chaiwatmsu
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ ห้ามผู้ใดละเมิด ลอกเลียน หรือนำส่วน
ใดส่วนหนื่งของข้อความใน Blog แห่งนี้ไปใช้
ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับ
อณุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
บล็อก จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติ
ไว้สูงสุด


New Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chaiwatmsu's blog to your web]
Links
 

 

บทความวิชาการ

๑ งานวิจัยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย เสนอต่อ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

๒ งานบันทึกข้อมูลเพลงไทยหายาก เสนอต่อมูลนิธิ Jemes H. W. Thompson.


การศึกษาระบบเสียงบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เขมรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕. (unpublished)
K 42316001 : สาขาวิชาเขมรศึกษา
คำสำคัญ : ภาษาเขมร/ระบบเสียงภาษาเขมร/เขมรในประเทศไทย
ชัยวัฒน์ เสาทอง : การศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (THE PHONOLOGICAL STUDY OF KHMER SPOKEN AT BAN SAMRONGBON, TAMBON SAIKHAW, AMPHOR SOIDAW, CHANTHABURI PROVINCE)อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ์. 257 หน้า. ISBN 974- 653 - 528 - 5
การศึกษาภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ใช้ทฤษฎีแทคมิมิค ศึกษาตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง พยางค์ จนถึงคำ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาษาเขมรบ้านสำโรงฯ ประกอบด้วยหน่วยเสียง 58 หน่วยเสียง เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะ 17 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระ 41 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะสามารถเกิดเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นได้ทั้ง 17 หน่วยเสียง และเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 14 หน่วยเสียง พยัญชนะควบกล้ำมีทั้งควบกล้ำสองตัว, สามตัว การควบกล้ำของพยัญชนะจัดเป็น 3 ชนิด คือ ควบกล้ำแท้, ควบกล้ำเทียม, และควบกล้ำข้ามพยางค์ หน่วยเสียงสระมีทั้งหน่วยเสียงสระเดี่ยวและหน่วยเสียงสระผสม โดยคุณภาพของเสียงมีทั้งสระธรรมดา และสระลมแทรก โดยความแตกต่างนี้มีนัยสำคัญทางสรวิทยา หน่วยเสียงสระเดี่ยวธรรมดามี 19 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระลมแทรกมี 15 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระผสมมี 7 หน่วยเสียง โดยแบ่งเป็นหน่วยเสียงสระผสมธรรมดา 4 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระผสมลมแทรก 3 หน่วยเสียง โดยความสั้น-ยาวของเสียงสระเดี่ยวมีนัยสำคัญทางสรวิทยา แต่ความสั้น-ยาวของเสียงสระผสมไม่มีนัยสำคัญทางสรวิทยา พยางค์มีพยางค์หลัก, พยางค์รอง, หน้าพยางค์, และพยางค์นาสิก โดยพยางค์หลักเป็นพยางค์แก่น และพยางค์รอง, หน้าพยางค์, และพยางค์นาสิกเป็นพยางค์ประกอบ การเน้นเสียงในพยางค์ไม่มีนัยสำคัญทางสรวิทยา คำมีคำพยางค์เดียว, คำสองพยางค์, คำสามพยางค์, และคำสี่พยางค์

