ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
1 เมษายน 2560
 
All Blogs
 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3Rชื่อเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

ผู้ศึกษา :  นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

ปีที่พิมพ์ : 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3Rเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ3)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558  จำนวน ห้องเรียน  จำนวน 34 คน  ได้มาโดยการเลือก อย่างเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง การอ่าน และการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน   8  เรื่อง คือ แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน ชุด  แผนการจัดการจัดการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (B) อยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.39  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.90  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง  การอ่าน และการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3  ระดับ จำนวน 10  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (t) อยู่ระหว่าง  0.24 ถึง 0.37  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.86  สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล  และ  T-test  Dependent


ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ มีประสิทธิภาพ  84.21/90.64 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  มีค่าเท่ากับ  0.5431 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.31

3.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิค SQ3R ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่สอนโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและ เทคนิค SQ3Rโดยรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษา การอ่านและการเขียน และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป
Create Date : 01 เมษายน 2560
Last Update : 1 เมษายน 2560 8:20:00 น. 0 comments
Counter : 150 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.