม่ได้

Love is a malady without a cure.
ความรักเป็นโรคที่ไม่มียาแก้

Love is the true price of love.
รักคือค่าที่แท้จริงของรัก

Love and cough cannot hide.
ความรักและภาษารักปกปิดไม่ได้

Love begets love.
รักนำมาซึ่งรัก

Love’s but the fragility of the mind.
ความรักเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจ

Love’s tongue is in his eyes.
ดวงตาคือสื่อของความรัก (ในยามรัก แม้ตาก็พูดกันได้)

Love looks not with the eye, but with the mind.
ความรักไม่ใช่ดูกันด้วยตา แต่ด้วยใจ

Loving comes by looking.
ความรักเกิดจากการดูด้วยตา

Absence sharpens love, presence strengthens it.
การจากกันทำให้รักซาบซึ้ง การอยู่ด้วยกันทำให้รักมั่นคง

Absence makes the heart grow fonder.
การจากกันทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความเสน่หายิ่งขึ้น

Hot love is soon cold.
รักเร็ว จางเร็ว (รักง่าย หน่ายเร็ว)

Love is not pleasure; unless it is secret.
ความรักไม่มีความสุขสนชื่นอีกต่อไป เว้นแต่มันยังเป็นความลับอยู่

Love ceases to be a pleasure when it ceases to be a secret.
รักจะหมดสิ้นความสุขสดชื่น เมื่อรักนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป

Love rules without sword, binds without cord.
รักอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ ผูกมัดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชือก

Eternity is in love with the productions of time.
รักจะยื่นยงอยู่ได้ชั่วนิรันดร ก็ด้วยอาศัยเวลา

Absence from whom we love is worse than death.
การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย

Far from eye, far from heart.
ลับตาก็เปลี่ยนใจ

Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
ความรักเป็นความสุขของคนโง่และเป็นความเขลาของคนฉลาด

He who has never loved has never lived.
ผู้ที่ไร้รักเสมือนไร้ชีวิต

To love and to be loved is the greatest happiness of existence.
การรักและมีคนรักคือความสุขทิ่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่

Love conquers all.
รักชนะอุปสรรคทั้งมวล

Love me,love my dog.
รักฉันก็รักหมาฉันด้วย

The first sign of love is the loss of wisdom.
อาการขั้นต้นของรักคือหมดสิ้นความสุขุม

All is fair in love and war.
ทุกอย่างย่อมดีงามเมื่อเกี่ยวกับความรักและสงคราม

All mankind loves a lover.
มนุษย์ทั้งหลายย่อมรักผู้ที่ตนรัก

Love is sunshine; hate is shadow.
ความรักเหมือนทิวา ความชังเหมือนราตรี

To be beloved is above all bargains.
การมีรักย่อมอยู่เหนือการต่อรองใด ๆ

A man has choice to begin love,but not to end it.
คนย่อมมีโอกาสที่จะริรัก ไม่ใช่ล้มเลิก

Love is like the measles we all have to go through it.
ความรักเหมือนโรคหัด เราทุกคนต้องเป็น

Love is strong as death; jealousy is cruel as grave.
ความรักมั่นคงดุจความตาย ความหึงหวงทารุณเช่นหลุมฝังศพ

Of soup and love, the first is the best.
ระหว่างอาหารกับความรัก อย่างแรกดีที่สุด

The soul is not where it lives, but where is love.
วิญญาณไม่ได้สิงสู่ในที่ที่มันควรอยู่ แต่มันจะอยู่ที่ที่ความรักสถิต

Many waters cannot quench love,neither can the floods drown it.
แหล่งน้ำใด ๆ ไม่อาจทำให้รักสลายได้ แม้สายน้ำจะหลากท่วมท้นก็ตาม

Speak low if you speak love.
ถ้าจะพูดเรื่องรักกันขอให้พูดกันค่อยๆ

Fanned fires and forced love never did well.
ไฟที่อาศัยการพัดเป่าและรักที่ถูกบังคับจะยั่งยืน

They that lie down for love should rise for hunger.
ผู้ที่ยอมสยบกายลงเพื่อรัก จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวโหย

