ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
19 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม...มีให้ดาวน์โหลดที่ไหนดี

วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา สำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใช้เป็นเอกสารในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์เป็นคำเรียกสำหรับเอกสารสำหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยตรงกับในภาษาอังกฤษคำว่า ทีซิส (thesis) มาจากภาษากรีกคำว่า θέσις สำหรับเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะเรียกว่า ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า dissertation

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบใหญ่ๆ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อความ และส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

ส่วนนำ
ส่วนนำ (Preliminaries) มักประกอบด้วย ปกวิทยานิพนธ์ ใบรองปก และหน้าปกใน ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับ ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันที่เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์นั้น ต่อด้วยหน้าอนุมัติ ซึ่งเป็นหน้าสำหรับกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ลงนาม เพื่อรับรองหรืออนุมัติวิทยานิพนธ์ และตามด้วยส่วนสำคัญของส่วนนำ คือ บทคัดย่อ ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มแบบสั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ในส่วนนำจะมีสารบัญต่างๆ ปิดท้าย อาทิ สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ

วิทยานิพนธ์บางเล่มจะมีกิตติกรรมประกาศ ในส่วนนำด้วย มักจะอยู่ก่อนหน้าบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์บรรยายแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ อาทิเช่น ขอบคุณผู้มีพระคุณ บิดามารดา และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น

ส่วนเนื้อความ
ส่วนเนื้อความ (Text) คือส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์ เป็นการพรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัย โดยส่วนเนื้อความมักประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ 3 ส่วน คือ บทนำ ตัวเรื่อง และ บทสรุป

บทนำ (Introduction)
เป็นส่วนที่ผู้เขียนใช้อธิบายถึง ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การค้นคว้าวิจัย และสรุปสาระสำคัญของสิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการค้นคว้าวิจัย จากนั้นเป็นการกล่าวถึง หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล ที่จะใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ จากนั้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการศึกษาวิจัย และ นิยามศัพท์ เพื่ออธิบายคำศัพท์ที่ได้กำหนดขึ้นโดยมีความหมายเฉพาะตัวสำหรับการค้นคว้าวิจัยนั้นๆ เท่านั้น ในส่วนบทนำของวิทยานิพนธ์บางเล่มจะมีสมมุติฐาน เพื่อเป็นการคาดคะเนถึงผลการค้นคว้าวิจัย ที่สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นๆ ด้วย

ตัวเรื่อง (Body of the text)
วิทยานิพนธ์แต่ละสาขาวิชา จะมีแบบฉบับในการเขียนเนื้อหาตัวเรื่องแตกต่างกันไป ส่วนประกอบหลักๆ ของตัวเรื่องมักประกอบด้วย การอธิบายวิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นจึงกล่าวโดยละเอียดถึงผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ ตามวิธีดำเนินการวิจัย หลังจากกล่าวถึงผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยแล้ว ก็จะเป็นส่วนสาระสำคัญของตัวเรื่อง คือการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจารณ์หรือการอภิปรายผลการวิจัยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจารณ์หรือการอภิปรายผลการวิจัย มักเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความสัมพันธ์ของ หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือกฎเกณฑ์ ที่สอดคล้องกับผลของการค้นคว้าวิจัย หรือนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้านสมมุติฐานที่มีผู้เสนอมาก่อนหรือที่ผู้เขียนสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบผลการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนกับของบุคคลอื่นโดยเน้นปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญของเรื่อง ทั้งนี้การเขียนตัวเรื่องอาจสอดแทรกเนื้อหาบางอย่างในส่วนท้าย เช่น ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย แนะนำแนวทางที่จะนำผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเสนอคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งเสนอแนวความคิดปัญหาหรือหัวข้อใหม่สำหรับการค้นคว้าวิจัยต่อไป

บทสรุป (Conclusion)
เป็นส่วนที่นำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยโดยสรุปเป็นประเด็นสาระสำคัญของผลของการศึกษาวิจัย ผู้เขียนสามารถอธิบายแนวคิดสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย และวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยพร้อมทั้งแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสรุปได้


ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography) จะแสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และที่ได้อ้างถึงในส่วนนำและเนื้อความ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลเหล่านั้นในเชิงลึกต่อไป

วิทยานิพนธ์บางเล่มอาจมี ภาคผนวก (Appendix) เพื่อใช้นำเสนอข้อมูลต่างๆ หรือสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจสาระของวิทยานิพนธ์ดียิ่งขึ้น เนื้อหามักประกอบด้วยเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนเนื้อเรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการปฏิบัติการ เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี สำเนาเอกสารหายาก คำอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์ม แบบสำรวจ แบบสอบถาม ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการ นามานุกรม (directory) ของบุคคลที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์

หน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ มักมีประวัติผู้เขียน (Curriculum vitae หรือ Vita) ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้เขียน ประวัติผู้เขียนโดยทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล พร้อมคำนำหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ยศ บรรดาศักดิ์ ราชทินาม สมณศักดิ์ พร้อมทั้งวันเดือนปีและสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัล หรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สำคัญ ตำแหน่งและสถานที่ทำงานของผู้เขียน

----------------------------------------------------------------------------
ว่าข้อมูลเชิงวิชาการไปแล้ว
แล้วจะหาดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ อ้างอิง หรือทำผลงานที่ไหนดี เท่าที่ได้ยินได้เรียนก็บอกต้องไปที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เข้าไปยืมที่ห้องสมุด...

