บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 ธันวาคม 2550
 
All Blogs
 
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ ของ Maslow

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ( Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation )Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ

Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กำเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงลำดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลำดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโล มีการเรียงลำดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ำสุด

จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามลำดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้

1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs ) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน


ที่มีอำนาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการดำรงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งทำให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslowอธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสำหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก ชีวิติของเขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอื่นๆ นอกจากนี้จะไม่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นนี้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพื่อแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือน้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่กักขังเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่างๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอื่น หรือใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอดตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบินตก จากปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอื่นๆ และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ

2. ความต้องการความปลอดภัย(Safety needs)


เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพออาศัยผู้อื่น ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทำให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังคำพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้กำลังใจ

Maslow กล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ทำให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยังทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และนำไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย

ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ทำงานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทำงานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะทำให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ทำให้บุคคลรู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ำท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้

Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ำคิด-ย้ำทำ (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากำลังประสบเหตุการณ์ทที่ร้ายกาจและกำลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพึ่งพาอาศัยได้

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)


ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อื่น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) สำหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว่า ความรักที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ำว่าความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้ความรักต่อผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อื่น การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทำให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้ และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ

สิ่งที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจำนวนมากที่มีความลำบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นนี้ Maslow กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก Maslow เปรียบเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือน้ำมันนั่นเอง (Maslow 1970 p. 170)

4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs)


เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทำให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others)

4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอำนาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในงานภาระกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง

4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทำซึ่งทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของลำดับชั้นในเรื่องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย่างที่ Maslow นำมาอ้างคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าการตอบสนองความต้องการความรักของเธอได้ดำเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือ และหันมาใช้ความพยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระทำเช่นนี้ของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

ความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทั่วๆ ไป เป็นความรู้สึกและทัศนคติของความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละกำลัง การมีความสามารถ และความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวนี้ย่อมนำไปสู่ความรู้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู้สึกไม่พอเพียง เกิดความรู้สึกอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ (negative) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชีวิต และประเมินตนเองต่ำกว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่อง และยอมรับจากผู้อื่นอย่างจริงใจมากกว่าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต้องการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการคำชมเชยจากผู้อื่นมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือยกย่อง มีพื้นฐานจากการกระทำของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก

5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs)


ถึงลำดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการลำดับขั้นก่อนๆ ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทำพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงวจุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” Maslow ( 1970 : 46)

ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะดำเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58)

ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะในศิลปินเท่านั้น คนทั่วๆ ไป เช่น นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด

Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ Mark ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเป็นนักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอื่นๆ อาจจะอธิบายว่าทำไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ตั้งแต่วัยเด็ก ขณะที่ Adler อาจมองว่ามันเป็นความพยายามเพื่อชดเชยความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต ขณะที่ Bandura สัมพันธ์เรื่องนี้กับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark กำลังจะพุ่งตรงไปเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ในอาชีพโดยความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ Mark ให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถ้า Mark ได้ผ่านกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและในที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในตำแหน่งตำรวจสืบสวน ซึ่งงานในหน้าที่นีจะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกันการว่าจ้างและความมั่นคงสำหรับชีวิต เมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้ Mark จะทำอย่างไร ถ้าคำตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือความต้องการความปลอดภัย สำหรับการวิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็นตำรวจสืบสวน เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง

ทำไมทุกๆ คนจึงไม่สัมฤทธิผลในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องการแสวงหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน จากงานวิจัยของเขาทำให้ Maslow สรุปว่าการรู้ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจำเป็นบังคับ ส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจำนวนน้อยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว่าการนำศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้ว่า ตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนั้นจะได้รับการส่งเสริมได้อย่างไร มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตนจึงทำให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของบุคคลดังนี้

อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คือแบบพิมพ์ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งกำหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็นชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชาย เช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ่อนโยน สิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (unmasculine) หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิงขึ้นอยู่กับจิตวิทยาพัฒนาการของผู้หญิง เป็นต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์ที่ดี” มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง

ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสำเร็จ แสวงหาความอบอุ่น และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง


Create Date : 07 ธันวาคม 2550
Last Update : 7 ธันวาคม 2550 15:36:56 น. 56 comments
Counter : Pageviews.