Love and business teach eloquence.
ความรักและธุรกิจทำให้คนช่างพูด

Open rebuke is better than secret love.
ติเตียนกันในที่เปิดเผยดีกว่ารักกันในที่ลับ

Kiss and be friends.
จูบกันและเป็นเพื่อน

Kisses are keys.
จูบเป็นกุญแจนำทาง

Do not make me kiss, and you will not maker me sin.
อย่าทำให้ฉันต้องจูบ แล้วเธอจะไม่ทำให้ฉันมีบาป

Friendship often ends in love; but love in friendship never.
มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพ

Love comes in at the window and goes out at the door.
ความรักเข้าทางหน้าต่างออกทางประตู

Love lives in cottages as well as in courts.
ความรักมีอยู่ในกระท่อมเช่นเดียวกับในราชสำนัก

Love makes one fit for any work.
ความรักทำให้คนกระชุ่มกระชวย สำหรับงานทั้งหลาย

Love will find a way.
รักย่อมมีทางออกของมัน

They love too much that die for love.
เขารักกันมากเกินไป เลยต้องตายเพราะรัก

Love me little, love me long.
รักฉันน้อย ๆ แต่รักฉันให้นาน ๆ

The course of true love never runs smooth.
รักแท้ย่อมมีอุปสรรค

Love and jealousy are seldom separated.
ความรักมักคู่กับความหึงหวง
Create Date : 03 มิถุนายน 2550
Last Update : 3 มิถุนายน 2550 11:42:06 น.
Counter : Pageviews.

83 comments
  
ถ้ามองคนแต่แง่ร้าย เธอจะไม่มีเพื่อน
โดย: โต๊น IP: 203.172.201.1 วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:12:36:35 น.
  
ทำไมพระเจ้าต้องทำให้เราได้รับรู้แล้วทำไมพวกเค้าทำกันได้ขนาดนี้ ไม่เคยมีใครสงสารเกลียดที่สุดเลยจำไว้
โดย: โทษที IP: 203.172.201.1 วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:12:51:24 น.
  
งงมากๆเลยอ่าไมถึงไม่มีคำแปลมาล่ะคราวหน้าถ้าเป็นไปได้ขอคำแปลหน่อยนะครับ
โดย: คนตอบคนหนึ่ง=.=a IP: 125.25.82.35 วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:20:29:07 น.
  
โดย: ;l IP: 202.129.52.170 วันที่: 7 สิงหาคม 2550 เวลา:12:36:01 น.
  
ดินพอกหางหมูอะ
โดย: หาเพิ่มให้หน่อยจิ IP: 125.27.65.243 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:7:33:05 น.
  
รักมากไม่ได้ คิดถึงมากไม่ดี เอาเป็นว่าทุกๆนาที
จะคิดถึงเธอคนเดียว
โดย: deg -D p ...001 IP: 58.10.9.62 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:12:00:14 น.
  
ใจนะครับ
โดย: ดรีม IP: 124.157.221.49 วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:17:57:27 น.
  
ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้ครับ
โดย: เอ็ม IP: 125.26.237.58 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:15:02:47 น.
  
ลึกลงไปไม่เคยยอมรับว่าเธอจากไปแล้ว ( I love ......)จริงนะครับ
โดย: Nuknik IP: 125.26.237.58 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:15:06:20 น.
  
ต้องรู้จักให้มากกว่ารู้จักรับ ใช่ไหม
โดย: ยุ้ย IP: 203.113.18.144 วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:16:14:53 น.
  
ถ้ารักคือทุกข์แล้วสุขคืออะไร
ถ้ารักแล้วทำให้เสียใจแล้วทำไมยังต้องการ
โดย: ข้าวฟ่าง IP: 203.113.17.148 วันที่: 20 กันยายน 2550 เวลา:10:24:55 น.
  
ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเป็นไปตามธรรมชาติ คิดมากก็เครียด ไม่คิดเลยก็ไม่ดี ปล่อยใจให้เป็นกลางแล้วทุกอย่างจะดีเอง
โดย: คนๆหนึ่ง IP: 124.157.128.144 วันที่: 30 ตุลาคม 2550 เวลา:9:38:33 น.
  
ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเป็นไปตามธรรมชาติ คิดมากก็เครียด ไม่คิดเลยก็ไม่ดี ปล่อยใจให้เป็นกลางแล้วทุกอย่างจะดีเอง
โดย: คนๆหนึ่ง IP: 124.157.128.144 วันที่: 30 ตุลาคม 2550 เวลา:9:39:36 น.
  
รัก คือ อะไร
โดย: ฟ้า IP: 58.8.183.161 วันที่: 30 ตุลาคม 2550 เวลา:13:27:59 น.
  
การที่เราเกิดมา คือการที่เราต้องชดใช้กรรม
โดย: นกน้อย ที่โต้ลม IP: 203.113.17.175 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:41:31 น.
  
โดย: เจ้าหญิงสายลม IP: 203.113.17.175 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:47:38 น.
  
น่าสนใจมากเลย อยากให้มีเนื้อกาเยอะจะได้เข้ามาอีก
โดย: คนโสด IP: 125.25.222.114 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:54:09 น.
  
โดย: mamew IP: 124.121.152.188 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:33:46 น.
  
โดย: &....P@nd@....$ IP: 124.120.207.165 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:20:23:16 น.
  
ไม่ตรงกับที่จะหาเลย
โดย: แก้ว IP: 203.113.45.132 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:17:57:19 น.
  
แก๊งหมาน้อยรักทุกคน
โดย: หมาน้อย IP: 203.156.48.221 วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:11:48:39 น.
  
อืม เราว่า Background มันดูรกๆ ไปหน่อย มันทำให้อ่านยาก
โดย: strawberry IP: 124.120.209.70 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:8:56:45 น.
  
จ้า เปลี่ยนแล้วๆ
โดย: QD_p2 วันที่: 23 ธันวาคม 2550 เวลา:13:57:36 น.
  
อยากด้ายสุภาษิตคำว่า
คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะค่ะช่วยหาให้หน่อยน่ะค่ะ ขอแบบด่วนจี๋เลยอ่ะค่ะเพราะจะเอาไปส่งอาจารย์น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะ
โดย: เกด IP: 125.24.252.74 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:12:54:31 น.
  
ว๊าวๆ
โดย: โอ IP: 202.5.95.205 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:20:07:17 น.
  
โดย: 5 IP: 124.121.56.27 วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:17:04:43 น.
  
โดย: 5 IP: 124.121.56.27 วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:17:05:36 น.
  
โดย: 5 IP: 124.121.56.27 วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:17:06:13 น.
  
ที่เจ็บแล้วก็ไม่รู้จักจำ แต่คนอย่างฉันจำได้เสมอ
โดย: ZEENOSA99 IP: 222.123.219.80 วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:12:01:06 น.
  
ชอบมากมาย
โดย: ส้ม IP: 61.19.30.211 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:11:34:31 น.
  
โดย: โตน IP: 125.27.179.193 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:21:22:47 น.
  
ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะต้องทำเรื่องนี้ส่งครู
โดย: จู IP: 125.25.192.107 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:17:51:17 น.
  
ชอบ มัก ๆๆๆๆๆๆ
โดย: วิชากร IP: 210.86.146.12 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:12:24:18 น.
  
อยากพูดภาษาอังกฤษเก่ง ๆ บ้าง แตเก็ยากเหลือเกิน อยากพูอังกฤษเป็นเร็ว ๆ จัง
โดย: puang IP: 125.27.107.45 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:19:27:19 น.
  
โดย: ฃ IP: 222.123.4.167 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:17:30:40 น.
  
ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจทำไมเราไม่ยอมเข้าใจคนที่เรารักบ้างยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ
โดย: praewean IP: 61.19.32.136 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:28:14 น.
  
โดย: af IP: 203.153.178.7 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:17:02 น.
  

verygood

โดย: samret chaikitkorn IP: 117.47.114.70 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:21:09 น.
  
เว็บผม เองนะครับ เข้ามากัน http://www.clubgametoon.igetweb.com และ http://www.gog145.igetweb.com
โดย: เราเอง IP: 125.24.240.189 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:17:31 น.
  
