รับตรง สอบตรง 56 ข่าวสอบตรง สอบตรง56 สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,volleyballthailandclub volleyball
 
เฉลยข้อสอบเยียวยาพิเศษ ทุกเอก

ว่าจะเอาลงให้หมดๆๆๆๆๆ
เอาลงให้สะใจไปเลย

ค้นคว้าหามาให้เยอะๆๆๆๆๆๆๆ
แต่ไม่มีใครคิดที่จะช่วยเสียค่าโดเมนกับโฮสติ้งเลย
ก็จะเอาไปทำเว็บไซต์ เพื่อใครละ ก็เพื่อคุณๆทั้งหลายนั้นแหละ

ช่างเถอะ
ไม่เป็นไรหรอก
ไม่ช่วยไม่เป็นไร

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขมขู่ แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

ขออวยพร
ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระจิตวิญญาณของพระบรมครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำทางให้สอบผ่าน ได้ในสิ่งที่ประสงค์ต้องการ นั้นคือครูชำนาญการพิเศษ สาธุ
การปฐมวัย)
1.ค 2. ง 3.ข 4. ก 5.ง 6.ค. 7. ค 8.ง 9. ง 10.ข
11.ค 12.ง 13.ก 14.ค 15.ก 16.ข 17.ก 18.ข 19.ก 20.ก
21.ค 22.ค 23.ข 24.ง 25.ค 26.ก 27.ง 28.ก 29.ข 30.ข
31.ง 32.ง 33.ค 34.ข 35.ข 36.ค 37.ข 38.ก 39.ง 40.ข
41.ง 42.ก 43.ค 44.ค 45.ค 46.ก 47.ข 48.ง 49.ก 50.ก
51.ข 52.ค 53.ง 54.ง 55.ก 56.ค 57.ง 58.ก 59.ก 60.ข
61.ค 62.ง 63.ง 64.ข 65.ง 66.ก 67.ค 68.ค 69.ค 70.ข
71.ง 72.ข 73.ง 74.ก 75.ข 76.ค 77.ง 78.ก 79.ค 80.ง
81.ข 82.ค 83.ง 84.ข 85.ง 86.ข 87.ค 88.ง 89.ข 90.ง
91.ง 92.ค 93.ก 94.ง 95.ก 96.ข 97.ง 98.ง 99.ข 100.ค


คณิตศาสตร์)
1.ค 2. ก 3.ข 4. ค 5.ค 6.ก. 7. ข 8.ก 9. ก 10.ข
11.ค 12.ค 13.ก 14.ก 15.ก 16.ข 17.ข 18.ง 19.ค 20.ข
21.ข 22.ข 23.ข 24.ค 25.ข 26.ค 27.ค 28.ก 29.ข 30.ก
31.ง 32.ง 33.ค 34.ง 35.ข 36.ข 37.ก 38.ง 39.ก 40.ค
41.ข 42.ง 43.ข 44.ค 45.ก 46.ข 47.ข 48.ข 49.ข 50.ค


คอมพิวเตอร์)
1.ข 2. ง 3.ข 4. -ข 5.ง 6.ง. 7. ง 8.ก 9. ค 10.ค
11.ง 12.ข 13.ข 14.ง 15.ข 16.ข 17.ก 18.ง 19.ข 20.ค
21.ก 22.ก 23.ค 24.ข 25.ข 26.ง 27.ค 28.ง 29.ก 30.ค
31.ข 32.ก 33.ง 34.ง 35.ก 36.ง 37.ข 38.ค 39.ง 40.ง
41.ข 42.ค 43.ค 44.ง 45.ก 46.ง 47.ก 48.ค 49.ค 50.ค
51.ข 52.ข 53.ข 54.ข 55.ค 56.ข 57.ง 58.ง 59.ข 60.ง
61.ค 62.ข 63.ข 64.ค 65.ข 66.ค 67.ข 68.ง 69.ก 70.ข
71.ค 72.ค 73.ค 74.ง 75.ก 76.ค 77.ก 78.ค 79.ข 80.ข
81.ง 82.ค 83.ง 84.ง 85.ก 86.ข 87.ก 88.ก 89.ก 90.ค
91.ก 92.ข 93.ง 94.ข 95.ค 96.ค 97.ง 98.ง 99.ค 100.ง


