ธรรมะ ย่อมชนะอธรรม
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
การวางแผนงานก่อสร้าง

วันหยุดยาว ๓ วัน ท่านทั้งหลายไปพักผ่อนที่ไหน บ้างหรือไม่ ครับ

ได้ข่าวน้ำท่วมหลายจังหวัด มีผู้เดือดร้อนจำนวนมาก ผมขอแสดงความเสียใจและส่งใจช่วย ในการแก้ไขความเดือดร้อน ของท่านเหล่านั้น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ว่างเว้นการเขียนเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง นานพอสมควร วันนี้ มีโอกาศเขียนเพิ่มเติม ชื่อเรื่อง การวางแผนงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น การวางแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง ซึ่งใช้กันทั่วไป กับงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น บ้านพักอาศัย และการวางแผนงานแบบโครงข่าย ซึ่งใช้กับงานขนาดใหญ่ เช่น หอประชุมแห่งชาติ หรือสนามบิน เป็นต้น ขอเชิญท่านทั้งหลายอ่านได้ตามอัธยาศัย ครับ รายละเอียด มีดังต่อไปนี้การวางแผนงานก่อสร้าง เป็นวิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการบริหารงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการวางแผนงานก่อสร้างไว้ หรือวางแผนไว้ไม่ถูกต้อง การควบคุมโครงการ จะทำได้ลำบาก เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลที่จะใช้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค ต่าง ๆ ได้ การทำงานที่มีการวางแผน เป็นการทำงานที่ดี รอบคอบ และลดความผิดพลาด ต่าง ๆ ในการทำงาน ลงได้

การวางแผนงานก่อสร้าง คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่า จะทำอะไร จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร และใครเป็นผู้ทำ การวางแผน เป็นสะพานเชื่อมต่อ จากปัจจุบันไปสู่อนาคต ทำให้สิ่ง ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามที่ต้องการ แม้ว่าเหตุการณ์ในอนาคต จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหมาย แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เกิดขึ้นตามยถากรรม โดยไม่มีการควบคุม

ความสำคัญของการวางแผนงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้าง เป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ เป็นงานที่ต้องมีการ จัดเตรียมแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า จัดลำดับการทำงานอย่างรัดกุม ใช้คน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้ตรงกับงาน มีการติดตามและควบคุมงานแต่ละหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและตรงตามแผนงาน ที่กำหนดไว้

การวางแผนและควบคุมโครงการที่ดี จะช่วยให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างมีระเบียบ ช่วยให้การจัดทรัพยากร ( คน เงิน วัสดุ เครื่องจักร และ อื่น ๆ ) มีประสิทธิภาพ สามารถรู้เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหา และมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของโครงการ

ระบบการวางแผนงานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง จะเป็นแผนงานหลัก ที่ระบุการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงานของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดช่วงเวลาทำงานของแต่ละหน่วยงานไว้ จึงเป็นส่วนกำหนดเวลาทำงานทั้งหมด ของโครงการนั้นด้วย

งานก่อสร้าง เป็นโครงการที่มีสภาพการทำงานซับซ้อน ประกอบด้วยทรัพยากรหลายประเภท เข้ามาเกี่ยวข้อง การวางแผนจึงต้องจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติและแก้ไข

ระบบการวางแผนงานก่อสร้าง แบ่งเป็นการวางแผนแบบแผนภูมิแท่งและแบบโครงข่าย

การวางแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง

การวางแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง ใช้กันอย่างแพร่หลาย แผนงานจะประกอบด้วย งานย่อย ต่าง ๆ ที่ต้องทำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ เช่น งานตอกเสาเข็ม งานฐานราก งานคานคอดิน เป็นต้น

การวางแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงงานย่อย ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงการก่อสร้าง ตลอดจนกำหนดเวลาทำงานของงานย่อย ได้ชัดเจน สามารถอ่านและเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับก่อสร้างที่มีความสัมพันธ์ของแต่ละงานย่อย ไม่ซับซ้อนมาก ข้อจำกัดของแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง คือ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของงานย่อย ใด ๆ ซึ่งเกิดอุปสรรคในการทำงาน และมีผลกระทบต่องานย่อย อื่น ๆ การนำแผนงานแบบแผนภูมแท่งไปใช้ ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การวางแผนงานแบบโครงข่าย

การวางแผนแบบโครงข่าย เป็นพื้นฐานการวางแผนและกำหนดเวลาทำงานย่อย ของการวางแผนแบบ ต่าง ๆ ดังนี้