K 42316001 : MAJOR : KHMER STUDIES
KEYWORD : KHMER LANGUAGE/KHMER PHONOLOGY/KHMER IN THAILAND
CHAIWAT SOUTHONG : THE PHONOLOGICAL STUDY OF KHMER SPOKEN AT BAN SAMRONGBON, TAMBON SAIKHAW, AMPHOR SOIDAW, CHANTHABURI PROVINCE. THESIS ADVISERS : Ph.D., ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH. 257 pp. ISBN 974 - 653 - 528 - 5
This master’s report presents the phonological study of the Khmer language spoken at Ban Samrongbon, Tambon Saikhaw, Amphor Soidaw, Chanthaburi Province. This study uses Tagmemic theory to analyse the phoneme, syllable, and the phonological word of the language. The result of this study shows that there are 58 distinguished phonemes. They are 17 consonant phonemes and 41 vowel phonemes. All consonant phonemes can occur initially and only 14 consonant phonemes occur finally. There are also two-consonants clusters and three-consonants clusters and all occur initially. The clusters can be divided as true cluster, cluster with juncture [  ], and cluster across syllable boundaries. Other 41 phonemes are vowels which can be classified as 19 normal single vowels, 15 breathy-voiced single vowels, 4 normal diphthongs and 3 breathy-voiced diphthongs. The length of single vowels are significant. There are major syllable, minor syllable, pre-syllable, and nasal syllable. Major syllables are considered as nuclear syllables whereas minor syllables, pre-syllables, and nasal syllables are considered as peripheral syllables. Stress in this language is predictable. Words in this language are mainly monosyllable, however, there are also disyllabic, trisyllabic, and quadrisyllabic words.

๔ ภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๒๓ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๔๗) 85-93.

ภาษาเขมรบ้านสำโรงบนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนหน่วยเสียงพยัญชนะใกล้เคียงกันกับภาษาเขมรถิ่นอื่น ๆ ที่มีผู้ศึกษาเอาไว้แล้ว แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากภาษาเขมรถิ่นอื่น ๆ คือ ภาษาเขมรถิ่นนี้ปรากฏลักษณะเสียงสระลมแทรก โดยเสียงสระลมแทรกนี้มีนัยสำคัญทางสรวิทยา คือสามารถเปรียบต่างระหว่างคำสองคำได้ ซึ่งนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานกันว่าเคยมีปรากฏการณ์จัดตั้งหน่วยเสียงระบบใหม่ขึ้นในภาษาเช่นว่านี้ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของภาษาเขมร ดังนั้นภาษาเขมรถิ่นนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาภาษาเขมรเชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบ
The language spoken at Ban Samrong, a village in the subdistrict of Saykhaw in the Soidaw district of Chanthaburi province, has consonants which are similar to those of other dialects. However, there are distinct, breathy voiced vowels which are different from other previously-studied dialects. This has been note that one stage of the transphonemicization of Khmer language identified by linguists. Therefore, this dialect is interesting and valuable for comparative and historical studies.

ดาวน์โหลดไฟล์ บทความ samrong_article_pdf.pdf

๕ ประสบการณ์การแปล : กรณีการดำเนินรายการวิทยุภาคภาษาเขมร, วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒๕ (ม.ค.-มิ.ย. 2549) 48-61.

ผู้เขียนเคยดำเนินรายการวิทยุ "เสียงจากบางกอก" ภาคภาษาเขมร ในประเทศไทย และพบว่า การใช้ภาษาเขมรในรายการมีความแตกต่างจากการใช้ภาษาเขมรมาตรฐานในประเทศกัมพูชาหลาย ๆ ประการ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ได้แก่ พื้นฐานของผู้ดำเนินรายการซึ่งมีทั้งสัญชาติไทยและกัมพูชา กลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย สถานที่ของข่าวสารที่มักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือกล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศไทย ความห่างไกลจากสังคมกัมพูชา ต้นฉบับที่นำมาแปลเป็นภาษาไทย เนื้อหาของข่าวสาร ล้วนแล้วแต่ทำให้งานแปลเป็นภาษาเขมรมีอิทธิพลภาษาไทยอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดคำยืมจากภาษาไทยและอิทธิพลของภาษาไทยจำนวนมากในรายการ รวมทั้งภาษาที่ใช้ไม่ตรงกับที่มีใช้ในภาษาเขมรมาตรฐานเท่าใดนัก เนื่องจากความห่างไกลจากสังคมกัมพูชาและสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้องต้น การใช้ภาษาเขมรในรายการจึงจัดได้ว่าเป็นภาษาเขมรที่มีความแตกต่างจากภาษาเขมรมาตรฐานในกรุงพนมเปญมากทีเดียว นอกจากนี้ยังทำให้เห็นสาเหตุหนึ่งของการสัมผัสภาษา อันเป็นจุดเรื่มต้นของการเกิดคำยืม และคำซ้อนขึ้นในภาษา
I have been working for the "Bangkok Calling" program, on radio Thailand in Khmer language and have found that the Khmer language used in the program is quite different from the Stadard Khmer used in Phnom Penh. There are many reasons for this such as background of the annoucers who are from Thailand and Cambodia, the varying background of the listeners, the location where the news events occured, which is mostly th Thailand, remotness from Cambodia and Phnom Penh, the original texts which are mostly in Thai, and the complicated contexts which all lead to unavoidable Thai influence in the translated texts. This causes various Thai to be temporarily used in the Khmer language and on the radio program. Furthermore, translated texts are not exactly the same as the stadard Khmer used in Phnom Penh. The remote Khmer language used in this radio program also shows how language contact, loaned words and combined words have occured.