พลศึกษา)
1.ค 2. ข 3.ค 4. ก 5.ง 6.ค. 7. ง 8.ข 9. ก 10.ง
11.ค 12.ข 13.ก 14.ง 15.ง 16.ค 17.ข 18.ข 19.ก 20.ง
21.ข 22.ค 23.ก 24.ข 25.ค 26.ข 27.ค 28.ข 29.ก 30.ง
31.ค 32.ค 33.ข 34.ง 35.ค 36.ง 37.ข 38.ค 39.ง 40.ข
41.ข 42.ข 43.ง 44.ข 45.ข 46.ข 47.ค 48.ข 49.ก 50.ค
51.ข 52.ค 53.ก 54.ง 55.ข 56.ข 57.ข 58.ค 59.ง 60.ค
61.ข 62.ค 63.ค 64.ข 65.ข 66.ง 67.ข 68.ค 69.ก 70.ข
71.ง 72.ค 73.ง 74.ง 75.ข 76.ง 77.ข 78.ง 79.ค 80.ข
81.ค 82.ก 83.ก 84.ก 85.ง 86.ค 87.ง 88.ค 89.ข 90.ข
91.ค 92.ก 93.ง 94.ข 95.ง 96.ก 97.ค 98.ข 99.ง 100.คภาษาไทย)
1.ข 2. ง 3.ก 4. ค 5.ก 6.ง. 7. ง 8.ข 9. ก 10.ค
11.ง 12.ค 13.ก 14.ง 15.ข 16.ก 17.ง 18.ค 19.ก 20.ง
21.ข 22.ก 23.ค 24.ข 25.ก 26.ค 27.ข 28.ก 29.ค 30.ค
31.ข 32.ง 33.ก 34.ค 35.ข 36.ง 37.ก 38.ก 39.ง 40.ค
41.ข 42.ค 43.ข 44.ข 45.ก 46.ง 47.ค 48.ก 49.ค 50.ข
51.ก 52.ค 53.ค 54.ข 55.ก 56.ค 57.ค 58.ง 59.ค 60.ข
61.ง 62.ง 63.ก 64.ข 65.ค 66.ค 67.ก 68.ข 69.ก 70.ง
71.ก 72.ก 73.ข 74.ก 75.ค 76.ง 77.ง 78.ง 79.ก 80.ค
81.ค 82.ง 83.ข 84.ข 85.ค 86.ก 87.ง 88.ง 89.ก 90.ข
91.ค 92.ง 93.ง 94.ค 95.ข 96.ง 97.ง 98.ข 99.ข 100.ง


ภาษาอังกฤษ)
1.ข 2. ง 3.ก 4. ค 5.ง 6.ก. 7. ค 8.ก 9. ง 10.ข
11.ค 12.ข 13.ง 14.ข 15.ค 16.ง 17.ข 18.ค 19.ง 20.ก
21.ค 22.ก 23.ง 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ค 29.ง 30.ข
31.ข 32.ก 33.ง 34.ข 35.ค 36.ง 37.ก 38.ค 39.ก 40.ข
41.ง 42.ค 43.ข 44.ง 45.ก 46.ค 47.ค 48.ง 49.ค 50.ก
51.ง 52.ข 53.ง 54.ค 55.ก 56.ค 57.ข 58.ก 59.ข 60.ก
61.ก 62.ง 63.ค 64.ข 65.ค 66.ง 67.ข 68.ก 69.ค 70.ข
71.ก 72.ก 73.ง 74.ค 75.ก 76.ง 77.ก 78.ค 79.ค 80.ก
81.ค 82.ค 83.ข 84.ก 85.ข 86.ข 87.ก 88.ค 89.ก 90.ค
91.ก 92.ข 93.ง 94.ข 95.ข 96.ก 97.ง 98.ข 99.ข 100.ก