 
ขอบพระคุณอย่างสูงนะค่ะ
กำลังเรียนอยู่พอดิบ พอดีเลย


โดย: ยอพระกลิ่น วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:16:30:34 น.  

 
เนื้อหาดีอ่านเข้าใจง่าย เด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


โดย: parm IP: 202.29.24.193 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:15:43:52 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ นายเก่าให้หาอยู่ ขอบคุณจริง


โดย: แต๋ม IP: 58.8.227.252 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:20:37:32 น.  

 
THANK YOU FOR INFORMATION


โดย: TUCKKY IP: 203.158.215.80 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:10:52:55 น.  

 
ดีใจจังที่บังเอิญเข้ามาเจอ
กำลังจะวิเคราะห์ตัวละครใน Tuesdays with Morrie กับ Theory นี้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับTheoryนี้ แบบที่อ่านง่ายๆหน่อยนะค่ะ ได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: พร้าว IP: 203.107.219.234 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:16:15:30 น.  

 
ข้อมูลดีมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขอนุญาตนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนนักศึกษานะคะ


โดย: ครูแอ้ IP: 202.29.6.177 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:48:02 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ ๆ ๆข้อมูลครบ


โดย: เต๋า IP: 202.28.62.245 วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:10:46:16 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมุลค่ะ


โดย: เด็กม เกษตร IP: 158.108.159.79 วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:10:48:39 น.  

 
แหล่งอ้างอิงจากที่ไหนครับ หนังสือเล่มไหน หน้าที่เท่าไร ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง ขอด้วยครับ


โดย: นักวิจัย IP: 118.172.73.181 วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:14:11:13 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ

ช่วยได้เยอะเลยค่ะ


โดย: ^0^ IP: 58.8.160.81 วันที่: 27 มีนาคม 2552 เวลา:21:58:04 น.  

 
จขอบคุณมากนะค่ะ อาจารย์กำลังให้หาอยู่พอดีเลย


โดย: เด็กอาชีวอุบลคร้า.... IP: 222.123.204.247 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:09:30 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับ อาจารย์กำลังให้หาอยู่พอดี


โดย: เทคนิคร้อยเอ็ด IP: 192.168.0.109, 117.47.10.154 วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:13:10:49 น.  

 
THANKS VERY MUCH FOR THE IMFORMATION

MY NAME IS NID


โดย: NIDDY AND FRIEND IP: 124.122.80.231 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:21:30:33 น.  

 
DAMN IT LOVE THIS IMFORMATION

FROM DAMIAN


โดย: PARADEE AND FRIEND IP: 124.122.80.231 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:21:32:05 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


โดย: ใหม่ IP: 124.122.169.70 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:15:36:07 น.  

 
อ่านจบแล้ว เข้าใจ ด้วย

พร้อมสอบพรุ่งนี้ คะ

ขอบคุณ น่ะ คะ


โดย: dek mornor IP: 110.164.231.57 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:16:49:36 น.  

 
เนื้อหาเข้าใจง่ายดีคับ

ขอบคุนคับ


โดย: zee IP: 192.168.67.37, 202.28.68.202 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:40:21 น.  

 
เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

เรียนมาแล้วแต่ว่าทำให้เข้าใจได้มากยิ่งข้น


โดย: kdu IP: 192.168.182.19, 124.121.173.230 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:16:58:29 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: monjang IP: 222.123.140.15 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:18:19:56 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: kid IP: 202.28.249.94 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:06:54 น.  

 
มีการประยุกต์ทฤษฏีของมาสโลว์กับการพยาบาลไหมคะ


โดย: แอน IP: 202.28.78.149 วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:15:31:31 น.  

 
ขอแหล่งอ้างอิงได้ไหมคะ


โดย: นักวิจัยฝึกหัด IP: 125.27.236.203 วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:21:17:05 น.  

 
อยากได้ขื่อ ผู้แต่งค่ะ จะได้เอาไปลงใน thesis
ค่ะ


โดย: Lisa IP: 27.130.39.26 วันที่: 12 มกราคม 2554 เวลา:22:45:52 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: GG IP: 61.90.28.9 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:23:20:22 น.  