ดาวน์โหลดไฟล์ บทความ Radio_Thailandpdf.pdf
 

Create Date : 27 มกราคม 2554    
Last Update : 27 มกราคม 2554 16:41:30 น.  

พืชเขมร-พืชไทย พืชไทยพืชเขมร

พอดีมีคนถามเรื่องชื่อพืชในภาษาเขมร ซึ่งเคยตั้งใจจะทำมานานแล้ว แต่ลืมเลือน เลยอัพไปเรื่อย ๆ ดีกว่า

ในแง่สมุนไพร อย่าเชื่อจริงจังนักเดี๋ยวผิดเพี้ยน กินแล้วตายจะมาว่า จขบ เอา

เพราะชื่อมันเลื่อนไหล ตามถิ่น ตามรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันของ ใบ ลูก ดอก ฯลฯ และเป็นอย่างนี้ทั้งสองภาษา

กก- ก็อก កក់
กรด, ตรษ – ตเราะห์ ​​​​​​​​​ត្រស់​​​​​​​
กระจูด – ตาโจต ​តាចូត
กระเจียบมอญ – โปต บารัง ពោតបារាំង
กระเฉด – กัญแชต កញ្ឆែត
กระชาย – คเจียย ខា្ជយ
กระดังงา – กดังเงีย​ ក្តាំងងា
กระถิน – กรอตุมเทต, กาทุมเทต, กตุม เตห์​​
กระถินนา, กระถินทุ่ง, หญ้าบัว – ซเมา ทเนาะ ตึก
กระทกรก – ว็วล ซาว มาว វល្លិសាវម៉ាវ
กระทือ – พตือ ផ្ទឺ
กระทุ่ม – กตุม, ทเกิว็
กระบก – จ็อมบ็อก
กระเม็ง – คมัญ ខ្មាញ់
กระสัง – กรอซังเตียบ​ ក្រសាំងទាប
กร่าง – ตราง ត្រាង
กรุงเขมา(เครือหมาน้อย) – ปเรียะห์ กรง ព្រះក្រុង
กฤษณา – จัน กรอซนา
กว้าว, ขว้าว – คเวา ខ្វៅ
กะดาด – กดาด ក្តាត
กะเรกะร่อน – ปรอเตียล บาย ด็อมเนิบ​​ ប្រទាលបាយដំណើប
กานพลู – กลัมปู
กุ่มน้ำ –
กุ่มบก –ทงัน ថ្អាន់
กูดชนิดหนึ่ง – ปรอมอย ด็อมเร็ย
แก้วมังกร – ซรอกา เนียก ស្រកានាគ
ขมิ้น – รเมียต រមៀត​ ល្មៀត
ขมิ้นอ้อย – ปรอเตียล ปเรียะห์ อ็องกอฺล​ ប្រទាល​ព្រះអង្កោល
ข่อย – ซนาย ស្នាយ
ขัดมอน – ก็นเตีย็ง บาย ซอ
ขาไก่ – มจุล เป็จ​ ម្ជុលពេច
ขาเขียต – จรัจ ច្រាច់
ขิง – คเญ็ย ខ្ញី
เขล็ง – กรอลัญ ក្រឡា្ញញ់
คนทีเขมา – ตรอเซียต ត្រសៀត
ครอบจักรวาล, ครอบฟันสี – ตบัล เกิน็
คางแมว – อัญจาญ
คึ่นฉ่าย – จี ตังออ
คุย – กุย គុយ
แคทุ่ง – จรอเนียง ច្រនៀង
โคกกระออม – อ็อมแบง แบก, เปงเปาะ ซรอฺม
จำปา – จ็อมปาเลือง ចំប៉ាលឿង
ชะพลู – จาปลู
ช้าวน้าว – พเลิว็ ก็องแกบ ផ្លូវកង្កែប
ชุมแสง – ปุมแซน, ก็อนแซง
ซ่อนกลิ่น – จันทู
ดอกเข็ม – ดอก เคิม็ ដកខឹម
