BlogGang Popular Award#11


 
sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 
สรุประเบียบงานสารบรรณ


สรุประเบียบงานสารบรรณ
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526”
2. “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย
3. “ส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ”หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และหมายความรวมถึงคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ
4. หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่
– หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
– หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
– หนังสือที่หน่วยงานอื่นได ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
– เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
- เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
5. หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ
- หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
- หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
- หนังสือประทับตรา คือ หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อกำกับตรา
- หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่
1. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ
- หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
2. แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือกรณีไดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่

1. หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จำเพาะเจาะจงใช้กระดาษตราครุฑ
2. รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
3. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยทันทีที่ได้รับหนังสืนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรรับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบ โดยมีคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตำแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัว พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประเพณีนิยม

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยกำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ในเก็บเป็นเอกเทศ เมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ
อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือต่อไปนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. หนังสือหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นไดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน ว่าด้วยการนั้น
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่องที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกันให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป หรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม ศิลปากรกำหนด
4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้

การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด
2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
3. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการการทำลายหนังสือประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

โดยปกติงานสารบรรณส่วนของสาระสำคัญตามเนื้อหาที่สรุปได้ดังข้างต้น แต่หลักการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ ส่วนใหญ่คืองานธุรการ งานธุรการจะมีหนังสือ 2 เล่ม คือหนังสือรับ เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่จะประทับหนังสือรับด้านขวาบน เพื่อระบุเลขที่หนังสือ วันเดือนปีที่รับหนังสือ เวลาที่รับหนังสือ และตรวจเช็คว่าหนังสือที่ได้รับเกี่ยวข้องกับงานส่วนใด แล้วนำหนังสือที่รับมาส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเล่มที่ 2 คือหนังสือส่ง จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานจะออกหนังสือไปยังหน่วยงานอื่น ดังตัวอย่าง หนังสือที่ส่งออกภายนอก
วันที่................ เดือน ............ปี................
เรื่อง ........................................................................................................
เรียน .........................................................................................................
(เนื้อเรื่อง เคาะ 10 ตัวอักษร.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(ชื่อ-สกุล ....................................... )
ตำแหน่ง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โทรศัพท์….........................
โทรสาร ......................................


ตัวอย่างดังกล่าวเป็นหนังสือที่ส่งออกไปยังหน่วยงานอื่นๆภายนอก ข้อความอื่นๆให้ดูเนื้อเรื่องและหน่วยงานที่เราต้องการจะส่งหนังสือออกไปเพื่อติดต่อราชการ มุมซ้ายด้านบนจะเป็นเลขที่ของหน่วยงานของเจ้าของเรื่อง และเลขที่ประจำของหน่วยงานนั้นๆ เช่น มท 0842.18.1/ว 103 มท (ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 0842(เลขที่ของหน่วยงาน).18(เลขที่หน่วยงานย่อย).1(เลขที่ผู้รับงานเพื่อนำไปปฏิบัติ )/ว (คือหนังสือเวียน) 103 (จำนวนเลขหนังสือที่ออกจากหน่วยงาน) กรณีทำหนังสือส่งให้ทำสำเนาคู่ฉบับ เพื่อเก็บไว้กับต้นเรื่อง อีก 1 ฉบับ

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ติดต่อภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหนังสือบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (คือชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือ)
ที่ (หน่วยงาน เลขที่ของหน่วยงาน/................) วันที่.......เดือน........ปี............
เรื่อง ........................................................................................................
เรียน ..........................................................................
(เนื้อเรื่อง เคาะย่อหน้า 10 ตัวอักษร...............................................................................................
¬...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................)
(ย่อหน้า............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(ชื่อ-สกุล..............................)
ตำแหน่ง


หนังสือบันทึกข้อความให้เก็บไว้กับต้นเรื่อง

ตัวอย่างเกี่ยวกับประกาศ ประกาศให้ทำ 3 ฉบับ 1 ฉบับจริงใช้ตราครุฑใช้ติดกับสมุดประกาศของหน่วยงาน สำเนาคู่ฉบับใช้แนบไว้กับต้นเรื่อง สำเนาไว้ให้เจ้าของเรื่องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะคำสั่งก็ให้ใช้วิธีปฏิบัติ
เช่นเดียวกับประกาศ(ชื่อหน่วยงานผู้ออกประกาศ)
เรื่อง ...................................................................................................
................................................
(เนื้อเรื่องเคาะ 10 ตัวอักษร...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................)
(ย่อหน้า.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.(ชื่อ-สกุล.....................................)
ตำแหน่งตัวอย่างคำสั่ง


(คำสั่ง ..ชื่อหน่วยงานที่ออกคำสั่ง)
ที่ / ปี พ.ศ. (เลขที่คำสั่ง)
เรื่อง .................................................................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(เนื้อเรื่องเคาะ 10 ตัวอักษร............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)
(ย่อหน้า............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่..........................เดือน............................ปี...................(วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้)
สั่ง ณ วันที่ เดือน พ.ศ. (วันที่ออกคำสั่ง)


(ชื่อ-สกุล..................................)
ตำแหน่งCreate Date : 09 มิถุนายน 2551
Last Update : 28 มกราคม 2552 10:30:07 น. 25 comments
Counter : Pageviews.