 
จะขอแหล่งอ้างอิงจากที่ไหนครับ หนังสือเล่มไหน หน้าที่เท่าไร ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง ขอด้วยครับ จะเอาไปเป็นอ้างอองในthesisครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ


โดย: 2324 IP: 110.169.199.202 วันที่: 5 มิถุนายน 2554 เวลา:12:43:06 น.  

 
แหล่งอ้างอิงจากที่ไหนคะ หนังสือเล่มไหน หน้าที่เท่าไร ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง อยากทราบเอาไปทำ IS ค่ะ
กรุณาแจ้งที่ a_nitcharee@hotmail.com


โดย: ณิชชารีย์ IP: 58.11.88.11 วันที่: 15 มิถุนายน 2554 เวลา:22:24:17 น.  

 
เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอทราบแหล่งอ้างอิงของหนังสือ รบกวนด้วยค่ะ กำลังทำ thesis ค่ะ
ช่วยตอบกลับที่ narumkann@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: kingkarn IP: 180.210.216.131 วันที่: 13 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:24:51 น.  

 
ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ


โดย: ปังปอนด์ IP: 58.8.44.242 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:46:16 น.  

 
รบกวนขอแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้วยนะค่ะ ทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะรบกวนตอนกลับที่ Nun_phond@hotmail.comด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ


โดย: ปังปอนด์อีกแล้ว IP: 58.8.44.242 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:53:53 น.  

 

ขอบคุณมาก ๆ เลย มีประโยชฯอย่างยิ่ง เพราะอยากนำไปพูดให้ลูกน้องฟังที่โรงเรียนอยู่


โดย: วช. IP: 110.49.233.68 วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:22:04:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ กำลังทำรายงานเหมือนกันค่ะ อยากจะได้แหล่งอ้างอิงน่ะค่ะ ช่วยแนะนำหนังสือหน่อยได้ไหมคะ รบกวนอาจารย์ตอบกลับมาที่เมลล์นี้นะคะ shoujo_lolita@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: Shoujo Lolita IP: 161.200.51.184 วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:13:53:04 น.  

 
ขอบคุณมากคะสำหรับเนื้อหา กำลังเรียน ป.โท และทำรายงานเกี่ยวกับทฤษฏีที่เกี่ยวข้องแรงจูงใจ


โดย: เทียนนส่องแสง IP: 118.174.109.45 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:13:23:04 น.  

 
ขอบคุณมากคะสำหรับเนื้อหา กำลังเรียน ป.โท และทำรายงานเกี่ยวกับทฤษฏีที่เกี่ยวข้องแรงจูงใจ


โดย: เทียนนส่องแสง IP: 118.174.106.23 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:13:29:17 น.  

 
ได้้ความรู้ดี ถ้าอ้างอิงแหล่งที่มาได้ก็จะเยี่ยม จะได้ตามไปค้นคว้าได้ต่อ...แฮ่ๆๆๆๆ อดเลย


โดย: etyoi IP: 103.1.166.200 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:17:05:21 น.  

 
ขอบคุณที่ครับ


โดย: ouiouii IP: 110.77.241.74 วันที่: 9 ตุลาคม 2554 เวลา:13:03:55 น.  

 
ขอบคุณครับ....กำลังเรียนเลยครับ


โดย: ก้องภพ IP: 183.89.224.58 วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:13:51:59 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: sa IP: 202.29.26.252 วันที่: 8 มกราคม 2555 เวลา:10:29:14 น.  

 
ดีมากครับ
ตอนนี้ ผมกำลังเรียนปริญญาโท อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ช่วยแนะนำด้วยครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับด้วยนะครับ
wwongdee@gmail.com


โดย: wan IP: 171.7.122.140 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:00:07 น.  

 
แหล่งอ้างอิงจากที่ไหนคะ ชื่อหนังสือ หน้าที่เท่าไร ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง อยากทราบเอาไปทำworkshopส่งอาจารย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
kst_23712@hotmail.com


โดย: Saowa K. IP: 58.8.10.131 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:24:45 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ช่วยได้เยอะเลยจริงๆ


โดย: พู IP: 124.120.158.178 วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:10:30:07 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: nipolk IP: 171.4.107.69 วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:9:57:49 น.  

 
มีทฤษฎีความปลอดภัยไหมค่ะ
อยากได้จังค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: เด็กทวิ IP: 182.52.108.122 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:15:55:55 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ กำลังต้องการข้อมูลพอดีเลย ^^


โดย: น้ำ IP: 110.168.83.97 วันที่: 19 เมษายน 2556 เวลา:12:15:55 น.  