ดองดึง – ซแลง ดองเดิง็​​ ស្លែងដង្តឹង​
ดีปลี – เด็ย ปเล็ย ដីប្លី​
เดือย – ซกวย ស្កួយ
แดงสะแง, แดงแขแหย – อ็อมแบง ทงัย​ អំបែងថ្ងៃ
ตดหมูตดหมา – ว็วฺล พอฺม វល្លិ៍ផោម
ตรอเกียจ – ผักสามหาว, ผักตบไทย
ต้อยติ่ง – ซเมา อัจ กก
ตะไคร้ – ซเลิก็ กเร็ย ស្លឹកគ្រៃ
ตะลิงปลิง – ตโรลึงตึง ទ្រលឹងទឹង
ตำลึง – บะห์ បះ
ติ้ว, แต้ว – ลเงียง ល្ងៀង
เตย(หอม) – เตย​ តើយ
เตยทะเล(เมีย) (ลำเจียก-ผู้) – รุมเจก, รุมเจก ซมด
เตยน้ำ – รุมเจก พนุม​ រំចេកភ្នំ
เตยหนู – รุมเจก ซรก​​​ រំចេកស្រុក​​
ถั่วฝักยาว – ซ็อนแดก กัว, ซ็อนแดก ตเริง
ถั่วแระ – ซ็อนแดก คเลิง็
ถั่วเหลือง – ซ็อนแดก เซียง
เถาย่านาง – ว็วล เยียว វល្លិយាវ
ทองหลางน้ำ – โรลัวะห์ พะอง
ทองหลางลาย – โรลัวะห์ บาย រលួសបាយ
ทับทิม – โตตึม ទទឹម
เทียนกิ่ง – กรอเปน ក្រពេន
เทียนนา – ซเมา ซัจ ตึก
โทงเทง - ซเมา เปงเปาะ ซรอฺม
เนียมหูเสือ – จี ซเลิก็ กระห์
บอน – ตราว ត្រាវ
บอระเพ็ด – บ็อนโดล เป็จ បន្តូលពេជ្រ​
บัวบก – ตรอเจียก กรัญ
บัวผัน-ผัวเผื่อน – รุมจ็อง
บัวสาย – ปรอเลิต็
บัวหลวง, บัวก้านแข็ง – ชูก
บานดึก – บาย ด็อมเนิบ
บานไม่รู้โรย – พกา ตุมฮู
บานเย็น – พกา มอฺง บวน
บุนนาค – โบะห์ เนียก
ปรง – ปร็อง ប្រង់
ประยงค์ – ตรอย็อง ត្រយង់
ปลัง – จ็อนล็อง ចន្លង់​
ปลาไหลเผือก – อ็อนตง ซอ អន្ទង់ស
ปาล์มน้ำมัน – โดง ปเรง ដូងប្រេង
เปราะ – เปราะห์ ប្រោះ
โป๊ยเซียน – เตวดา ปรัม เบ็ย ตึห์
ผกากรอง – ซเมา เจ็ญเจียน ស្មៅចិញ្ចៀន
ผักกาดน้ำ, หญ้าเอ็นยืด – ซลาบ จรอวา​ ស្លាបច្រវា
ผักคาวทอง, พลูคาว – จี ทป็วล ตเร็ย, จี ยับกา
ผักชี – จี วันซุย
ผักชีฝรั่ง – จี บ็อนลา ជីរ​បន្លា, จี บารัง ជីរបារាំង
ผักชีล้อม - พเลิว็ ก็องแกบ ភ្លៅកង្កែប​
ผักตบชวา – ก็อมพลอฺก កំផ្លោក
ผักตบไทย – ตรอเกียต ត្រកៀត
ผักเสี้ยน – โมเมียญ មមាញ
เผือก – ตราว​ ត្រាវ
ฝรั่ง – ตรอแบก ត្របែក
ฝ้าย – กัปบะห์ កប្បាស
ฝิ่น – อาเพียน អាភៀន
พริกไทย – มเร็จ
พลับพลึง – ก็อมพลึง កំភ្លឹង
พลู – มลู ម្លូ
พะยอม – โปเปล ពពេល
พันจำใบใหญ่ – โปเปล ពពេល
พุดซ้อน – มาละตี
พุดราชา – รนเตียะห์ บัญ