วิทยาศาสตร์)
1.ง 2. ง 3.ง 4. ค 5.ข 6.ก. 7. ข 8.ข 9. ค 10.ข
11.ก 12.ง 13.ค 14.ค 15.ค 16.ก 17.ง 18.ง 19.ข 20.ค
21.ก 22.ข 23.ก 24.ข 25.ง 26.ค 27.ง 28.ก 29.ง 30.ก
31.ข 32.ง 33.ข 34.ค 35.ง 36.ก 37.ง 38.ข 39.ค 40.ง
41.ข 42.ก 43.ค 44.ก 45.ข 46.ง 47.ง 48.ก 49.ค 50.ง
51.ข 52.ก 53.ข 54.ง 55.ข 56.ง 57.ข 58.ง 59.ก 60.ค
61.ค 62.ง 63.ค 64.ง 65.ง 66.ข 67.ง 68.ค 69.ข 70.ง
71.ข 72.ค 73.ง 74.ง 75.ข 76.ง 77.ข 78.ข 79.ก 80.ง
81.ง 82.ข 83.ง 84.ก 85.ค 86.ก 87.ง 88.ข 89.ก 90.ค
91.ก 92.ง 93.ข 94.ค 95.ก 96.ค 97.ข 98.ก 99.ง 100.คสังคมศึกษา)
1.ค 2. ก 3.ค 4. ง 5.ก 6.ก. 7. ข 8.ค 9. ก 10.ค
11.ค 12.ง 13.ข 14.ค 15.ก 16.ก 17.ง 18.ค 19.ข 20.ก
21.ง 22.ง 23.ก 24.ค 25.ข 26.ข 27.ก 28.ค 29.ค 30.ค
31.ค 32.ข 33.ค 34.ง 35.ก 36.ง 37.ข 38.ง 39.ก 40.ค
41.ก 42.ค 43.ค 44.ข 45.ง 46.ข 47.ค 48.ข 49.ก 50.ก
51.ค 52.ก 53.ง 54.ข 55.ก 56.ค 57.ก 58.ข 59.ง 60.ก
61.ง 62.ข 63.ค 64.ข 65.ง 66.ค 67.ค 68.ง 69.ก 70.ง
71.ข 72.ค 73.ข 74.ก 75.ข 76.ค 77.ง 78.ก 79.ค 80.ข
81.ข 82.ค 83.ค 84.ข 85.ง 86.ก 87.ง 88.ข 89.ก 90.ก
91.ค 92.ง 93.ข 94.ค 95.ข 96.ข 97.ข 98.ง 99.ก 100.ก


อุตรสาหกรรมศิลป์)
1.ค 2. ก 3.ง 4. ค 5.ข 6.ง. 7. ค 8.ข 9. ง 10.ก
11.ข 12.ข 13.ค 14.ง 15.ก 16.ก 17.ข 18.ข 19.ก 20.ค
21.ง 22.ค 23.ข 24.ง 25.ค 26.ง 27.ค 28.ง 29.ง 30.ง
31.ข 32ข- 33.ก 34.ก 35.ข 36.ข 37.ค 38.ข 39.ค 40.ง
41.ค 42.ก 43.ข 44.ง 45.ง 46.ข 47.ข 48.ข 49.ง 50.ค
51.ก 52.ข 53.ง 54.ค 55.ค 56.ข 57.ข 58.ง 59.ค 60.ง
61.ข 62.ง 63.ก 64.ก 65.ก 66.ข 67.ก 68.ข 69.ง 70.ง
71.ก 72.ก 73.ง 74.ข 75.ง 76.ค 77.ง 78.ก 79.ง 80.ก
81.ข 82.ค 83.ก 84.ง 85.ก 86.ค 87.ง 88.ก 89.ค 90.ง
91.ค 92.ข 93.ก 94.ก 95.ข 96.ค 97.ง 98.ค 99.ง 100.ง(ดนตรี)
1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค
21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง
31. ข 32. ก 33. ก 34. ง 35. ง 36. ง 37. ง 38. ง 39.ก 40. ก
41. ค 42. ข 43. ค 44. ค 45. ก 46. ค 47. ค 48. ค 49. ง 50. ค
51. ง 52. ข 53. ค 54. ก 55. ง 56. ง 57. ง 58. ค 59. ค 60. ง
61. ง 62. ง 63. ง 64. ข 65. ข 66. ง 67. ง 68. ค 69. ง 70. ข
71. ก 72. ง 73. ก 74. ค 75. ก 76. ข 77. ก 78. ก 79. ข 80. ค
81.ง 82.ก 83.ง 84.ง 85.ง 86.ง 87.ค 88.ง 89.ค 90.ง
91.ง 92.ก 93.ข 94.ค 95.ง 96.ง 97.ค 98.ก 99.ค 100.ก


Create Date : 01 พฤษภาคม 2552
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:44:04 น. 14 comments
Counter : 1029 Pageviews.