 
ขอแหล่งอ้างอิงหน่อยค่ะ กำลังทำ IS อยู่
รบกวนตอบกลับที่ oil-ja@hotmail.com
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: ออย IP: 182.52.88.250 วันที่: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:58:21 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อมากค่ะ


โดย: aunlie IP: 203.158.176.20 วันที่: 24 สิงหาคม 2556 เวลา:14:46:52 น.  

 
ก็ก๊อปมาจากวิกิไม่ใช่เหรอ อันนี้


โดย: - - IP: 171.101.198.22 วันที่: 3 ตุลาคม 2556 เวลา:17:45:33 น.  

 
ขอบคุณค่ะ กำลังอ่านเรื่องนี้สอบพอดีเลย


โดย: เปีย IP: 171.5.138.111 วันที่: 8 ตุลาคม 2556 เวลา:10:43:55 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้น่ะค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ


โดย: ปูเป้ IP: 49.230.191.134 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:37:26 น.  

 
รบกวนของแหล่งอ้างอิงหน่อยครับ พอดีทำ IS อยู่อ่าครับ
รบกวนตอบมาทางเมล์นี้หน่อยนะครับ
m_zerzaa@hotmail.com

ขอคุณล่วงหน้าครับ


โดย: ไมค์ IP: 223.207.135.123 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:55:32 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ


โดย: mm IP: 27.55.85.119 วันที่: 26 มกราคม 2558 เวลา:20:24:53 น.  

 
พอดีทำ The sis ป โท มหิดล อยู๋ครับ ต้องการทราบชื่อผู้แต่งอะครับ จะเอาลงอ้างอิงครับผม ขอบคุณมากครับ

ID LINE : Capmoo_69
Mail : Kwanchai_umpairut@hotmail.com

***ขอบพระคุณอย่างสูงครับ***


โดย: อยากทราบผู็แต่งครับ IP: 58.10.212.218 วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:22:15:25 น.  

 

พอดีกำลังทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนค่ะ
อยากจะขออ้างอิงเพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ค่ะ

ชื่อจริงและนามสกุลคุณได้นะค่ะ

รบกวนช่วยส่งมาทาง E-mail : jetiyaboon@gmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: อยากทราบผู้แต่งค่ะ IP: 171.98.214.95 วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:10:21:47 น.  

 
reekadorosey07 @
gmail.com

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและมีการรับประกัน 100% กู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงนี้ นอกจากนี้เรายังได้ออกเงินให้กู้ยืมในยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์เป็น 2% ของสินเชื่อทั้งหมดหากคุณสนใจที่ได้รับกลับมาให้เราผ่าน reekadorosey07 @
gmail.com ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.Reekado


โดย: Mr,Reekado IP: 37.59.6.32 วันที่: 17 ตุลาคม 2558 เวลา:6:07:28 น.  

 
reekadorosey07 @
gmail.com

คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและมีการรับประกัน 100% เงินกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ นอกจากนี้เรายังได้ออกเงินให้กู้ยืมในยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็น 2% ของสินเชื่อทั้งหมดหากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน reekadorosey07 @
gmail.com ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.Reekado


โดย: Mr,Reekado IP: 94.23.252.21 วันที่: 22 ตุลาคม 2558 เวลา:5:21:37 น.  

 
รบกวนขอข้อมูลอ้างอิงหน่อยนะคะพอดีจะต้องเอาไปทำรายงานน่ะคะ
fangrung216@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าคะ


โดย: ฟาง IP: 202.29.83.10 วันที่: 30 ตุลาคม 2558 เวลา:17:17:23 น.  

 
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: Nam IP: 1.47.198.226 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:20:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#11


 
wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 174 คน [?]

ถ้าจะสอบถามอะไร กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือที่ Facebookผู้ชาย อารมณ์ดี เรียนรู้ชีวิตรอบด้าน
พูดตรงจนอาจจะไม่เข้าหูคน แต่ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้คิด
รับฟังหากมีเหตุผล เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะถูกเสมอไป
จริงใจ และ จริงจัง

ทำสิ่งใดต้องทำให้ดีกว่าดีที่สุด
ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย

Wiboon Joong

Create Your Badge


free web page hit counter<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.