พุทรา – ปุตเรีย
แพงพวยน้ำ – ก็อมปีงปวย
โพ – โป
โพน้ำ, โพศรี, โพฝรั่ง – โรลัวะห์ บารัง
ไพล – ปนเล็ย ពន្លៃ
เฟื่องฟ้า – พกา กรอดาห์
แฟบ หรือ หูลิง – พนุม พแนง
มลิ – มลิห์ ម្លិះ
มะกรูด – กโรจ เซิจ ក្រូចសើច
มะกล่ำตาหนู – อ็องเกรม อ็องกร็อม
มะขวิด – คเวิต็ ខ្វិត
มะขามป้อม – ก็อนตวต​​ ปเร็ย​​ កន្ទួតព្រៃ​
มะเขือเทศ – เปง เปาะห์​ ប៉េងប៉ោះ​
มะเขือพวง – ตร็อบ ปต ลุมญอง
มะเดื่อ – ลเวีย ល្វា​
มะเดื่ออุทุมพร – เลียบ
มะนาว - กโรจ ชมา
มะพร้าว – โดง
มะพอก – ทโลก
มะพูด – ปโรโฮต
มะเฟือง – ซปือ
มะม่วง – ซวาย
มะม่วงหิมพานต์ – ซวาย จันตี
มะยม – ก็อนตวต
มะรุม – มรุม
มะสัง – กรอซัง
มะฮอกกานีใบใหญ่ – กร็วฺบ แบก
เมี่ยง, ชา – แต
โมกบ้าน – โปเป็จ จ็องวา
ไมยราบยักษ์ - ปเรียะห์ คลอบ เยียะ, บ็อนลา ยวน
ไมยราบเลื้อย – ปเรียะห์ คลอบ ด็อมเร็ย
ยอ – โญ
ยาสูบ – ทนัม จัวะ
ยี่หร่า – จี ปรอเฮอ
ยูคาลิปตัส – ปเรง คซ็อล ซเลิก็ ซอ
ราตรี – นากรี
ลางสาด – เลีย็งซาต
ลาน – ตเรีย็ง
ลำโพง – ซลัก
ลำไย – เมียน
ลูกดิ่ง – โรโยง
ลูกใต้ใบ – เอะเซ็ย พซ็อม ซรัจ
เล็บเหยี่ยว – ซ็องคัวฺ
เลี่ยน – ดอกฮาน, ซเดา คมอฺจ
ส้ม – กโรจ
ส้มกุ้ง - ตุมเปียงบายจู ปเร็ย
ส้มเกลี้ยง, ส้มตรา – กโรจ โปซัต
ส้มเขียวหวาน – กโรจ ควิจ
ส้มโอ – กโรจ ทลง
สมุลแว้ง – ซ็อมโบ ลแวง
สลอดน้ำ – ซล็อต
สลิด, ขจร – ซรอเลิต็
สะเดา – ซเดา
สะระแหน่ – จี อ็องกาม
สะอึก – ตเอิก
สัก – ไมซัก ปเร็ย
สัตบรรณ – อ็อมแบง ทงัย
สาบเสือ – ตนเตรียนแคต
สามสิบ – เมิม ซาม เสิบ็
สารภี – โซพี
สารภีป่า – โซะระพี
สาละ – ซาลละปรึก
สาหร่ายข้าวเหนียว – ซาราย
สำรอง – ซ็อมรอง
เสม็ด – ซมัจ
แสงจันทร์ – จ็อมปา คเจ็ย
แสลงใจ – ซแลง
โสน – ซนอฺ
หญ้าแห้วหมู – ซเมา กรอวาญ จรูก
หนอนตายหยาก – ก็อมเริก คุม, คลนคับ
หมาก – ซลา
หมามุ่ย – คแญ
หว้า – ปรีง
หัสคุณ – ก็อมเริก คุม
เหงือกปลาหมอ – ตรอเจียก กรัญ ซมต
แหนเล็ก – จอก เตีย
โหรพา – จี เนียง วง
องุ่น - ตุมเปียงบายจู
อัญชัน –อัญจ็วฺน, ซ็อนแดก บารัง
เอื้องเผ็ดม้า – ก็อนเตีย็งแฮ
เอื้องหมายนา - ตรอทก ត្រថុក
 

