รับตรง สอบตรง 56 ข่าวสอบตรง สอบตรง56 สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,volleyballthailandclub volleyball
 
ข้อสอบผอ.1

ชุดที่ 1
1. ผู้ใดไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ข. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ค. ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ง. ดร.จักรพรรดิ วะทา
3. วินัยข้าราชการครูข้อใดที่ไม่สามารถลดโทษต่ำกว่าไล่ออกได้
ก. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม
ค. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพียงครั้งเดียว
ง. เสพสุราเป็นอาจิณ
4. กรณีคู่กรณีไม่พอใจคำพิพากษา หรือคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น อาจอุทธรณ์คำพิพากษา
หรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกี่วัน
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 45 วัน
ง. ภายใน 60 วัน
5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ก. เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทำต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัว
ข. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางละเมิด
ค. ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย
ง. ให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมินเฉพาะการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

6. ผู้เสียหายจะร้องทุกข์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อศาลใด
ก. ศาลแพ่ง
ข. ศาลอาญา
ค. ศาลอุทธรณ์
ง. ศาลปกครอง
7. ในกรณีผู้เสียหายในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 90 วัน
8. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก้ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช่ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐ
ข. ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ
ค. ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว
ง. ได้ เพราะเจ้าหน้าที่กระทำการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
9. การประนีประนอมยอมความในทุกขั้นตอนในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงการคลัง
ค. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย ฟิล์ม
ข. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของการบันทึกภาพหรือเสียง
ค. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการใด ๆ ที่บันทึกไว้ได้Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2552 13:31:35 น. 19 comments
Counter : 1201 Pageviews.

 
ขอเฉลยด้วยค่ะ


โดย: นัทธมน กล้ารบ IP: 125.26.100.134 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:28:56 น.  

 
ดูเฉลยได้ที่ไหนครับ ขอบคุณ
แจ้งหน่อยครับ สนใจ
wat_bum@hotmail.com


โดย: ระ IP: 118.175.239.120 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:11:54:48 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ใช้บริการคะ


โดย: พิมพ์ลภัสส์ IP: 10.250.165.131, 203.172.199.254 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:02:36 น.  

 
ขอเฉลยด้วยขอบคุณ


โดย: ทวี IP: 118.172.152.238 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:13:27:16 น.  

 
ขอเฉลยด้วยขอบคุณ


โดย: ทวี IP: 118.172.152.238 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:13:27:45 น.  

 
ดีมากๆๆๆ


โดย: พิมพ์ IP: 125.27.62.35 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:15:26:22 น.  

 
ขอเฉลย


โดย: คนอง IP: 117.47.164.98 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:10:37:43 น.  

 
what


โดย: yoye IP: 118.175.29.105 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:12:33:49 น.  

 
ขอข้อสอบครับ


โดย: ทักษิณ อุปรี IP: 125.26.217.208 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:11:29:04 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยนะครับ KTB_Music2007@hotmail.com


โดย: กฤษณะ IP: 180.180.28.153 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:16:03:08 น.  

 
ขอเฉลยด้วยจ๊ะ ขอบคุณณมาก


โดย: ธันยพร ราชสีฆ์ IP: 125.25.163.11 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:9:26:08 น.  

 
ขอเฉลยด้วยครับ ขอบคุณในความอนุเคราะห์


โดย: ครูบ้านนอก IP: 118.172.102.222 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:49:59 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคะ


โดย: จรัส IP: 115.87.20.106 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:22:32:49 น.  

 
ขอเฉลยด้วยค


โดย: สมบัติ IP: 180.180.164.171 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:42:49 น.  

 
ขอเฉลยข้อสอบผอ.1 ชุด 1 คะ


โดย: สมบัติ IP: 180.180.164.171 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:45:24 น.  

 
จะสอบรองผู้อำนวยการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะ ขอความอนุเคราะห์เฉลยได้ไหมค่ะ ขอบคุณ

ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจันทบุรี


โดย: ชฎาธาร ปิโยปกรณ์ IP: 118.172.245.231 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:19:44 น.  

 
จะสอบรองผู้อำนวยการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะ ขอความอนุเคราะห์เฉลยได้ไหมค่ะ ขอบคุณ

ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจันทบุรี
tip.cha@hotmail.com


โดย: ชฎาธาร ปิโยปกรณ์ IP: 118.172.245.231 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:20:56 น.  

 
ไม่มีเฉลยจะมีประโยชน์เหรอ


โดย: ไไ IP: 118.172.122.20 วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:1:50:29 น.  

 
ขอเฉลยคะ


โดย: ธัญทิพย์ IP: 106.0.203.97 วันที่: 30 มีนาคม 2557 เวลา:10:06:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
[Add hangclub's blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com