-- วิธีหาเส้นทางวิกฤติ ( critical path method ; CPM )
-- วิธีประเมินผลงานและปรับปรุงแก้ไข ( project evaluation and review technique ; PERT )
-- วิธีวงจรกำหนดก่อน ( precedence network )
-- วิธีการจัดการแบบสมดุลย์ ( line of balance )

การวางแผนแบบโครงข่าย จะแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของงานย่อย ได้อย่างชัดเจน การนำแผนงานไปใช้ จะสามารถควบคุมและติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานแบบโครงข่าย คือ แผนภาพลูกศร ( arrow diagram ) ที่แสดงความสัมพันธ์ ของงานย่อยในโครงการ แผนภาพลูกศร จะประกอบด้วย ลูกศร ( arrow ) แทนงานย่อย และขั้ว ( node ) แทนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดการทำงาน ของแต่ละงานย่อย

ข้อมูลในการเขียนแผนภาพลูกศร คือ

-- งานย่อยไหนที่จะต้องทำก่อนงานย่อยนี้
-- งานย่อยไหนที่สามารถทำได้พร้อมกับงานย่อยนี้
-- งานย่อยไหนที่จะต้องทำหลังจากงานย่อยนี้


ขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง

การทำแผนงานโครงการก่อสร้าง มีขั้นตอน ดังนี้

๑ ศึกษาแบบรูปและรายการ พิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ เงื่อนไขการจ่ายเงินงวด และระยะเวลาในการก่อสร้าง
๒ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย เพื่อให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ การแบ่งงานย่อย แบ่งได้ดังนี้
๓ จัดลำดับของงานย่อย พิจารณาว่า มีงานใดทำก่อน งานใดทำทีหลัง และงานใดทำพร้อมกัน เพื่อกำหนดเวลาทำงานแต่ละงาน ให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
๔ ประมาณเวลาการทำงาน การประมาณเวลาทำงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีอุปสรรคน้อย ข้อมูลในการประมาณเวลาการทำงาน มีดังนี้

-- ปริมาณของงานย่อย
-- สถิติและข้อมูลการทำงาน
-- สาเหตุ ต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ ประสิทธิภาพของคนและเครื่องจักร เป็นต้น

มีความคิดเห็นประการใด เชิญท่านทั้งหลาย แสดงความคิดเห็น ตามอัธยาศัย หรือลงชื่อเข้าอ่าน ครับ
Create Date : 25 ตุลาคม 2553
Last Update : 25 ตุลาคม 2553 11:15:16 น. 6 comments
Counter : Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้


โดย: tarika วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:17:29:18 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ได้ให้ความรู้ กำลังวางแผนจะสร้างบ้าน อยากทราบว่าลำดับชั้นตอนแบบแผนภูมิกับแบบโครงข่ายทำไม่เหมือนกันคะ แบบโครงข่ายไม่มีระยะเวลาทำประตูหน้าต่างค่ะ


โดย: su IP: 118.173.185.70 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:10:13:40 น.  

 
ตอบคุณ su IP ดังนี้


-- แผนงาน ทั้งแบบแผนภูมิและแบบโครงข่าย มีลำดับขั้นตอนเหมือนกัน

-- ชื่องานย่อยในแผนงาน ทั้ง ๒ แบบ เป็นชื่อเดียวกัน เพียงแต่ชื่องานย่อยในแบบโครงข่าย จะใช้ชื่อย่อ ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ

-- งานประตูและหน้าต่าง จะรวมอยู่ในงานผนัง ๑ # และ ๒ #

-- ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น ครับโดย: thitiwat วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:9:19:14 น.  

 
อยากทราบข้อมูลการบริหารงานระบบไฟฟ้าและประปา


โดย: เพทาย IP: 1.47.172.56 วันที่: 26 มิถุนายน 2554 เวลา:22:43:12 น.  

 
ขอบคุณมากคับ


โดย: ทวีศักดิ์ IP: 49.48.108.207 วันที่: 19 เมษายน 2556 เวลา:20:17:12 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ^^


โดย: Johnsnow IP: 210.213.50.165 วันที่: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:48:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

thitiwat
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
ประกอบอาชีพวิศวกรโครงสร้างและวิศวกรโยธา ออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง

ท่านใด ที่ต้องการความรู้ การออกแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัย อาคารที่ทำการ และอาคารทางงานวิศวกรรมโยธา ตลอดจนงานก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และแก้ไข ของงานดังกล่าว ผมให้ความรู้ ฟรี เพื่อสังคม

ติดต่อในบล็อกหรือทางจดหมายอีเล็คโทรนิค ที่
engthitiwat@hotmail.com หรือ

https://www.facebook.com/engthitiwat
New Comments
Friends' blogs
[Add thitiwat's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.