Create Date : 06 เมษายน 2553    
Last Update : 1 เมษายน 2557 16:42:29 น.  

งานประชุมบิณฑ์ชาวกัมพูชาในประเทศไทย


13 กันยายน 2552

ดูในปฏิทินวัฒนธรรมของกัมพูชานั้น ปีนี้ตรงกันกับวันที่ 18 แต่ไม่ได้สอบถามว่าไยจึงมาจัดวันที่ 13

เพราะที่สุรินทร์ก็จัดวันที่ 18 ครั้นได้ยินข่าวก็ไปแจม ๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าร่วม

จัดที่วัดศรีสุดาราม บางขุนนท์ เข้าแถวตักบาตรทำบุญกันเนืองแน่น สนุกสนาน

នៅវត្តស៊ីស៊ុដារ៉ាម​ បាងឃុនណុន បាងកកไม่ได้ช่วยอะไรเขาหรอก ช่วยกินอย่างเดียว สังเกตการณ์เฉยๆดูวิดิโอเล่น ๆ ฟังสำเนียงตักบาตรทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษคนมากมาย จนท. จากสถานทูตก็มาด้วย
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับภาษาเขมรก็มาหลายคนแถวยาว​​​ តម្រង់ជូរออกแนวเกาหลีก็มี
ที่เห็นใส่ชุดนักศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง สนใจมาร่วมศึกษาวัฒนธรรมเขมรท่านที่สนใจวัฒนธรรมเขมร กัมพูชา สามารถมาเข้าร่วมด้วยได้ เห็นว่ามีจัดทุก ๆ ปีที่วัดนี้มีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมหลายรูปมจูญวน ម្ជូរយូន​
แกงที่มีรสชาติเปรี้ยวนำ (ไม่อยากแปลว่าแกงส้ม) แบบญวน (จู-เปรี้ยว, มจู-ของเปรี้ยว)
ซึ่งดูคล้าย ๆ กัญ จัว ของเวียดนาม (กัญ-แกง, จัว-เปรี้ยว)
เมื่อนำมาทำในไทยจะเห็นว่าด้วยข้อกำหนดของวัตถุดิบ เช่น มะเขือเทศ
เมื่อมาทำในไทยไม่มีมะเขือเทศดิบขาย ก็ใช้มะเขือเทศสุกมาทำ จึงมีสีแดงในแกง
ขณะที่ในกัมพูชาใช้มะเขือเทศดิบ จึงดูเขียวๆ ทั้งหม้อ ส่วนผักอื่น ๆ มีฟักเขียว สับปะรด
มีตอกไข่เป็ดใส่ในแกงด้วย
โรยด้วยผักขะแยง ในกัมพูชานั้น ผักขะแยงมักชอบซอยใส่
แต่พอมาถึงเมืองไทยก็เด็ดใส่แบบคนไทยกอโกร์ កកូរ
แกงนี้เป็นอาหารยอดนิยม ได้กลิ่นมาก็รู้ว่ามีแกงกอโก เป็นแกงผักรวมที่อร่อย มีผักหลากชนิดมาก
เช่น ใบมะรุม มะละกอสับ มะเขือพวง ยอดมะระ ฟักทอง ฯลฯ หากเป็นของดีจะต้องมีลูกตาลอ่อน
ใส่ปลาร้าด้วยใส่เนื้อได้หลายอย่าง เช่น ปลาดุก เป็ด ไก่ หมู แต่ข้าพเจ้าชอบปลาดุก
แกงนี้พอมาถึงเมืองไทยก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มเฉยเลย