 
หวัดดีเอ๋เพื่อนเลิฟ ไปเยี่ยมบล็อคฉันด้วยน๊า คิคิ


โดย: หน่อย (tingnoy ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:04:40 น.  

 
หวัดดีจ้าการ์ตูนใหม่มาแว่ว update ทุก 2 วัน

ฮาขี้แตกจิงๆไม่ได้โกหก อิอิยิ้มกับการ์ตูนเรื่องใหม่ คลิกที่รูปได้เย้ยฮับโดย: พลังชีวิต วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:21:50 น.  

 
ขออนญาตแจ้งข่าวสารมีเว็บคลิกเปิดใหม่ของไทยครับเพิ่งเปิดได้ 4 วันครับ ขอเชิญเพื่อนๆ
มาร่วมเป็นต้นสายร่วมกันครับที่นี่เลย
http://siambux.com/?r=pchstudio


โดย: ml (berserg ) วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:10:34 น.  

 
เป็นข้าราชการหรือปล่าวนี่โดย: boyblackcat วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:04:04 น.  

 
มาทำความรู้จัก ขออนุญาต แอ้ด เป็นเพื่อนนะคะ อยากคุยด้วย เราอยู่ในสายงานเดียวกันค่ะ ศิษย์ สถาบันเดียวกันค่ะ ขออนุญาตหลังไมค์ นะคะ


โดย: โมกสีเงิน วันที่: 1 สิงหาคม 2551 เวลา:15:02:22 น.  

 
ดีใจว่ามิตรภาพนี้ได้รับการตอบรับด้วยมิตรภาพเช่นกัน
มีคำปรึกษาขอใช้หลังไมค์นะคะ


โดย: โมกสีเงิน วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:7:21:23 น.  

 
สวัสดีดีจ้า ขอบคุณนะที่แวะไปเยี่ยม


โดย: nirin_18 วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:8:03:31 น.  

 
ดีจ้าวันนี้วันเกิดผมฮับ
เลยเอาสิ่งดีๆมาฝาก
ดีใจที่ได้เป็งเพื่อนกังโดย: พลังชีวิต วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:10:49:05 น.  

 
เอ๋ ทำไรอยู่อ่ะ ยุ่งปะ แวะมาทักทายจ้า


โดย: โมกสีเงิน วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:11:53:48 น.  

 
..............................
คนไทยแอบเครียดกันมิใช่น้อย อยากให้ชวนเพื่อนคุณมาอ่านเรื่องนี้
แล้วจะรู้ว่าชีวิต มีค่ากว่าที่เราคิด เสมอ


..................................
กฎ 23 ข้อ ทำให้บล็อกน่าสนใจมากขึ้น
คลิกเยย

..................................โดย: พลังชีวิต วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:14:01:48 น.  

 
เอ๋พี่ว่าเปลี่ยนบล๊อกใหม่ได้แล้วววว จ้าโดย: โมกสีเงิน วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:9:54:21 น.  

 
งานวิชาการมันเครียดนะ เอ๋ เอาเบาๆ บ้างดีกว่าจ้า


โดย: โมกสีเงิน วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:12:02:24 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: nuy IP: 202.149.24.129 วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:22:08:23 น.  

 
ขอบคุณมากมาย


โดย: เก๋ IP: 124.157.237.206 วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:14:04:40 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันความรู้


โดย: sujang_kawaii IP: 125.25.118.20 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:59:44 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ขวัญค่ะ IP: 222.123.144.25 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:14:12:31 น.  

 

อยากทราบ
หน้า.....หลัง...บน...ล่าง...กี่ ซ.ม.กันครับเพราะดูในหนังสือระเบียบสารยรรณกับในเวบไซด์แล้วไตรงกันงงจังเลยช่วยตอบด้วย


โดย: จ่อย IP: 117.47.55.153 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:12:27 น.  

 
สรุปพรบ. ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆ พึ่งจะหาเจอ แบบนี้ เรามีแต่ไฟล์เสียง ขอบคุ๊ณ ขอบคุณจริง ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เมย์ รังสิต IP: 124.121.201.4 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:17:32:09 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆจ้า


โดย: maew IP: 61.19.114.11 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:07:20 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: 123 IP: 119.42.82.27 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:36:15 น.  

 
ขอบคุณคร้า


โดย: หมูชมพู IP: 113.53.138.5 วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:16:13:46 น.  

 
ขอบคุณคะ


โดย: รา IP: 125.25.212.151 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:14:37:48 น.  

 
ขอบคุณข้อมมูลที่ดี ๆ นะคะ


โดย: เอ๋ IP: 203.113.122.58 วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:53:25 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งบันค่ะ


โดย: nim IP: 49.230.172.157 วันที่: 7 ธันวาคม 2556 เวลา:15:30:33 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: เณอ IP: 61.91.4.2 วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:16:05:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.