 
วันนี้แม่มีความสุขที่สุด พบสิ่งที่ตั้งหน้ารอคอยมาตั้งนาน
ข้อสอบเยียวยาของลูก เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่ จะไม่ลืมบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ คงได้ทดแทนคุณ


โดย: แม่ปฐมวัย IP: 222.123.201.70 วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:5:11:06 น.  

 
ขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยให้ลองทำข้อสอบกลุ่มสาระสังคม


โดย: จิระพรรณ IP: 125.26.118.218 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:04:48 น.  

 
44985


โดย: สุนันท์ IP: 61.7.141.214 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:58:13 น.  

 
ของดนตรีไม่ถูกเลยนะจะ


โดย: ครูดนตรี IP: 118.172.59.172 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:00:39 น.  

 
ไม่เห็นมีของครูการงานเลยค่ะ รบกวนด้วย


โดย: ครู IP: 118.172.247.163 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:29:23 น.  

 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่มีข้อสอบวิชาวิทยาศาตร์ใหม่ล่าสุด


โดย: ครูวิทยาศาสตร์ ชร 4 IP: 203.172.208.249 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:09:32 น.  

 
ขอข้อสอบวิชาวิทยาศาตร์ด้วยคะ


โดย: ครูกาน IP: 203.172.202.138 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:10:04:39 น.  

 
ข้อสอบปฐมวัยเฉลยถูกต้องหรือไมค่ะ


เห็นๆ ดูแล้วผิดหลายข้อเลยนะค่ะ


โดย: ครูมะลิวัลย์ IP: 125.26.236.160 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:21:35:07 น.  

 
ขอข้อสอบการงานและเทคโนโลยี(งานบ้าน) พร้อมเฉลยนะคะ


โดย: สุรีย์ กลิ่นเกลา IP: 202.149.25.225 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:17:22:47 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาวิทยาศาสตร์ค่ะ


โดย: กานดา IP: 125.26.115.118 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:19:26:41 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาวิทยาศาสตร์ครับ
(พร้อมกับส่งเข้าบัญชี)


โดย: Tipsri2008@hotmail.com IP: 118.173.37.41 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:6:46:05 น.  

 
ไม่เห็นจะมีทุกวิชาอย่างที่พูดเลย
แน่จริงก็เอาของแนะแนวลงด้วยดิ


โดย: bee IP: 202.183.216.180 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:53:04 น.  

 
ขอข้อสอบเยียวยา รุ่น 3 เอกภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางด้วยค่ะ อย่า้อาแต่คำตอบซิคะถ้าท่องจำไป จะกลายเป็นนกแก้ว กลัวค่ะ


โดย: วิมลรัตน์ IP: 118.175.205.130 วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:11:57:44 น.  

 
ช่วยบอกใอ้/อี คณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ ทรงความรู้ ทีว่า คศ.3ที่อนุมัติให้ผ่านน่ะ ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็มี แล้วจะเชี่ยวชาญกับผี อะไร แล้วไอ้ที่ไม่อนุมัมติให้ผ่านน่ะ เอาเกณฑ์อะไร สรุปว่าใครซวยกว่ากัน ที่เจอกรรมการ เก่งเจ๋ง ego สูงใช่ไหม แล้วทราบไว้ด้วยว่า ครู คศ.3 น่ะแก่ ๆ แล้ว ขี้คร้านหมดแรง ไม่ได้เก่งจริงหรอก แต่ก็สมควรได้ เพราะสมัยยังหนุ่มสาว ทำมามากแล้ว และทีเอกสังคม สอนแบบท่อง ไม่ต้องใช้ ไอคิว ความฉลาดเท่าไหร่ ละก็ได้ตรึมเลย บางคนเขาว่าแค่เปลี่ยนชื่อหน้าปก ไปยกกะปิมาจากทางอีสาน ที่เขาเก่ง ผ่านกันทั้งโรง แต่เอกอื่น เช่นวิทย์ คณิตย์ อังกฤษ ไทย ทำไมยากนักหนา


โดย: คนเซ็ง ผู้เชี่ยวชาญ IP: 118.173.216.221 วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:11:26:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
[Add hangclub's blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com