เราจะเห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลโดยแทบมิได้สังเกต
จากส่วนผสมของอาหารเมื่อข้ามประเทศ และยังคงถูกมองว่าเป็นอาหารของแท้อยู่
ที่น่าสังเกตคือคนทำก็เป็นคนกัมพูชา ไม่ใช่คนไทยที่ทำให้เหมือนแล้วไม่เหมือน

มีอาหารเขมรอยางหนึ่งที่อาจารย์สอนภาษาเขมรท่านหนึ่งทำมาให้กินในงานต่าง ๆ หลายครั้ง
เห็นทีไรก็ไม่เคยนึกว่ามันคืออาหารเขมรเลย ไม่เคยเห็นอาหารเขมรหน้าตาแบบนี้ในประเทศกัมพูชาต้มเนื้อประสมเครื่องในแบบไทยปนลาว

ស្ងោរគ្រឿងក្នុងសាច់គោ​

มีข้าวต้มมัดแบบเขมร (อ็อนซอม จรูก អន្សមជ្រូក ) ด้วย แต่ไม่ได้ถ่ายรูป เพราะฉกไม่ทัน มีคนฉกของดีไปก่อน

ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มาเข้าร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ครัวที่มาทำอาหารเขมรให้ข้าพเจ้ารับประทาน
ปีหน้าฟ้าใหม่ เจอกัน
 

Create Date : 14 กันยายน 2552    
Last Update : 14 มิถุนายน 2553 18:10:56 น.  

เพลงเขมร แนวโบราณ

พอดีไปเยี่ยมหน้าบล็อคคุณรุต เลยจารกรรมเพลงนี้มา ขอขอบพระคุณคุณรุต

บล็อคคุณรุต

เห็นว่าเพลงนี้ไพเราะดี แสดงวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม จึงจารกรรมมาเผยแพร่ต่อ

เครดิตเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นักร้องผู้หญิงนี้รู้สึกจะคือ แกว เพชรดา ดังมานานแล้ว แต่ผู้ชายนี่ไม่รู้จัก
ข้อสังเกตคือ ตอนจบเพลง ผู้หญิงยกมือไหว้นักดนตรีและผู้ร่วมแสดง แต่ผู้ชายนี่แค่โค้งคำนับ

 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 1:44:14 น.  

คำเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทยถิ่นอีสาน

คำเขมรที่มีความสัมพันธ์กับภาษาไทยถิ่นอีสาน

โดยมากมักพบว่าบางคำก็จะมีใช้ใน สปป.ลาว ด้วย แต่ไม่มีข้อมูลภาษาลาวใน สปป. ลาวมากนัก
เอาอีสานก่อน ซึ่งบางคำก็อาจพอจะสรุปได้ว่าเป็นคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นอีสาน
แต่ก็ไม่แน่นอนว่าจะเป็นเช่นนั้นทุกคำ จึงจั่วหัวว่าเป็นคำที่มีความสัมพันธ์

ก็จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่สัมพันธ์กับภาษาไทยกลางด้วยซึ่งมีมากมายและก็สามารถเทียบได้ง่ายอยู่แล้ว แต่คำที่ไม่สัมพันธ์กับภาษาไทยกลางแล้วสัมพันธ์กับภาษาเขมรโดยตรงเลยนั้นมีจำนวนน้อย แต่น่าสนใจ เพราะแสดงความสัมพันธ์กันโดยตรงไม่ผ่านไทยกลาง