เข้ามากันอย่าลืม
โดย: กุเอง IP: 125.24.240.189 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:20:09 น.
  
โดย: นัฐพงษ์ คำแสน IP: 58.137.100.242 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:17:02 น.
  
รักคืออะไร
โดย: ไร้นามท IP: 58.8.233.191 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:05:49 น.
  
รักตูนจัง
โดย: ไร้นาม IP: 58.8.233.191 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:08:09 น.
  
ความรักคือ
โดย: แดน IP: 118.173.244.132 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:21:22 น.
  
สู้ก็มีหวัง ไม่สู้ก็ไม่มีหวัง
โดย: x IP: 117.47.92.70 วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:16:24:53 น.
  
โดย: น้อยโหน่ง IP: 58.97.35.116 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:12:59:03 น.
  
hi!!!


how are you???

recived to say hello to mexico!!!!!!!!
โดย: alba aless IP: 189.133.28.220 วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:0:42:56 น.
  
รู้ไหมว่ารักตรงข้ามกับอ่ะไร?
โดย: bb IP: 58.8.98.17 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:23:43:35 น.
  
รู้ไหมว่ารักตรงข้ามกับอ่ะไร?
ตอบ รักตรงข้ามกับความเฉยชาไง ถ้าเขายังเกลียดเราก็แสดงว่าเขายังมีความรู้สึกกับเราอยู่
โดย: bb IP: 58.8.98.17 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:23:45:45 น.
  
ได้เกิดมาเพื่อรักใครสักคน...ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทา
ร่วมกัน
โดย: ปิยะมาศ IP: 61.7.174.168 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:15:20:24 น.
  
รักคือสิ่งที่ไม่มีวันลืมกันได้ง่ายๆ

ต่อให้เรารักเค้าข้างเดียว สักกี่คน ก็ไม่มีทางหรอกที่เค้าจะมารักเรา

เธอเป็นเหมือนสิ่งสวยงามเมื่อเธอทำตัวดี

รักที่ฉันมีให้เธอ ก็ไม่เคยจะให้ใคร
โดย: ความรู้สึกของใจ IP: 125.24.153.136 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:44:08 น.
  

รักเอ็มที่สุดในโลกเลย
โดย: m IP: 118.174.39.15 วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:29:05 น.
  
pisza
โดย: pis IP: 117.47.105.58 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:35:02 น.
  
ความรักไม่มีนิยามจำกัดว่าจะรักหรือไม่รัก
โดย: แน๊ต IP: 118.172.231.35 วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:15:03:55 น.
  
เอาคำคมมาจากไหนอ่ะแบบว่าเป็นคำพูดหรือมาจากบุคคลไหน
โดย: kiik IP: 222.123.198.63 วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:18:12:16 น.
  
อ๋อ ก็อปมาจากเว็บหนึ่ง ขออภัยจำชื่อเว็บไม่ได้ มันนานแล้ว
โดย: จขบ. (QD_p2 ) วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:17:25:56 น.
  
Them are fantastic
โดย: pattaraporn IP: 125.25.198.1 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:13:39 น.
  
ผู้หญิงสมัยนี้หลายใจ
โดย: ณัฐพล IP: 118.175.179.194 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:21:24 น.
  
ดอกไม้ ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด
ไม่ช้าก็ร่วงโรย เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่นเอาไว้
เปรียบกับรักเธอ ไม่เคยเฉา
กลิ่นยังหอมยวลใจ สัมผัสรักเธอ อิ่มเอมใจ
วันนี้ ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอ
รอยยิ้มเมื่อแรกเจอ
ความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้น
เธออยู่ข้างกาย ร่วมความเหงา
ร่วมสุขทุกคืนวัน ตัวฉันโชคดี ได้มีเธอ0868252458
โดย: พลทหารเเทน สนนำพา IP: 125.27.113.209 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:04:06 น.
  
เธ™เน‰เธณเน€เธ™เนˆเธฒเธงเนˆเธฐ
โดย: เธ‚เธงเธฑเธ IP: 125.26.75.154 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:31:25 น.
  