ตายล่ะ...

หมดค่ารถ ค่าใช้จ่าย บานสิเนี่ย

ไม่มีให้ดาวน์โหลดเหรอ...มีครับ

ผมลองค้นๆ ดูแล้ว น่าลองไปใช้บริการดูครับ แต่ละที่ก็จะมีการบริการที่แตกต่างกันนะครับ ดีกว่าไม่มีที่ให้โหลดนะว่ามั๊ย ไปดูกันดีกว่า

1. ฐานข้อมูล CMU e-Theses
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 - 2553

2. http://tdc.thailis.or.th/tdc/
โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง(ต้องสมัครสมาชิกก่อน)

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online
วิธีใช้
1. ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงในช่องตามหัวข้อต่างๆ ในหน้านี้กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. เลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น
3. กด Submit เพื่อรอการแสดงผล
4. กรณีต้องการค้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดตรง
"ฟอร์มภาษาอังกฤษ" หรือกดตรง "กดเพื่อไปหน้าภาษาอังกฤษ"

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (THESIS)

6. ฐานข้อมูลออนไลน์(ภาษาอังกฤษ)

หรือจะค้นหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ แต่เท่านี้ก็เหลือเฟือแล้ว

ข้อมูลจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


Create Date : 19 มกราคม 2554
Last Update : 19 มกราคม 2554 17:11:54 น. 5 comments
Counter : Pageviews.

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติวเลขออนไลน์


โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:11:24:28 น.  

 
wedding dresses Weddingdressesgo.com carries the largest selection of beautiful wedding dresses 2012 for your big day.Affordable fashion for you!Fast delivery for you! robe de mariée Le mariage en ligne leader robe de mariée outlet store! Nous offrant une grande sélection de robes de mariée en gros à prix abordable. plus size maternity clothes a leading supplier of worldwide online shopping store. baby toys Customers choose Babytoyswholesale.com because of our fast delivery, professional service and quality products. women's cardigans In addition to our primary offerings, our inventory also includes Fashion Shoes,Holiday Specials, Bedding and Wigs.


โดย: wedding dresses IP: 111.79.248.192 วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:12:39:09 น.  

 
Earlier, Canadian Finance Minister Jim Flaherty said Coach Outlet [www.coachbagsonlineso1.com] ministers and central bankers of the United States, Canada, Japan, Britain, Germany, France and Italy Louis Vuitton Purses [www.louisvuittonpursesg.org] would hold a special conference call, raising pressure Chanel Purses [www.chanel-pursesbagssale.net] on the Europeans to act.Toronto and Washington both called for Coach Outlet [www.coachbagsonlineso1.com] more action."Markets remain skeptical that the measures taken thus Coach Outlet [www.coachbagsonlineso1.com] far are sufficient to secure the recovery Coach Outlet Online [www.coachfactoryoutletonlinel.com] in Europe and remove the risk that the crisis will Coach Outlet Online [www.coachfactoryoutletonlinel.com] deepen," White House press secretary Jay Carney told Gucci Belt [www.guccisbeltsoutlet.net]reporters.In a sign of increasing concern about Hermes Belts [www.hermesbeltsoutlets.org] the euro area's debt crisis, Australia's central bank Louis Vuitton Belts [www.louisvuittonbeltsoutleting.net] cut interest rates on Tuesday by 25 basis points Coach Outlet Online [www.coachfactoryoutletonlinel.com] to 3.50 percent, the lowest level in two years.


โดย: Coach Outlet Online IP: 27.159.221.87 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:21:40:06 น.  

 
I have been wjptmd725 through the depths [url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]nike nfl jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]customized nfl jerseys[/url]of poverty and sickness. When people ask me what has kept me going through the troubles that come to all of us, [url=http://www.nikejerseysnfl2012.com/new-england-patriots-c-91.html]Authentic New England Patriots Jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]new nfl jerseys 2012[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]authentic nfl jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]Nike jerseys free shipping[/url] I always reply: "I stood yesterday. I can stand today. [url=http://www.nikejerseysnfl2012.com/cincinnati-bengals-c-31.html]Authentic Cincinnati Bengals Jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]Personalized nfl jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]Nike nfl jerseys 2012[/url] And I will not permit myself to [url=http://www.nikejerseysnfl2012.com]authentic nike nfl jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com/green-bay-packers-c-56.html]Green Bay Packers jerseys[/url][url=http://www.nikejerseysnfl2012.com/oakland-raiders-c-111.html]Oakland Raiders jerseys[/url]think about what might happen tomorrow." my time.


โดย: Nike nfl jerseys IP: 121.141.172.40 วันที่: 25 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:52:45 น.  

 
การอ่านจับใจความหลักสูตร 51


โดย: สมพิศ ทองแก้ว IP: 106.0.199.254 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:50:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ


สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.