ส่วนวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นอีสานนั้นใส่มั่ว ๆ

ก็จะสะสมไปเรื่อย ๆ ตามสไตล์ แต่ถ้ามีข้อเสนอก็ยินดีรับฟังครับท่าน

1 กลุ่มที่ไม่สัมพันธ์กับภาษาไทยกลาง

ภาษาไทยถิ่นอีสาน - ภาษาเขมร <ตัวเขียน> /อ่านว่า/ - คำแปล

เหี่ย -​ ហៀរ <เหียร> /เฮีย/ - (ของเหลว)หก, ไหล
เด้ -​ ដែរ <แฎร> /แด/ - เช่นกัน, เหมือนกัน, ด้วย, ล่ะ
สะนาก - ប្រណាក <บฺรณาก> /ปรอนาก/ - กรรไกรหนีบหมาก
จาน -​ ចារ <จาร> /จา/ - (ต้น)ทองกวาว

ที่พบว่าน่าจะสัมพันธ์กับเขมรโบราณก็มี เช่น

โสก - O.K. chok ไม่พบในเขมรปัจจุบัน - แหล่งน้ำประเภทหนึ่ง (โฉกครรคยาร์ ในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ = โสกตะเคียน)
ผาแดง(นางไอ่) - O.K. kamratenยศระดับหนึ่งในสมัยโบราณของเขมร

2 กลุ่มที่ปรากฏในภาษาไทยกลางด้วย

ภาษาไทยถิ่นอีสาน - ภาษาไทยกลาง - ภาษาเขมร <ตัวเขียน> /อ่านว่า/ - คำแปล

เพ็ก - ประกายพรึก - ផ្កាយព្រឹក <ผฺกาย พฺรึก> /พกาย ปรึก/ - ดาวประกายพรึก
พ่อง - ผอง -​ ផង <ผง> /พอง/ - ด้วย
ตูบ - ตูบ - តូប <ตูบ> /โตบ/ - เพิง
ผือ - ปรือ - ប្រី <ปฺรี> /ปเร็ย/ - (ต้น)ปรือ (K. *อือ ref. เขมรจันทบุรี )
เม็ก - เสม็ด - ស្មាច់ <สฺมาจ่> /ซมัจ/ - (ต้น)เสม็ด

กลุ่มนี้มีเยอะ มากมาย​ แต่ยกมาแค่นี้​

ส่วนต่อไปเป็นชื่อสถานที่ในอีสาน และเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กับภาษาเขมร

ชื่อสถานที่ - <ตัวเขียน> /อ่านว่า/ - คำแปล

(หนอง)แวง - <แวง> /เวง-แวง/ - ยาว
(ขาม)สะแกแสง - <แฉก แสรง> /ชแก ซแรง/ - หมา+ขี้เรื้อน > (ต้น)สะแกแสง
(หนองวัว)ซอ - <ส> /ซอ/ - ขาว
(ขามทะเล)สอ - <ส> /ซอ/ - ขาว
(นา)จะหลวย - <โชรย> /จโรย/ - ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นแหลมออกไป
(เลิงนก)ทา - <ททา> /โตเตีย/ - นกกะทา
จังหาร - <กงฺหาร> /ก็องฮา/ - กังหัน, ระหัดวิดน้ำ, พัดลม
เสล(ภูมิ) - <แสล> /ซแล/ - ตะไคร่น้ำ
(นิคมน้ำ)อูน - <อูร> /โอ/ - ห้วย
(นา)เชือก - <ฌฺลีก> /ชลีก/ - (ต้น)รกฟ้า
(อำเภอ)กระนวน - <สฺนัวล> /ซนวล/ - (ต้น)สนวน

ส่วนชื่อสถานที่แถวอีสานใต้มีมากมาย เพราะสัมพันธ์กับชาติพันธ์เจ้าของพื้นที่อยู่แล้ว

แลกเปลี่ยนได้นะครับ
 

Create Date : 15 มิถุนายน 2552    
Last Update : 1 มิถุนายน 2553 23:24:08 น.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.