ชอบนะ แต่เราว่าพื้นหลังมันเด่นเกินไป แบบว่าแสบตา แต่ยังไงก็ ขอบคุณมากสำหรับความรู้ดีดี
โดย: นานา IP: 118.175.241.249 วันที่: 15 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:45:37 น.
  
ขอบคุณนะคะ
กำลังหาส่งครูอยู่พอดีเลย


หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว นะจำไว้
โดย: ออมสิน IP: 118.172.55.74 วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:54:05 น.
  
ประโยชน์เยอะนิ
โดย: เด็กเต้พนิ IP: 118.174.184.217 วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:16:17:07 น.
  
123...
โดย: 123... IP: 202.143.166.26 วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:10:48:26 น.
  
ความรักไม่จำเป็นต้องบอก
แต่สามารถหาคำตอบได้
**ด้วยหัวใจ**
โดย: N u M a m C c c IP: 202.69.140.6 วันที่: 12 กันยายน 2551 เวลา:15:47:27 น.
  
รักพี่รุณ จัง
โดย: มายด์ IP: 118.174.134.154 วันที่: 31 มีนาคม 2552 เวลา:17:34:53 น.
  
''หยุดทำร้ายร่างกายจิตใจกันได้แล้ว จับมือกันเถอะ ฆ่ากันไม่จบไม่สิ้นหรอก ไม่เชื่อลองคิดดูดิ หยุด...............Stop...........''
โดย: ประเทศไทย IP: 117.47.234.94 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:12:19:53 น.
  
ขอบคุณนะค้าฟ
โดย: นินจา IP: 118.175.176.43 วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:15:55:29 น.
  
มันน่าจะมีให้เยอะกว่านี้อะ
โดย: ด.ช.หน้าห่วย IP: 58.9.29.88 วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:15:18 น.
  
หวักดีอ่า
โดย: ตูดเป็ด IP: 58.9.29.88 วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:16:35 น.
  
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
โดย: ออย IP: 118.174.50.203 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:20:28:37 น.
  
ขอบคุณที่ทำให้ฉันค้นพบ
โดย: นู๋เลิฟ IP: 125.25.204.52 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:14:18:10 น.
  
ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ดีๆเช่นนี้
โดย: กวาง IP: 110.49.127.83 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:13:55:47 น.
  
เวลาที่ดีคือเวลาที่มีค่า
โดย: มิ้นท์ IP: 125.25.112.252 วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:11:52:42 น.
  
ฉันรักเธอนะต้น
โดย: มายด์ IP: 125.26.30.108 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:00:14 น.
  
แล่มเลย
โดย: แต้ม IP: 222.123.244.84 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:35:28 น.
  
ฟามรั๊ค ทามหั้ยคนตาบอดจิงๆๆๆๆ
โดย: www.24hotcasino.com IP: 110.164.235.50 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:14:26:40 น.
  
ตรงใจดี
โดย: kitty IP: 180.180.33.98 วันที่: 28 มกราคม 2554 เวลา:16:26:39 น.
  
ความใคร่ไร้ความรักความอกหักไร้วิญาณ
โดย: potter IP: 110.164.148.121 วันที่: 30 มีนาคม 2554 เวลา:11:08:25 น.
  
Experience is the best teacher.
ตรงกับคำสุภาษิตไทยว่า "ผิดเป็นครู"
โดย: EnglishCompass.blogspot.com IP: 118.173.177.100 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:20:08:36 น.
  
ตอนที่มีโอกาสจะรักก็กลัวนั่นกลัวนี่
แต่พอตอนนี้เขาเจอคนที่ใช่แล้ว
ขอแค่เขายังรู้สึกต่อเราบ้างก็ยังดีรัก ปอนด์ โว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
โดย: คนอกหัก IP: 202.91.18.170 วันที่: 8 ตุลาคม 2554 เวลา:11:18:24 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: POOHRITA วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:15:13:56 น.
  
I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
Cheap Snapback Hats http://www.chrystalhorses.net/index2.html
โดย: Cheap Snapback Hats IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:12:01:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)
Valentine's MonthQD_p2
Location :
หนองคาย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]http://pumpim.bloggang.com
Free JavaScript from
Rainbow Arch

New Comments